Utredningar Kulturdepartementet

Utredningar Socialdepartementet

Utredningar Finansdepartementet

Utredningar Justitiedepartementet

Yttranden och skrivelser

Regionala kulturplaner

Övrigt

Remissyttrande över Kulturplan Sörmland 2023-2026

Konstnärernas Riksorganisations remissyttrande över Kulturplan Sörmland 2023-2026

Vid första genomläsningen av Region Sörmlands kulturplan 2023 – 2026 slås vi av att den använder ett väldigt lättförståeligt språk. Det är ett inkluderande anslag som säkert har sina fördelar, samtidigt som texterna tenderar att bli allt för övergripande när kulturplanen kommer in på kulturområdena och vi hade gärna sett en kulturplan som tydligare beskriver vad regionen konkret vill uppnå inom kulturområdet professionell bild- och formverksamhet under kulturplaneperioden.

Kulturplanen fullföljer väl intentionen att visa på vilken kultursyn regionen arbetar utifrån men de strategiska inriktningarna och prioriteringarna är genomgående allt för otydligt formulerade för att planen ska kunna fungera som det styrmedel den avser vara.

●●● Läs och ladda ner vårt remissyttrande


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!