Presskonferens med finansminister Elisabeth Svantesson. Budgetpropositionen 2023.

Inga dramatiska förändringar i vårändringsbudgeten

17 april 2023


Regeringen har idag släppt sin ekonomiska vårproposition för 2023 (Prop. 2022/23:100) och Vårändringsbudget för 2023 som innehåller förslag till ändringar som avser statens inkomster och utgifter för budgetåret 2023 (Prop. 2022/23:99). Den innehåller inga dramatiska ändringar men det finns några nyheter som vi vill uppmärksamma särskilt.

Propositionerna innehåller, vad vi kan se, inga stora förändringar vad avser Utgiftsområde 17: ”Kultur, medier, trossamfund och fritid”. Vi visste redan i höstas och reagerade då på att många återstartsåtgärder skulle tas bort från budgeten. Det innebär att Statens budget för utgiftsområde 17 under 2023 har återgått till en budgetram för området som liknar den som var innan pandemin.

Vi tycker det är mycket positivt är att regeringen vill skjuta till 225 miljoner kronor 2024-2026 inom anslagspost 1:2 (Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete, som framför allt delas ut via Kulturrådet) för att klara tidigare åtaganden och fleråriga projekt. Hur mycket av detta som kommer nå bild och formområdet är dock oklart.

Vi ser däremot inga uppräkningar av de statliga konstnärsstipendierna eller utökade anslag till bild- och formområdet. De ettåriga och tvååriga stipendierna har inte alls räknats upp i takt med prisbasindex på de senaste 20 åren, något vi också framfört i möte med kulturministern. Med dagens inflation känns det extra angeläget att göra en sådan uppräkning.

Regeringen vill 2023 öka anslaget till anslag 13:5 ”Insatser för den ideella sektorn” med 50 miljoner kronor, men det rör framför allt civilsamhällesaktörer och vi bedömer att det kommer att ha liten påverkan på våra medlemsgrupper.

Kulturministern har gått ut och flaggat för att regeringen vill minska antalet myndigheter, men vi konstaterar att inga myndigheter som direkt berör bild- och formområdet konstnärerna kommer att läggas ned i dagens budgetpropositioner. Vi fortsätter förstås att bevaka budgetprocessen för bild- och formkonstnärernas räkning.

*

Foto: Ninni Andersson/Regringskansliet. Från morgonens presskonferens med finansminister Elisabeth Svantesson.

Video från pressträffen.

Länkar till propositionerna

https://regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2023/04/prop.-202223100

https://regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2023/04/prop.-20222399


Nyhetsarkiv


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!