Juristen svarar

Alltfler funderar på att hyra ut sin konst. Vad bör man särskilt tänka på?

24 maj 2024

Konstnärernas Riksorganisation får en hel del frågor om vad man bör tänka på vid uthyrning av konst. Bra att känna till är att i Sverige och inom EU så är det upphovspersonen som disponerar över ett verksexemplars uthyrning, vare sig hen äger det exemplaret eller inte. Se närmare nedan under avsnittet “UPPHOVSRÄTTEN”


För den som är intresserad av konst men inte vill eller kan köpa in finns också, förutom det värde en omgivning och arbetsmiljö med konst ger, följande fördelar.

  • Hyreskostnaden är avdragsgill
  • Ansvar och kostnader för förvaltning ligger oftast hos uthyrningsföretaget
  • Det finns möjlighet till utbyte av konsten och/eller en hel, curerad konstsamling.
  • Den inhyrda konsten kan ofta köpas in under eller efter hyresperioden till ett förmånligare pris.

Skillnaden för konstnären mellan att hyra ut konst hen fortfarande äger jämfört med att sälja den är att vid uthyrning utgör ersättningen en betalt för att hyrestagaren får inneha och visa upp ditt verk under en period samtidigt som du behåller äganderätten till ditt verk.

För att säkerställa att villkoren för att få hyra verket är tydliga bör ett skriftligt hyresavtal vara en del av varje konstuthyrning.

UPPHOVSRÄTTEN

Uthyrning av verk fungerar annorlunda än uthyrning av objekt som hus, bilar eller partytält. Uthyrning av verk är en del av upphovsrätten. Det räcker därför inte med att ha tillstånd från ägaren (om verket ägs av annan) utan konstnären (upphovspersonen) måste också tillfrågas och ersättas. Upptäcker du som konstnär att din konst hyrs ut utan att du blivit tillfrågad och ersatt av till exempel galleri, samlare eller annan, kan du kontakta uthyraren och påminna om att det är du som upphovsperson som ska godkänna uthyrningen och också få ersättning.

För konstverk av konstnärer som dött för mer än 70 år sedan, dvs före 1948, är det bara ägaren som behöver tillfrågas eftersom upphovsrätten till verket då upphört. Detta gäller i Sverige. Det kan vara bra att veta att i USA är det den som äger verket som också har uthyrningsrätten. Det går alltså inte att använda affärsmodeller från USA i EU.

UTHYRNING av Konstnären själv

Hyresbeloppet sätts vanligen i relation till konstverkets marknadsvärde. De rekommendationer som finns idag (juni 2024) på den internationella marknaden är 4-10 % av konstens marknadsvärde , att betalas månatligen. (Om uthyrning sker via uthyrningsföretag erhåller företaget ca 50 % i kommission på hyran. Det utgör ersättning för företagets ansvar och de åtaganden avseende uthyrningen. Se närmare nedan.)

Se här.

https://artspay.org/artwork-rental-fees

https://help.seller.riseart.com/article/49-how-does-renting-art-work

I avtalet anges vilken part som ansvarar för transport och försäkring samt av vem och hur konsten ska tas om hand (förvaltas) under hyrestiden.

OM PARTERNA

Som i alla avtal ska parterna - uthyraren/ konstnären och hyrestagaren noggrant identifieras. Det bör också finnas en kort bakgrund som beskriver intresset från resp part att hyra ut resp hyra konst.

Det är stor skillnad på om du hyr ut din konst via ett galleri/uthyrningsföretag eller direkt till hyrestagaren. Hyr du via ett företag så är det i det sk förmedlingsavtalet som villkoren för förmedlingen (exv. provisionen) och yran (hyresbeloppet) bestäms. Se närmare nedan under avsnittet “Uthyrning via annat företag”.

OM KONSTVERKET (Hyresobjektet) och dess förvaltning

Beskrivning av verket

Det bör finnas en beskrivning av verket motsvarande ett besiktningsprotokoll, som redogör för konstverket som sådant (jfr ett äkthetsintyg) samt det “skick” konstverket är i då hyresförhållandet inleds. Det utgör utgångspunkten för efterbesiktning då konstverket återlämnas efter hyrestiden.

Konstverkets marknadsvärde måste också finnas angivet, bl.a. till försäkringsbolaget.

Underhåll och ändringar

Det är viktigt att tydliggöra vilka krav som ställs på det inhyrda konstverkets visningsmiljön så att verken inte riskerar att bli stulen, skadas eller påverkas på annat sätt. Varma eller fuktiga platser kan påverka konstverket , liksom visningsplatser som är exponerade för stark sol. Olika typer av material klarar olika miljöer olika.

