Utredningar Kulturdepartementet

Utredningar Socialdepartementet

Utredningar Finansdepartementet

Utredningar Justitiedepartementet

Yttranden och skrivelser

Regionala kulturplaner

Övrigt

22-02-16 remiss AU

Remissvar på återstartsutredningens betänkande

Den 16 februari 2022 lämnade vi i Konstnärernas Riksorganisation in vårt remissvar till Kulturdepartementet på återstartsutredningens betänkande Från kris till kraft (SOU 2021:77). Det är ett omfattande svar på 24 sidor där vi inleder med bild- och formkonstnärernas situation i pandemin och hur vi ser på utredningen och sedan ger våra synpunkter på utredningens förslag. Längre ned kan du läsa avsnittet om hur vi ser på utredningen.

Länkar:
Läs eller ladda ner hela vårt remissvar
Läs alla remissvar på regeringens hemsida

Vår syn på utredningen

Utredningen är mycket viktig, inte bara för att återstarta konstlivet utan också för att den innebär en möjlighet att göra en bred översyn av bild- och formkonstnärernas villkor och utvecklingsmöjligheter i landet. Utredaren konstaterar återkommande att bild- och formsektorn har en svag infrastruktur och vi har redan nämnt att utövarna har bland de lägsta inkomsterna av alla konstnärsgrupper i landet, att de i många fall står utanför trygghetssystemen och kan inte ta del av näringspolitiska åtgärder på grund av att de driver sina verksamheter som enskilda firmor med låga omsättningar. Detta är ohållbart och fullständigt oacceptabelt. Det är kort sagt en situation som måste åtgärdas.

Det är av största vikt att göra en översyn över hela bild- och formområdet och bild- och formkonstnärernas situation i synnerhet och vidta relevanta åtgärder för att förbättra situationen.

Vi bedömer att utredningens analys av nuläget för det mesta är träffsäker och relevant, men vi beklagar att det saknats representanter för bild- och formkonstnärerna bland utredningens experter. Med en sådan representation skulle analysen kunnat bli än mer djuplodande och åtgärderna mer träffsäkra.

Vi vill inskärpa att det måste finns representanter för bild- och formkonstnärerna med som experter i utredningar som berör bild- och formområdet.

Vi instämmer i många delar av den analys som utredningen lägger fram men har däremot många synpunkter på hur man ska kunna komma till rätta med de strukturella problemen som utredningen belyser och ställer oss frågande till flera av satsningarna som utredningen föreslår, där vissa satsningar tycks helt oproportionellt stora i relation till andra som har lika stora, eller till och med större, behov.Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!