Nytt om regeringens politik för konstnärers villkor!

18 juni 2021

Sveriges regering kom den 10 maj med skrivelsen "Politik för konstnärers villkor", som kan ses som en lägesrapport till Riksdagen om vilka konstnärspolitiska åtgärder som regeringen har genomfört eller planerar att genomföra. Här listar vi några av de åtgärder som nämns i skrivelsen, och som vi bevakar på olika sätt.


Sveriges regering kom den 10 maj med skrivelsen "Politik för konstnärers villkor", som kan ses som en lägesrapport till Riksdagen om vilka konstnärspolitiska åtgärder som regeringen har genomfört eller planerar att genomföra. Skrivelsen är viktig för oss inom konstnärsorganisationerna, eftersom den ger oss en översiktsbild av vad regeringen gör när det gäller konstnärernas villkor och vad vi behöver bevaka.

Många av åtgärderna har tagits fram som ett resultat av den konstnärspolitiska utredningen från 2018. Det rör sig både om utredningar och lagförslag men också om uppdrag i regleringsbrev till myndigheter som Konstnärsnämnden och Kulturrådet.

Hela skrivelsen går att läsa här (rekommenderad läsning, kapitlen 8-10):

Här är några av de åtgärder som nämns i rapporten och som vi bevakar på olika sätt.

  • Konstnärsnämnden har i regleringsbrevet för 2020 och 2021 fått i uppdrag att uppmärksamma konstnärers utsatthet för hot, våld och trakasserier i relation till deras yrkesutövning.
  • Myndigheten för kulturanalys har fått i uppdrag att göra en översyn av den kulturpolitiska styrningens effekter på den konstnärliga friheten. Rapporten ”Så fri är konsten” publicerades den 10 juni.
  • De statliga ersättningarna och bidragen till konstnärer förstärks med 43 miljoner kronor årligen fr.o.m. 2021.
  • Regeringen har 2020 tillsatt en utredning som ska göra en översyn av ersättningen till rättighetshavare vid privatkopiering. (PKE-utredningen).
  • Regeringen föreslår att Myndigheten för kulturanalys bör ges i uppdrag att följa upp efterlevnaden av MU-avtalet och analysera om det har utvecklats en branschpraxis.
  • Samtliga statliga museimyndigheter som bedriver utställningsverksamhet har i regleringsbreven för 2020 och 2021 fått i uppdrag att särskilt redovisa utbetalda ersättningar till konstnärer som gjorts i enlighet med MU-avtalet.
  • För att öka kunskapen om tillämpningen av MU-avtalet har Statens kulturråd i regleringsbrevet för 2021 fått i uppdrag att göra en övergripande uppföljning av hur avtalet används av statliga och andra aktörer. Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2021.
  • Konstnärsnämnden har i regleringsbrevet för 2020 fått i uppdrag att, i samverkan med upphovsrättsorganisationerna inom de olika konstområdena, kartlägga digitaliseringens konsekvenser för konstnärer och analysera deras förutsättningar att verka i det nya digitala landskapet. En återrapportering publicerades den 2 juni 2021. Läs här.
  • Statens kulturråd har i regleringsbrevet för 2020 fått i uppdrag att inom ramen för sitt uppföljningsansvar av kultursamverkansmodellen se över hur regionerna arbetar med frågan om konstnärernas villkor och de konstnärspolitiska perspektiven. Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2021.

Utöver detta står det i skrivelsen om åtgärder som rör rekrytering till konstnärsyrket, offentlig konst, sociala frågor, näringslivsfrågor och coronaåtgärder, med mera.


Nyhetsarkiv


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!