Utredningar Kulturdepartementet

Utredningar Socialdepartementet

Utredningar Finansdepartementet

Utredningar Justitiedepartementet

Yttranden och skrivelser

Regionala kulturplaner

Övrigt

kulturplan-VGR-FB

Remissvar: Kulturstrategi Västra Götaland med kulturplan 2024–2027

Den 31 maj lämnade Konstnärernas Riksorganisation synpunkter på remissen av Kulturstrategi Västra Götaland med kulturplan 2024–2027, diarienr: RS 2023-01333, för våra medlemmars räkning.

Den 31 maj lämnade Konstnärernas Riksorganisation synpunkter på remissen av Kulturstrategi Västra Götaland med kulturplan 2024–2027, diarienr: RS 2023-01333, för våra medlemmars räkning.

Hela remissyttrandet kan laddas ner som en PDF

I vårt yttrande riktar vi en del kritik mot dispositionen av kulturplanen:

Kulturstrategi Västra Götaland med kulturplan 2024–2027 har en disposition som skiljer sig från många andra kulturplaner. Uppdelningen i en ”kulturstrategi” och en ”kulturplan” känns opåkallad och det faktum att prioriteringarna nästan uteslutande förekommer i ”kulturstrategin” försvårar läsningen av dokumentet.

De utmaningar och trender som beskrivs i avsnittet ”Västra Götaland och omvärlden i förändring” på sidorna 5-7 beskriver samhällets utveckling i stort men tar i väldigt liten omfattning upp de utmaningar som Västra Götalandsregionen ser för kulturlivet i länet, något som hade varit mycket värdefullt att få ta del av. Överlag får vi en känsla vid genomläsningen att kulturens egenvärde, det kulturella skapandet, konstområdena och kulturskaparna hamnar lite i skymundan i dessa omvärldsbeskrivningar.

Vi lyfter också några bra insatser från Västra Götalandsregionen:

Den 31 augusti 2022 gav kulturnämnden i uppdrag till kulturchefen att upprätta en arbetsgrupp för översyn av bild- och formområdet (KUN 2022-00378 §66) som ska se över och identifiera bild- och formområdets behov av resurser samt fältets utvecklingsmöjligheter. Detta är ett utmärkt initiativ som vi hoppas kommer stärka bild- och formområdets utveckling i Västra Götaland.

Västra Götalandsregionen har legat i framkant jämfört med andra regioner i landet när det gäller att se till att bild- och formkonstnärer får skäligt betalt för sin medverkan i utställningar, genom att skjuta till extra medel i budgeten för de utställningsarrangörer som får stöd via kultursamverkansmodellen så att de har möjlighet att betala medverkansersättning enligt MU-avtalet till utställande konstnärer. Detta är något vi ofta lyfter som ett gott exempel. Det är därför utmärkt att regionen lyfter denna satsning i kulturplanen på sidan 30: ”Fortsatta satsningar på MU-ersättning till konstinstitutioner är ett led i att fortsatt medverka till förbättrade villkor för konstnärer i Västra Götaland”.


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!