woman-s-hand-showing-power-thunders.jpg

Lägesrapport – Konstnärernas Riksorganisations påverkansarbete under det exceptionella året 2020

18 november 2020

Tack vare våra medlemmar och vårt hårt arbetande multikompetenta kansli är vi en stark röst för bild- och formkonstnärerna i Sverige. Redan under “normala” förhållanden är det ett tufft arbete att ständigt värna och förbättra våra villkor. Nu kom 2020 som en käftsmäll.


Coronapandemin och alla de konsekvenser som följt i form av uteblivna inkomster och osäkerhet inför framtiden har självklart gjort situationen än svårare för så många. Här är ett försök till sammanfattning av Konstnärernas Riksorganisations påverkansarbete. Vi känner att det är viktigt både för oss själva och inför andra ändå stanna upp och se vad som faktiskt uppnåtts. 

Stipendier: Vi har förespråkat krisstöd i form av stipendier, och vi ser nu en ökning med 220 miljoner kronor som fördelas via Konstnärsnämnden med slopade krav på bevis för intäktsbortfall. Vi gläds åt att det inte enbart handlar om akuta stöd, utan också en kommande permanent förstärkning av arbetsstipendier med 43 miljoner kronor per år framöver med start 2021.  

Krisstöd och stimulansåtgärder: Statens Kulturråd är de som har haft den allra största potten krisstöd att fördela. Vi har från första stund framfört konkreta förslag och pekat på de fallgropar vi sett. Efter att vårens stödpaket trots det visade på en orimlig snedfördelning till bild- och formkonstnärernas nackdel så har Kulturrådet nu ändrat kriterierna och breddat stödet. Det återstår att se hur utfallet blir av höstens stödpaket. 

Efterfågestimulering: Vi har förespråkat efterfrågestimulerande åtgärder såsom ökade inköpsbudgetar, och vi ser nu hur Moderna Museet och Statens Konstråd får 25 miljoner vardera att göra inköp för under 2020. 

Visningsersättning: Vi har gemensamt med Bildupphovsrätt och dess medlemsorganisationer drivit frågan om utökad visningsersättning, och vi ser nu att IV-systemet stärks med 10 miljoner kronor. 

Upphovsrättsliga ersättningar: 

  • Vi driver att bild ska omfattas av Privatkopieringsersättningen, och gemensamt med CopySwede, KLYS och Bildupphovsrätt verkar vi för att våra rättigheter ska beaktas i justitiedepartementets direktiv 2020:82 vars uppdrag bl a säger: “Utredaren ska ta ställning till om bestämmelserna bör ändras i fråga om vilken krets av upphovsmän och närstående rättighetshavare som är berättigade till ersättning. Enligt nuvarande ordning ska ersättning betalas för sådana anordningar på vilka ljud eller rörliga bilder kan tas upp och som är särskilt ägnade för framställning av exemplar av verk för privat bruk”. Här ser vi ytterligare möjlighet till förstärkning av bildskaparens upphovsrättsliga ersättningar. 
  • Gemensamt med KLYS och dess medlemsorganisationer arbetar vi för att implementeringen av DSM-direktivet ska ge kulturskaparna de upphovsrättsliga ersättningar och avtalsvillkor som de har rätt till. https://www.regeringen.se/artiklar/2019/05/genomforande-av-eus-nya-uppho...

Centrumbildningarna: Vi har förespråkat förstärkning av Centrumbildningarna, inte minst med tanke på AF Kulturs planerade nedmontering och Konstnärscentrums och Konsthantverkscentrums viktiga roller som förmedlare av uppdrag, och gläds nu åt att de förstärks med 10 miljoner kronor.  

Villkor för enskilda firmor: Vi skickade remissvar till Finansdepartementet där vi tydligt beskrev hur kriterier för vårens omställningsstöd och nu också höstens “nya” omsättningsstöd stänger ute våra medlemmar. Vi har gemensamt med våra systerorganisationer inom KLYS starkt drivit frågan om rättvisa och likvärdiga villkor för enskilda firmor och vi står bakom #uppropförenskildafirmor. Nu är ett stöd för enskilda firmor äntligen på plats, men trots att kulturbranschen sägs vara fokus för stödet kommer många yrkesverksamma kulturskapare inte att kunna söka det, eftersom det inte är anpassat till de som har låga och ojämna inkomster. Vi är besvikna över politikernas nonchalans i denna fråga gentemot en hel yrkeskår! Vi fortsätter ligga på och ger oss inte innan de lyssnar, lär och agerar. 

Utställnings- och uppdragsersättning: Vi var i kontakt med Kulturrådet, Konstfrämjandet och flera andra organisationer då vi förstod att utlovade utställnings- och uppdragsersättning (i t.ex. Skapande Skola) riskerade att hållas inne. Bra och snabb hantering av både Kulturrådet och Konstfrämjandet. https://www.kulturradet.se/nyheter/2020/utstallningsersattning-vid-insta...
Vi fortsätter konstant att verka för förstärkt MU-ersättning och bättre implementering av det på alla nivåer. Under 2020 har vi startat ett utbildnings- och researchprojekt om MU-avtalet som riktar sig till både arrangörer och bild- och formkonstnärer. 

