17-05-06_riksstyrelse_kro_foto_evamansson-kro.jpg

Riksmöte 6 maj 2017

8 maj 2017

KRO:s riksmöte 2017 hölls på hög nivå - plan 9 i Sensushuset - och det var även högt i tak inne på mötet med många engagerade ombud från hela landet. Det var ett historiskt riksmöte, då före detta KIF och KRO nu hade sitt första ordinarie riksmöte som en gemensam förening.


Efter intensiva diskussioner, och några nya formuleringar så antogs enhälligt riksstyrelsens förslag till nya stadgar. De innebär bland annat att ombuden till nästa riksmöte utses genom digitala omröstningar. En ny styrelse har valts med fyra nya ledamöter, Peter Lundström som ordinarie och Jon Brunberg, Anna Lerinder och Mikael Richter som suppleanter. Katarina Jönsson Norling och Sanna Svedestedt Carboo fick förnyat förtroende som riksordförande och vice riksordförande. Förslaget antogs enhälligt. Inom kort publiceras här de nya stadgarna och protokoll med alla beslut och ny- och omvalda medlemmar till förtroendeuppdragen inom riksstyrelse, valberedning, revisorer, IAA, förtroendenämnd och Kårhuset.

– Den nya riksstyrelsen har ett intressant och omfattande arbete framför sig med att genomföra riksmötets olika beslut, med ny struktur för organisationen och ny valordning som gör vår att vår organisation kan verka ännu starkare för konstnärernas villkor, säger Katarina Jönsson Norling, omvald riksordförande för Konstnärernas Riksorganisation.

Seminarium om gestaltningsuppdrag och Årets konstkommuner

Dagen före riksmötet hölls ett föredrag om konstnärers arbetsprocess i stora gestaltningsuppdrag. Konstnärerna Backa Carina Ivarsdotter och Jesper Nyrén berättade om vilka utmaningar de ställts inför i sina tidsmässigt långvariga uppdrag med Förbifart Stockholm respektive den nya tunnelbanestationen vid Gullmarsplan. KRO/KIF:s politiske sekreterare Pontus Björkman avslutade med att berätta lite om resultaten i Årets konstkommuner 2017, en undersökning som bygger på en enkät med landets kommuner. Den visar bland annat att många kommuner vill stärka sitt arbete med den offentliga konsten.

Riksmötet hölls i Stockholm lördag den 6 maj 2017.

Nedan finns riksmötets alla handlingar.

På bilden: En stor del av KRO:s nya riksstyrelse. Foto Eva Månsson/KRO

Dokument

Samtliga riksmötehandlingar  kopplade till beslutspunkter på agendan finns att ladda ner längst ned på sidan.

Dagordning KROs Riksmöte 6 maj 2017

1. Anteckning av ombud och övriga närvarande

2. Val av mötesfunktionärer och justeringsmän

3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysning

4. Fastställande av föredragningslista

5. Riksstyrelsens årsberättelse
5.1 Förvaltningsberättelse 2015. Se bilaga 5.1
5.2 Förvaltningsberättelse 2016. Se bilaga 5.2 (uppdaterad)
5.3 Verksamhetsberättelse 2015- 2016. Se bilaga 5.3

6.Revisorernas berättelse
6.1 Revisionsberättelse 2015. Se bilaga 5.1
6.2 Revisionsberättelse 2016. Se bilaga 5.2 (uppdaterad)

7. Fråga om ansvarsfrihet för riksstyrelsen

Riksstyrelsen informerar om visionsdokumentet ”Bättre villkor för konstnärerna”. Se bilaga KRO Vision 2017_final

8. Riksstyrelsens förslag
8.1 Riksstyrelsens förslag om stadgeändringar. 
Under denna punkt behandlas även motion 1-7 som handlar om stadgeförslaget och riksstyrelsens förslag om organisationsutveckling
Konsekvensbeskrivning Se bilaga 8.1.1
Stadgeförslag med ändringsmarkeringar. Se bilaga 8.1.2
Stadgeförslag slutgiltigt utan ändringsmarkeringar. Se bilaga 8.1.3
Motion nr 1-7. Se bilaga 9
Under remissperioden inkomna yttranden. Se bilaga 8.1.4

8.2  Riksstyrelsens förslag angående Bildupphovsrätt
Fullmakt att företräda KRO. Se bilaga 8.2.1
Allmänna principer om förvaltning av kollektiva medel Se bilaga 8.2.2

8.3 Upplösning av föreningen KRO/KIF region Öst, 802450-3024. 
Se bilaga 8.3

9. Motioner
Under denna punkt behandlas motion 8-18Se bilaga 9.

10. Fastställande av medlemsavgift.
Se bilaga 10-12.

11. Fastställande av avgift till KRO:s servicebolag.
Se bilaga 10-12.

12. Fastställande av arvode till förtroendevalda.
Se bilaga 10-12.

13. Val av organisationens ordförande och övriga ledamöter och eventuella ersättare.
Se bilaga 13. Valberedningens förslag.
13.1 Val av ordföranden
13.2 Val av övriga ledamöter
13.3 Val av ersättare

14. Övriga stadgeenliga val och val av KRO-representanter i offentliga organ.
Se bilaga 13. valberedningens förslag
14.1 Invalsnämnden
14.2 Förtroendenämnden
14.3 Revisorer och revisorssuppleanter
14.4 Stiftelsen Konstnärernas kårhus
14.5 Valberedning

15. Övriga frågor

______________________

ÖVRIGA DOKUMENT
(ej kopplade till beslutandepunkt på dagordningen):

brev_fran_riksstyrelsen_20170301.pdf

faq_organisationsutveckling_20170228.pdf

kro_vision_2017_final.pdf

______________________

RIKSMÖTESHANDLINGAR  NY

Ladda ner dokument:

1_kroriksmote2017_ombud.pdf

3_utskick_kallelse_kvitto.pdf

5.1_kro_arsredovisning_forvaltningsberattelse_2015.pdf

5.2_kro_arsredovisning_forvaltningsberattelse_2016.pdf.pdf

5.3_verksamhetsberattelse_krokif_2015-2016.pdf

8.1.1_konsekvensanalys_och_handlingsplan_0.pdf

8.1.4_sammanstallning_yttranden_med_bilaga.pdf

8.3_upplosning_region_ost.pdf

8.2_riksstyrelsens_forslag_ang_bildupphovsratt_uppdaterad_170423.pdf

9_motioner_uppdaterad.pdf

10-12_avgifter_och_arvode.pdf

13_valberedningens_forslag.pdf


Nyhetsarkiv


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!