Konstituera styrelsen

Vänta inte med att konstituera styrelsen

Det är viktigt att snart efter årsmötet genomföra ett konstituerande styrelsemöte så styrelsen kan komma igång. Det kan förslagsvis ske direkt efter att årsmötet är avslutat eller i samband med det första styrelsemötet. Var noga med att protokollföra det konstituerande styrelsemötet. Det är först när protokollet är justerat och underskrivet som besluten träder i kraft.

Kom ihåg att det är inget som hindrar att det konstituerande styrelsemötet genomförs i former av en telefonkonferens eller över Skype.

 

Välj personer till samtliga poster

På det konstituerande styrelsemötet så beslutas vem som ska göra vad i styrelsen. En sekreterare och kassör ska väljas. Därutöver kan styrelsen välja att inrätta andra poster inom styrelsen så som en vice ordförande, vice sekreterare och vice kassör.

Regionstyrelserna ska även välja ordförande då regionstyrelsens ordförande väljs inom styrelsen och inte på regionmötet. Lokalföreningarnas ordförande väljs på årsmötet och ska därför inte väljas på det konstituerande styrelsemötet.

Firmatecknarna är de personer som har rätt att företräda föreningen som juridisk person. Det handlar om vem eller vilka i föreningen som har rätt att skriva under avtal, administrera föreningens ekonomi, hämta ut paket hos posten och så vidare.

 

Välj länsvis talesperson

Styrelsen i länsvis lokalförening och regionförening har möjlighet att utse en länsvis talesperson. Den länsvisa talespersonen för medlemmarnas talan i länet. För mer information om lokal påverkan och talespersonernas roll och uppdrag gå vidare till menyfliken Påverka lokalt.

 

Om någon lämnar styrelsen

Om någon som har tilldelas en särskild post eller uppdrag i styrelsen lämnar styrelsen helt eller inte kan delta i styrelsearbetet under en längre tid behöver styrelsen konstituera sig på nytt.

Ta med alla val och beslut när styrelsen konstituerar sig på nytt, även de val och beslut om inte berörs av att personen lämnat. Det förenklar en hel del att använda protokollet från det senaste konstituerande styrelsemötet som förlaga när det nya protokollet upprättas.

Om ordförande lämnar i en lokalförenings styrelse kan inte en ny ordförande väljas då denne väljs på årsmötet. Då kan endast en tillförordnad ordförande väljas fram till nästa årsmöte.

MALL: PROTOKOLL KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE

Protokoll för konstituerande styrelsemöte i Konstnärernas Riksorganisation __________________

 

Mötesparagrafer:

 1. Mötets öppnande
  Styrelsens nyvalde ordförande ___________ öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

 2. Val av mötesfunktionärer och justeringspersoner
  ___________ väljs till mötesordförande, ___________ väljs till mötessekreterare och ___________ väljs till justeringsperson.

 3. Konstituering av styrelsen
  ___________ väljs till sekreterare
  ___________ väljs till kassör
  ___________ väljs till länsvis talesperson (valfritt)
  ___________ väljs till vice ordförande (valfritt)
  ___________ väljs till vice sekreterare (valfritt)
  ___________ väljs till vice kassör (valfritt)

 4. Firmatecknare
  Beslut att ___________ , ___________ , ___________ , ___________, ___________ äger rätt teckna föreningen, gemensamt två i förening (vanligen alla i styrelsen).
  Beslut att  ___________ xxxxxx-xxxx , ___________ xxxxxx-xxxx ska teckna föreningens firma var för sig i bankärenden (vanligen kassör eller kassör och ordförande)
  Beslut att utse ___________ xxxxxx-xxxx till deklarationsombud (kassör)

 5. Nästa styrelsemöte
  Att nästa styrelsemöte kommer äga rum den ___________, kl. ___________, plats/telefonmöte/Skype-möte: ___________ (Mötesdagar för det kommande halvåret kan med fördel planeras in)

 6. Mötes avslutande
  Styrelsens ordförande tackade för allas deltagande.

Signaturer:

______________________
Namnförtydligande, mötesordförande

______________________
Namnförtydligande, mötessekreterare

______________________
Namnförtydligande, justeringsperson

 

MALL: ANMÄLAN AV NY STYRELSE

Efter det konstituerande mötet ska den nya styrelsen anmäla sig till kansliet. Detta sker genom att ett e-postmeddelande skickas till kansliet www.kro.se/kontakt med följande bilagor och information:

 1. Konstituerande protokoll

 2. Namn, e-postadress, telefonnummer till ordförande

 3. Namn, e-postadress, telefonnummer till talesperson

 


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!