A-kassan: Vi har lobbat för att våra grupper ska kunna använda sig av A-kassornas omställningsförsäkring i högre grad, och ser nu att nya, tillfälliga regler tillämpas om att kunna vilandeförklara sitt företag flera gånger samt att det ska tillåtas viss marknadsföring och enstaka uppdrag under en vilandeperiod utan att egenföretagaren förlorar sin a-kassa. 

Kultursamverkansmodellen: Vi har krävt att kultursamverkansmodellen ytterligare stärks med inriktningen att skydda kulturlivet i landets alla regioner, och konstaterar att modellen stärks med 300 miljoner kronor under 2021 och med 150 miljoner kronor åren därefter. Vi arbetar fortsatt för att dessa medel ska nå enskild kulturskapare och inte enbart nå institutionerna ute i regionerna. 

Kulturskolan: Med glädje konstaterar vi också att det statliga bidraget till kulturskolan fördubblas till 200 miljoner kronor 2021–2023. 

Sametinget: Vi välkomnar att Sametinget får ett tillskott på 4 miljoner kronor i kulturstöd under 2020.

Form och design: Glädjande är att Form/Design Center i Malmö tilldelas 3 miljoner kronor årligen fr.o.m. 2021. Det tillfälliga statliga bidrag till verksamheten som har löpt över tre år, blir nu permanent. 

Bild- och Formallians: Vi driver kravet att Kulturdepartementet snabbutreder en bild- och formallians liknande de allianser som finns inom scenkonsten, musiken och dansen. Vi gläds åt att Scenkonstallianserna nu tillförs ytterligare 20 miljoner kronor (utöver de 15 miljoner som tillfördes i vårens krispaket). Allianserna erbjuder en grundtrygghet och arbetsplatstillhörighet mellan uppdrag samt arbetar även aktivt med kompetensutveckling, förmedling. Vi ser det som en rimlig utveckling att även våra grupper får del av liknande grundtrygghet.

Avdrag vid inköp: Vi driver frågan att regeringen bör införa möjligheten till avdrag för företag vid inköp konst, unika möbler och konsthantverk.

Momsen: Vi kräver att regeringen behåller undantaget för momsfri försäljning av konst upp till 300 000 kr i pågående momsutredningen. Vi lämnar in ett remissyttrande den 30 november där vi tydliggör hur en förändrad moms påverkar bild- och formkonstnärernas situation. 

Gestaltad Livsmiljö: Vi har sedan 2015 drivit frågan att konsten ska inkluderas i politikområdet Gestaltad Livsmiljö, och välkomnar att det numera är en tydlig del i propositionen som antogs i februari 2018. Vi fortsätter verka för att bild- och formkonstnärernas perspektiv ska beaktas i stadsutvecklingsprocesserna. 

Uppdragsrekommendationer: Vi har tagit fram rekommendationer både för gestaltningsuppdrag och formgivnings/designuppdrag som ska användas så att beställare och bild- och formkonstnärer genom att identifiera och diskutera det som kan orsaka problem kan undvika dem.

Medlemsservice: Under hela coronakrisen har vi sammanställt och tolkat regeringens olika stödåtgärder och tydliggjort hur de påverkar våra grupper och i vilken mån medlemmarna kunnat nyttja dem. 

Vi gick snabbt ut med en checklista för krishantering när Corona-krisen var ett faktum. Fler organisationer har länkat till den. 
Vi arbetar med kontinuerlig juridisk rådgivning för våra medlemmar, och trycket har naturligtvis ökat enormt då många har hamnat i svåra och svårtolkade situationer. 

Vi arrangerar utbildningar för alla Sveriges bild- och formkonstnärer och för beställare och arrangörer. 
Läs mer om ytterligare medlemsservice och medlemsförmåner här.

Ständig påverkan: Utöver allt detta fortsätter vi arbeta med att bevaka och förstärka 1%-regeln, implementeringen av MU-avtalet, förbättringar i socialförsäkringssystemet och pensionssystemet, vi ger ut tidningen Konstnären som debatterar och informerar och når drygt 9 000 läsare fyra gånger / år, vi bevakar bild- och formkonstnärernas rättigheter och värnar den konstnärliga friheten och principen om armlängds avstånd, vi skriver remissvar på kulturplaner och löpande statliga utredningar mm, vi arrangerar och deltar i debatter och seminarier, skriver debattartiklar och uttalar oss i media, vi samlar in fakta, skriver rapporter och ger ut publikationer och mycket mer.

På punkt efter punkt kan vi konstatera att vårt idoga lobbyarbete gett resultat. På punkt efter punkt fortsätter vi att påverka för att nå bättre lösningar för bild- och formkonstnärerna och för hela branschen i stort.  


Nyhetsarkiv


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!