Nationell konstnärspolitik

Regionalt och kommunalt

Branschrapporter

Partienkäter

Konststartskommissionen

Coronakrisen

Utsikt från ateljéerna

Offentlig konst

MU-avtalet

Kampanjer

Formgivningsuppdrag

Ateljéer och annan infrastruktur

Arbetsvillkor och maktanalys

Internationellt

Konsten att delta

Digitalisering

screenshot_2019-04-29_17.37.05.png

Handfast möte på lika villkor

Denna studie av integrationsprojektet Konsten att delta: Bild och Form ger en inblick i projektets praktik av kollegiala möten mellan konstnärskollegor med bakgrund från olika nationella och internationella kultur- och konstfält med målet att nå yrkesintegration inom det svenska konst- och kulturfältet.

Syftet är att undersöka konstnärers möten och aktivitet inom ramen för projektet, ge per-spektiv på de roller som utvecklats, och vilken nivå av integration som projektet når. Som framgår i denna studie, är svårigheterna som kan möta en nyanländ konstnär att över huvud taget bli sedd och erkänd som yrkesverksam konstnär, och därefter att komma in i sammanhang och konstnärliga nätverk där dennes kompetens kan tillvaratas. Konsten att delta har utifrån denna verklighet utformat mentorsprogrammet och arbetat aktivt gentemot olika kulturinstitutioner och myndigheter som en lösning på dessa två problem. Vi kommer till slutsatsen att mentorprogrammet fungerar som yrkesintegration på individnivå och att Konsten att delta och deltagarnas arbete emot institutioner över en längre tid har lett till en förändring. Integration blir här synlig som en tvåvägsprocess: då utlandsfödda eller konstnärer som är utbildade eller tidigare har varit verksamma utomlands, påskyndar en förändring också av de kulturinstitutioner och personer som dessa kommer i kontakt med. För att nå fram till en punkt där det svenska kultur- och konstfält speglar, och är representativt för dagens mångfaldssverige krävs det en förändring bland svenska kultur- och myndighetsinstitutioner. Det finns goda in-dikationer på att Konsten att delta är en del i denna förvandling. Vi föreslår ett antal rekommendationer, dels gällande att vidareutveckla Konsten att delta och dels för fortsatta studier som kan stärka projektet och ge ytterligare förståelse för integrationsprojekts bestående verkan och värden.

Ladda ner dokument här:

handfast_mote_pa_lika_villkor_webb.pdf


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!