Satsa på en konsthall för samtidskonst i Jämtland Härjedalen!

26 april 2023


Insändare i Östersundsposten 26/4 2023.

Region Jämtland Härjedalen skall ta fram en ny kulturplan för 2024-2027. Ett förslag har nyligen varit på remiss och vi i Konstnärernas Riksorganisation som företräder 3500 professionella bildkonstnärer, konsthantverkare och formgivare har, tillsammans med våra lokala företrädare, lämnat våra synpunkter på den.

Kulturplanen är ett underlag för regionens ansökan om statliga medel inom den så kallade kultursamverkansmodellen. Regionens fördelning ska enligt den statliga förordning som reglerar modellen främja en god tillgång för länets invånare till sju kulturområden. Ett av dessa är ”Professionell bild- och formverksamhet”.

Detta innebär stora möjligheter för region Jämtland Härjedalen att forma framtiden för det regionala konstlivet och att utveckla verksamheter inom området bild- och formkonst i länet. Tyvärr pekar kulturplanen ut brister i utvecklingen av den här sektorn. Det gäller inte minst frånvaron av utställningsplatser för samtidskonst men också det faktum att de utställningsplatser som finns i länet i huvudsak drivs av ideella krafter.

I remissutgåvan av kulturplanen konstateras att förutsättningarna för att kunna ta del av och ställa ut bild och form i länet under det senaste 10-15 åren har minskat. ”Majoriteten av de privata konstgallerierna har lagt ned sina verksamheter, det finns inte någon offentligt driven konsthall eller institution som visar samtidskonst och konstföreningarna har även de minskat i antal.” I de flesta län i landet finns åtminstone en konsthall för samtida bild- och formkonst med regional eller kommunal huvudman, men inte i Jämtland Härjedalen. Det är en utveckling som går på tvärs mot föreställningen om ett samhälle som genomsyras av kultur och som tar tillvara människors vilja att uttrycka sig genom konst och få berikas av konstnärliga uttryck.

I kulturplanen pekas också på att de utställningsplatser som finns i huvudsak drivs på ideell basis. ”De konstföreningar som återstår och de konstnärsdrivna initiativen har i en allt större omfattning fått axla rollen som utställningsarrangörer. Deras arbeten vilar på ideell basis vilket framåt inte borgar för en robust och långsiktig infrastruktur för konsten i länet”.

Det är inte acceptabelt att konstnärerna arbetar ideellt med verksamheter som regionen eller kommunerna skulle kunna tillhandahålla. Det offentliga måste här agera förebildligt och se till att stötta upp ideellt drivna verksamheter som gör ett mycket viktigt arbete med att tillgängliggöra bild- och formkonst för invånarna i Jämtland Härjedalen.

Ett bidrag till att vända den här utvecklingen skulle kunna vara att satsa på en konsthall för samtidskonst med Region Jämtland Härjedalen som huvudman eller som ett samarbete mellan regionen och Östersunds kommun. En sådan satsning skulle kunna lyfta kulturlivet i länet rejält.

Det räcker förvisso inte med en ny konsthall för samtidskonst för att stärka det lokala konstlivet, för det krävs andra insatser, men en konsthall skulle göra länet en mer attraktiv plats för alla som är intresserade av att både skapa konst och ta del av kultur i alla dess former och vi är övertygade att det kommer bidra till en positiv utveckling av både konstlivet och samhället på sikt. Och det är något som invånarna i Jämtland Härjedalen förtjänar.

Sara Edström, riksordförande Konstnärernas Riksorganisation
Elin B Ståhl, ordförande Konstnärernas Riksorganisation Jämtland Härjedalen


Nyhetsarkiv


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!