Utredningar Kulturdepartementet

Utredningar Socialdepartementet

Utredningar Finansdepartementet

Utredningar Justitiedepartementet

Yttranden och skrivelser

Regionala kulturplaner

Övrigt

Yttrande om aktivitetsplan Region Sörmland 2022

Inspel från Konstnärernas Riksorganisation till KLYS rörande förslag till Region Sörmlands aktivitetsplan 2022, inom kulturplan 2019-2022, rörande området professionell bild- och formkonst.

Inledning

Region Sörmland inleder sitt förslag till aktivitetsplan för Sörmlands regionala kulturverksamhet 2022 med formuleringen att den ”läggs i en tid fylld av utmaningar, krismedvetenhet, inställd och i några fall omställd kultur. En tid som påverkat tillgång och utbud, deltagande och delaktighet, inspiration och kreativitet inom kulturen i länet. Men också en tid för reflektion, att tänka om och tänka nytt, liksom planera för en återstart med nya förutsättningar.”
Ändå läser vi med stor oro hur bild- och formkonsten utan närmare analys prioriteras ner och närmast suddas ut ur aktivitetsplanen. Regionmuseet Sörmland, som har en central roll i regionen och därmed en maktposition för konst- och kulturverksamheten, bestämmer sig i en återstartsperiod efter corona-pandemin att prioritera ner bild- och formkonsten genom att bredda området.

Rubrik: Bild och Form

I Region Sörmlands kulturplan för 2019-2022 ger regionen i avsnittet om bild och form (s. 42-46) ett tydligt uttryck för en vilja att stimulera möjligheterna för ett långsiktigt konstnärligt arbete, att verka för kompetensutveckling och att avtalet för medverkans- och utställningsersättning följs. Regionen vill stärka bild- och formkonstens position och utveckla infrastrukturen för dess verksamhet. Detta tycker Konstnärernas Riksorganisation är en utomordentlig målsättning och visar på det vi trodde var regionens förståelse för bild- och formkonstens potential att bidra till att stärka Sörmlands invånare som enskilda individer och utveckla samhället som helhet, och dess ambitioner att stärka positionen för de bild- och formkonstnärer som bor i länet.

Det är tydligt för oss att Sörmlands museum givits en central roll i det arbetet. I kulturplanen för 2019-2022 står det att ”Sörmlands museum i sin roll som producent och arena valt att främst fokusera på samtidskonst”, och ”att utveckla Sörmlands museum till en självklar, angelägen och nyskapande konstinstitution är ett mål under de kommande åren”.

Det är därför med stor förvåning vi läser i den föreliggande aktivitetsplanen för 2022 att ”Den tidigare fokuseringen på samtidskonst breddas till att innehålla form och design, mode och arkitektur liksom konst och konsthantverk. Perspektivet är både nutida och historiskt”. Regionen har helt plötsligt valt att frångå den gällande kulturplanen genom att ändra fokus. Vi ser inte heller att det finns några andra satsningar i aktivitetsplanen på den professionella bild- och formkonsten som ersätter den breddning av verksamheten inom Sörmlands museum som beskrivs. Detta är mycket olyckligt. Sörmlands Museums breddning av sin verksamhet innebär sämre möjligheter för bild och formkonsten. Detta bör kompenseras med satsningar på fria, professionella aktörer inom bild och form.

2018 införde riksdagen ”professionell bild- och formverksamhet” som ett helt nytt ändamål i Kultursamverkansmodellen. I aktivitetsplanen för 2022 borde därför rubriken vara ”Professionell bild- och formverksamhet” istället för bara ”Bild och form” som i dag.

Rubrik: Främja konstnärlig utveckling och infrastruktur

Vi tycker det är positivt att regionen vill utveckla ett nätverk mellan länets aktörer inom bild- och formkonst. Konstnärernas Riksorganisation (KRO) har tyvärr ingen lokalförening för närvarande i Sörmland. Däremot har vi många medlemmar i Sörmland som säkert gärna deltar i nätverksträffar.

Vi vill till avsnittet ”Främja konstnärlig utveckling och infrastruktur” föreslå att Region Sörmland:

  • utarbetar en handlingsplan för den professionella bild- och formkonsten i regionen
  • säkerställer att professionella bild- och formkonstnärer som ställer ut i länet erhåller MU-avtalsenliga ersättningar, inklusive arvoden för sina omkostnader och för sin arbetstid.
  • arbetar för att stärka bild och formkonstnärernas arbetsmarknad i regionen, det vill säga fler möjligheter till utställningar, fler uppdrag för offentlig konst eller andra gestaltningsuppdrag, fler inköp av löskonst, föreläsningar, workshops, möjlighet att söka projektstöd, med mera.
  • bidrar med stöd och kompetens till kommunerna i regionen när det gäller upphandling av gestaltningsuppdrag utreder möjligheten att ge ett näringsbidrag i form av ateljéstöd eller andra infrastrukturbidrag.

Rubrik: Områdesfokus 2022

Till avsnittet ”Områdesfokus 2022” vill vi tillägga:

  • Sedan 2018 innebär regeringens politik för gestaltad livsmiljö stora möjligheter för den region och de kommuner som vill satsa på den offentliga konsten för att berika sina livsmiljöer. Vi saknar i aktivitetsplanen de ambitioner som uttrycks i kulturplanen när det gäller den offentliga konsten och enprocentsregeln och föreslår att dessa områden också arbetas in i den del av aktivitetsplanen som rör professionell bild- och formverksamhet.
  • Avsnittet innehåller beskrivningar av satsningar på utställningar och samlingar. En av de stora utmaningarna när det gäller bild- och formkonsten är att konstnärer ska få betalt för sin arbetstid när de producerar utställningar åt aktörer som finansieras med offentliga medel. Det innebär att tillämpa medverkansersättningen i avtalet för medverkans- och utställningsersättning, även kallat MU-avtalet, och att tillämpa det fullt ut. Alltför ofta tvingas konstnärer att sponsra arrangörer med både tid och andra resurser i arbetet inför, under och efter en utställning.

Vi vill avslutningsvis poängtera att vi i aktivitetsplanen saknar skrivningar om tydliga satsningar på det existerande konstlivet och den konstnärliga infrastrukturen i regionen, samt på konstnärlig produktion och infrastruktur, kort sagt på allt det som utgör professionell bild- och formverksamhet.


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!