Utredningar Kulturdepartementet

Utredningar Socialdepartementet

Utredningar Finansdepartementet

Utredningar Justitiedepartementet

Yttranden och skrivelser

Regionala kulturplaner

Övrigt

Remiss på kulturplan för Region Kalmar län 2025-2028

Konstnärernas Riksorganisation har lämnat ett yttrande över remissversionen av kulturplan för Region Kalmar län 2025-2028.

Du kan läsa hela remissvaret här

Här sammanfattar vi några av våra förslag i punktform. Vi föreslår bland annat att Region Kalmar län:

■ säkerställer att MU-avtalet tillämpas vid utställningar av bild- och formkonst i länet av utställningsarrangörer med regionalt uppdrag eller stöd från regionen och att dessa ges ekonomiska förutsättningar att kunna ge skäliga ersättningar.

■ uppdaterar sin konstpolicy med skrivningar om medverkansersättningen som säkerställer att de konstnärer som ställer ut i regionen också erhåller en skälig ersättning för sin medverkan.

■ anslår medel till en MU-pott som öronmärks för skäliga arvoden till bild- och formkonstnärer som även ideella arrangörer kan ansöka om medel ur.

■ kompletterar sin avsiktsförklaring om att ”möjliggöra för fler kulturskapare att kunna bo, leva och verka i länet genom att stärka och utveckla inkubatorverksamhet och talangutveckling” med skrivningar om produktions- och utställningsplatser.

■ gör återkommande kartläggningar av behovet av infrastrukturella satsningar för bild- och formsektorn och anslår medel för stöd till ateljéföreningar, kollektivverkstäder och andra konstnärliga produktionsplatser i länet.

■ undersöker hur den kan öka antalet utställningsplatser i länet och tar fram en strategi för att förbättra möjligheterna för länets konstnärer att ställa ut.

■ erbjuder verktyg till kommunerna som säkerställer att konsten finns med i samhällsplaneringen och bebyggelseutvecklingen i hela regionen, inklusive konstnärliga produktionsplatser som ateljéer, kollektivverkstäder och utställningsrum.

■ avsätter en del av de medel som genereras av enprocentsregeln till en pott för att finansiera offentlig konst i de delar av länet där det inte byggs lika mycket.

■ redovisar regionens strategiska målsättningar och prioriteringar för bild- och formsektorn i länet och redogör för hur regionen avser att utveckla bild- och formområdet och förbättra bild- och formkonstnärernas ekonomiska och sociala villkor under kommande kulturplaneperiod.


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!