Utredningar Kulturdepartementet

Utredningar Socialdepartementet

Utredningar Finansdepartementet

Utredningar Justitiedepartementet

Yttranden och skrivelser

Regionala kulturplaner

Övrigt

Remissvar om nya kulturstödet i Stockholms län

Stockholms läns landsting (SLL) genomför en översyn av de regionala stödformerna och främjandeinsatserna för det professionella kulturlivet i regionen. KRO/KIF har inom ramen för KLYS lämnat synpunkter på det förslag till förändringar av stödsystemet som SLL vill genomföra.

Vi anser att förslaget inger goda förhoppningar om att den regionala kulturpolitiken i Stockholms län går i rätt riktning när det gäller situationen för de professionella kulturskaparna. Vi välkomnar särskilt att vikten av dialog med och kompetensutveckling för kulturlivets aktörer lyfts fram samt att kulturell mångfald och konstnärlig kvalitet ska utgöra centrala aspekter i all stödgivning. Kartläggningar, statistikinhämtning och fortbildningar bör även handla om MU-avtalet och enprocentsregeln för konstnärlig gestaltning. Stockholms läns landsting bör även införa en länskonstkonsulenttjänst och ett resurscentrum för bild- och formområdet.

En brist i förslaget är dock att det inte framgår om förslagen handlar om utbyggnad, rationalisering eller omorganisation. Vi anser att anslagen till dessa typer av kulturstöd och insatser bör byggas ut och tillföras mer medel.

KRO/KIF riks har tillsammans med KRO/KIF Stockholm bidragit med underlag till KLYS remissvar. Det har handlar om bild- och formkonstområdet och de prioriteringar som föreslås i Stockholm läns nya former för kulturstöd.

Här finns remissvaret på KLYS hemsida.

Här finns landstingets förslag i sin helhet.

0


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!