Stadgar lokalförening

Stadgar för lokalförening

§1 Lokalföreningen ska företräda Konstnärernas Riksorganisation i lokala frågor. Verksamheten ska eftersträva öppenhet, delaktighet och engagemang. Medlemmar i föreningen ska ha god tillgång till information om verksamheten och möjlighet att påverka dess innehåll. Lokalföreningen ska följa riksorganisationens stadgar och andra riksmötetsbeslut och i övrigt agera i överensstämmelse med organisationens övergripande mål, särskilt de fokusfrågor som riksmötet bestämt.

§2 Lokalföreningen består av medlemmar i Konstnärernas Riksorganisation bosatta i [ ] län/kommun.

§3 Till riksorganisationen inbetald medlemsavgift gäller även för medlemskap i lokalföreningen. Medlemmarna beslutar själva vid sitt årsmöte om frivillig extra avgift till lokalföreningen. Lokalföreningen ska informera riksstyrelsen om lokalföreningens verksamhet enligt riksstyrelsens instruktioner.

§4 Lokalföreningen ska årligen hålla minst ett medlemsmöte kallat årsmöte.

§5 Lokalföreningens styrelse ska bestå av ordförande samt det antal ledamöter (minst två) och eventuellt suppleanter som föreningens årsmöte bestämmer.

§6 Lokalföreningens årsmöte väljer, om det behövs med hänsyn till föreningens verksamhet, en revisor med en suppleant.

§7 Lokalföreningens firma tecknas av ordföranden och ytterligare en styrelseledamot.

§8 Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas:

 1. Anteckning av mötesdeltagare

 2. Val av mötesfunktionärer och justeringsmän

 3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysning

 4. Fastställande av föredragningslista

 5. Styrelsens årsredogörelse

 6. Revisorernas berättelse om sådan ska lämnas

 7. Fråga om ansvarsfrihet

 8. Ev. fastställande av egen avgift

 9. Beslut om styrelsens storlek

 10. Val av föreningens ordförande

 11. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella suppleanter

 12. Val av revisor och suppleant om sådana ska utses.

 13. Val av valberedning

 14. Inkomna motioner och av styrelsen väckta förslag

 15. Övriga ärenden

§9 Föreningens årsmöte hålls före utgången av mars månad utom riksmötesår då årsmötet hålls senast 10 mars för att eventuellt kunna motionera till riksmötet. Kallelsen till årsmöte ska vara medlemmarna tillhanda senast två veckor före mötesdagen.

§10 Motioner till årsmöte ska vara styrelsen tillhanda senast den 31 januari.

§11 Lokala föreningar kan bildas efter riksstyrelsens godkännande. Sådan förening ska följa dessa stadgar och av riksstyrelsen utfärdade anvisningar. Lokalföreningar för medlemsområden mindre än länsnivå kan tillåtas efter riksstyrelsens beslut.  

§12 Ändringar av eller tillägg till dessa stadgar ska beredas av riksstyrelsen. Beslut om ändring av stadgar fattas av Riksmötet.

§13 Upplösning av föreningen sker med två tredjedels majoritets beslut vid ett årsmöte. I anslutning till beslut om upplösning ska mötet även ange hur föreningens tillgångar ska användas.

 

Riksmöte 2017-05-06 Konstnärernas Riksorganisation

 

 


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!