Angående anstånd med skatteinbetalningar

18 mars 2020

På grund av rådande (Covid 19) omständigheter på svenska marknaden har regeringen lagt ett förslag till lagrådet (som ska snabbhandläggas) om att företagare i Sverige ska få anstånd med sina skattebetalningar.


2020-03-18

Konstnärernas Riksorganisation vill med denna text förtydliga vad som gäller för att ni som är egenföretagare i konstsektorn ska få det lite lättare när ni ska besluta om hur ni vill göra på kort och medellång sikt under 2020.

Först vill vi poängtera att detta är ett förslag som ännu inte vunnit laga kraft. Men självklart lutar det åt att det får ett godkännande och därmed kommer att gälla direkt.

För er som har årsmoms och ska betala in momsen den 12 maj så gäller inte förslaget. Däremot så kan man ändå be om anstånd (blankett SKV 4305) och åberopa rådande omständigheter för att eventuellt få anstånd.

För er som har kvartalsmoms (jan-mars 2020) så gäller förslaget (se även text nedan från skatteverket om att vissa förutsättningar ska gälla). Det gäller även för avdragen skatt och sociala avgifter på löner när man har anställda.

Den preliminära F-skatten kan ändras med hänsyn till vad ni tror att man kommer att tjäna under resterande delen av 2020. Viktigt här är att ni gör en realistisk prognos för att inte senare hamna i betalningssvårigheter. Den preliminära F-skatten kan ni ändra igen när saker och ting är mer stabila på marknaden. För att säkerställa att de närmsta dragningarna av F-skatten (innan ändringen är genomförd) inte ska leda till dröjsmålsavgifter och straffskatter, så kan ni skicka med en blankett som heter SKV 4311. Det ska underlätta hanteringen och säkerställa att ni inte blir påförda extra avgifter till den nya F-skatten gäller. 

Anstånd kommer inte beviljas företag som missköter sin ekonomi eller på annat sätt är oseriösa. Företag som har stora skatteskulder omfattas inte heller av anståndet enligt detta förslag. 

Vid ansökan om anstånd hos Skatteverket måste företaget kunna visa att betalning kommer att kunna ske efter att anståndstiden har löpt ut, dvs att betalningsproblemen är tillfälliga

Vi vill slutligen poängtera att alla åtgärder (vi återkommer kring vad som kommer att gälla för sjuklönebidrag) i dagsläget är till för att underlätta likviditeten på kort sikt. Det är med andra ord ett lån eller ett anstånd av något som ändå ska betalas. 
Beviljas man anstånd utgår ränta på anståndsbeloppet samt en anståndsavgift om 0,3 % på beviljat anståndsbelopp per kalendermånad.

 

Här kommer utdrag från skatteverket

2020-03-16

Möjlighet till anstånd med betalning på grund av coronaviruset

I väntan på ändringar i lagstiftningen om anstånd kan företag och privatpersoner som har fått betalningsproblem som en direkt konsekvens av coronaviruset söka anstånd hos Skatteverket med betalningen.

Coronapandemin är en oförutsedd händelse och något som de drabbade företagen inte har kunnat råda över. Företaget måste dock fortfarande kunna visa att betalning kommer att kunna ske efter att anståndstiden har löpt ut och att betalningsproblemen alltså har varit tillfälliga.

Anståndstiden varierar men sätts i normalfallet till två månader. I särskilda fall kan anståndstiden bli längre, dock maximalt fyra månader. Det kan även finnas en möjlighet till ytterligare förlängning av anståndstiden. Skatteverket gör i så fall en ny prövning av omständigheterna i ärendet och bedömer vad som talar för ett förlängt anstånd.

Det är Skatteförfarandelagens bestämmelser om anstånd som styr. Om det finns så kallat synnerliga skäl ska Skatteverket bevilja anstånd med inbetalning av skatt, avgift och ränta, enligt 63 kap. 15 § skatteförfarandelagen (2011:1244). Den som söker anstånd ska visa att synnerliga skäl finns.

Anståndet vid tillfälliga betalningssvårigheter bör normalt inte omfatta avdragen skatt och mervärdesskatt eftersom företaget förväntas ha de pengarna i kassan, här fungerar företaget som ”statens uppbördsman”. Anstånd kan ändå medges för de här skatterna om företaget visar att det har blivit tvunget att använda pengarna till betalning av något det inte hade kunnat förutse för att mildra följderna av coronaviruset.

Huvudsyftet med anståndsbestämmelsen är att de företag som drabbas av tillfälliga betalningsproblem ska kunna få en kortare tid på sig för att skaffa fram pengar för att betala skatten eller avgiften. Det handlar om ett enstaka tillfälle där företaget har hamnat i tillfälliga betalningssvårigheter på grund av händelser som företaget inte har kunnat påverka, men där företaget har goda möjligheter att efter en kortare tids anstånd betala skatteskulden.

Skyldigheten att lämna skattedeklaration varje månad gäller även om du söker anstånd.

Du ansöker genom att fylla i blanketten: SKV 4305.

Ansökan, Anstånd om betalning av skatt pga. tillfälliga betalningssvårigheter

2020-03-18
Antonios Papadopoulos, Ekonom för Konstnärernas Riksorganisation


Nyhetsarkiv


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!