Utredningar Kulturdepartementet

Utredningar Socialdepartementet

Utredningar Finansdepartementet

Utredningar Justitiedepartementet

Yttranden och skrivelser

Regionala kulturplaner

Övrigt

Remiss till betänkande SOU 2014:36 Frågor om följerätt och museernas kopiering

Konstnärernas riksorganisation, KRO, och Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare, KIF, har beretts möjlighet att yttra sig över betänkande SOU 2014:36 Frågor om följerätt och museernas kopiering.

Konstnärernas riksorganisation, KRO, och Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare, KIF, har beretts möjlighet att yttra sig över betänkande SOU 2014:36 Frågor om följerätt och museernas kopiering. I samband med detta har vi antagit följande yttrande:

KRO och KIF instämmer med Bildkonst Upphovsrätt i Sverige, BUS, kommentar avseende behovet att se över restriktionerna i EU direktivet om följerätt (2001/84/EG). Vi ställer oss vidare bakom BUS analys av situationen på marknaden för modern och samtida konst, och då särskilt behoven av mer transparens och en mer ändamålsenlig redovisningsmodell inom konsthandeln. KRO och KIF ser positivt på skarpare sanktionsåtgärder i form av straff.

KRO och KIF instämmer med emfas vad gäller BUS yttrande över den nedre beloppsgränsen för rätten till följerätt och att utredningen felbedömt frågan om minimipriset. Som BUS skriver visade KRO:s och KIF:s undersökning från 2013 att konstnärernas genomsnittliga inkomst låg på ca. 13 300 kr/mån. Varje inkomstkälla är av vikt, och ett bortfall av upp till 1 million på ett höjt minimipris vore därför minst sagt olyckligt. 

Med anledning av utredningens förslag om att inskränkningarna för bibliotek och arkiv i 16§ URL nu också föreslås gälla museer som drivs av det allmänna (3.6.1 sid 194) vill KRO och KIF inte bara instämma i BUS utlåtande om vikten av att beakta att vissa alster av bildkonst inte bör omfattas av denna reglering, som konstfilmverk som endast offentliggörs i ett exemplar eller konstverk som syftar till förgängelse och inte är tänkta att bevaras, men också särskilt understryka att en osäkerhet avseende upplagan av vissa verk kan ha stora konsekvenser för den enskilde konstnären på konstmarknaden. Med beaktande av ovanstående ansluter sig KRO och KIF, i likhet med BUS, till utredningens förslag.

KRO och KIF instämmer med BUS om att framställning och spridning av exemplar som framställts med stöd av inskränkningen i § 16 inte får ske i förvärvssyfte.

Till frågan om museer bör omfattas av avtalslicensbestämmelsen i 42 d § URL tillstryker KRO och KIF utredningens förslag. Vi instämmer också med BUS om att den generella avtalslicensbestämmelsen bör användas först när behovet inte täcks av de särskilda. KRO och KIF har inga invändningar mot att museer som är myndigheter, under 16 § st 1 givna förutsättningar, framför offentliggjorda filmverk och sceniska verk. Vi ser däremot inga skäl eller behov av att låta inskränkningen gälla även andra museer.

Katarina Jönsson Norling, riksordförande Konstnärernas Riksorganisation
Johan Wingestad, ordförande Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare

Här finns BUS remissvar som det hänvisas till ovan.


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!