Förslag på omförhandlat MU-avtal inlämnat till regeringen

3 december 2013

Den 2 december lämnade Kulturrådet in ett förslag på ett omförhandlat MU-avtal till Kulturdepartementet. Kulturrådet har på regeringens uppdrag tagit fram ett förslag på omförhandlat MU-avtal, det vill säga det statliga ramavtalet för medverkans- och utställningsersättning.


Förslaget har tagits fram i samråd med MU-avtalets referensgrupp på Kulturrådet där KRO/KIF, Svenska Tecknare och Svenska Fotografers förbund ingår.

KRO/KIF sitter i den referensgrupp som under året har haft som uppgift att diskutera hur avtalet skall omförhandlas. Nu har ett förslag på reviderat avtal lämnats in till Kulturdepartementet. Syftet med arbetet har varit att genom förbättringar och förtydliganden öka antalet arrangörer som tillämpar MU-avtalet . Det omförhandlade avtalet gäller från det datum som regeringen godkänner det. Vår förhoppning är att detta ska ske under våren 2014. 

Några av de förändringar som föreslagits är:

  • ett förtydligande om att statliga museer och institutioner ska betala utställningsersättningen oavsett om avtal har tecknats eller inte 
  • att avtalet nu ska omfatta alla konstnärer oavsett hemvist eller nationalitet 
  • att ambassader flyttas ner från kategori 1 till 4 
  • att referensgruppen nu får ett utökat mandat att komma med utlåtanden
  • att avtalet omfattar också privata arrangörer som ställer ut i lokaler som tillhandahålls av statliga institutioner

Johan Wingestad, ordförande för Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare, kommenterar förslaget såhär:

- Den stora utmaningen ligger fortfarande i att få branschen att börja tillämpa MU-avtalet fullt ut. Eftersom implementeringen av avtalet ännu haltar trots att både riksdag och landets regionförbund/landsting hänvisar till MU-avtalet, är det hög tid att skapa ekonomiska incitament för utställningsarrangörerna. Staten, regionerna/landstingen och kommunerna bör villkora de offentliga medlen till utställningar med att man också ska följa MU-avtalet fullt ut.

Läs förslaget på ett omförhandlat MU-avtal i sin helhet.


Nyhetsarkiv


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!