Avtalet bör innehålla krav på att konsten ska bevaras i sitt ursprungliga skick, skötsel samt hur konsten ska vara försäkrad Det bör finnas en plan för vem som ska kontaktas om konstverket stjäls eller skadas och hur verket ska besiktigas för skador och/eller annan åverkan när hyresförhållandet avslutas.

Parterna bör också diskutera om det finns eventuella begränsningar i vilka sammanhang konstnären inte vill att konstverket ska presenteras , exv i bakgrunden vid företagsevent, intervjuer eller liknande.

Försäkring

Konst som hyrs bör hållas försäkrad för både stöld och skada.. Hur verket är försäkrat kan beroende på om verket hyrs ut via konstnären själv eller viar ett galleri eller företag som det hyrs ut genom, eller om hyresgästerna har egen försäkring som täcker den inhyrda konsten. Hyr du själv ut bör du undersöka vad din konstnärsförsäkring täcker.

OM ERSÄTTNINGEN

Hyran

För kortare uthyrning brukar hyresersättningen vara satt till 4-10% av konstens marknadsvärde/månad (+ kostnader för transport, försäkring, förvaltning av konsten med mera). Är det fråga om en längre uthyrningsperiod kan hyresbeloppet sättas något lägre om det kombineras med ett avbeställningsskydd, lägsta hyresbelopp eller liknande.

OM UPPHÖRANDE AV HYRESFÖRHÅLLANDET

Var uppmärksam på avtalstiden. Det avgör hur länge du binder upp dig och dina verk samt hyrestagaren. Fundera också på om du under hyresperioden vill ha möjlighet att disponera över ett eller flera verk för att exempelvis deltaga i mässa eller utställning samt vad som då gäller. Ska du ha rätt att ersätta det verket med annat (förutbestämt eller valfritt) verk? Hur lång tid innan måste du höra av dig och förbereda hyrestagaren på utbyte av verk? osv osv.

Köpoption och friköp av den hyrda konsten

Det är bra att redan från början bestämma verkets pris och hur stor del av betald hyra som är avdragsgill om den som hyr bestämmer sig för att köpa konsten.

UTHYRNING VIA ANNAT FÖRETAG (UTHYRNINGSFÖRETAG)

Om du hyr ut via ett uthyrningsföretag så är det villkoren i “Förmedlingssavtalet” som bestämmer ramarna för hyresavtalet, för uthyrningsföretagets ansvar och åtaganden, provision av hyran och/eller vid eventuell försäljning samt din ersättning och när den betalas ut samt dina möjligheter att disponera verket och avsluta avtalet och vad som då gäller för uthyra verk. Fråga gärna vilka andra konstnärer företaget har förmedlingsuppdrag med samt hur deras kundkrets ser ut.

Uthyrningsföretagets åtaganden

Uthyrningsföretaget bör ange hur det kommer att marknadsföra dig och dina verk. Fråga gärna vilken kundkrets de vänder sig till. När det gäller uthyrning bör marknadsföringen ske till en bredare kundkrets än de “vanliga” konstköparna. Många företag och allt fler privatpersoner har på senare år visat intresse för att hyra allt ifrån några verk till en curerad samling.

Uthyrningsföretaget bör ansvara för de verk som ska hyras ut “från vägg till vägg”, dvs från det att det hämtas upp hos konstnären, under hyresperioden fram till dess verket återlämnas till konstnären. I det innefattas ansvar för transport, installation , löpande förvaltning och försäkring av de uthyrda verken.

Uthyrningsföretaget ansvarar också för att verkets titel och upphovsperson finns angivet via skylt eller motsvarande i nära anslutning till konstverket.

Disponera det uthyrda verket?

Du bör också vara särskilt uppmärksam på vad som gäller om du vill disponera det uthyrda verket under en period, exempelvis för en utställning. Saknas den möjligheten bör du tänka igenom vilka verk du hyr ut.

Hyran

Hyran för ditt verk sätts också i detta fall i relation till konstens marknadsvärde, angivet av konstnären. Rekommenderad hyra internationellt är 4-10 % av marknadsvärdet/månad. Om uthyrningsföretaget sätter en alltför låg hyra (låg procentsats) bör du jämföra med vad du kan få i utställningsersättning enligt MU-avtalet om det finns ett intresse hos utställningsarrangörer att ställa ut just det verket.

Upphovsrätt till bilder av din konst

Om Uthyrningsföretaget önskar använda bilder av din konst i sin marknadsföring så ska det vara tydligt att det endast får ske med bilder som du gett tillstånd till samt endast i syfte att marknadsföra uthyrning (försäljning) av din konst. det är också viktigt att Uthyrningsföretaget skyddar dess bilder mot användning av AI-företag, både tekniskt och i text.

Katarina Renman Claesson,
Förbundsjurist, Konstnärernas Riksorganisation

Denna text publicerades ursprungligen den 17 juni 2019 och uppdaterades den 29 maj 2024


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!