Nationell konstnärspolitik

Regionalt och kommunalt

Branschrapporter

Partienkäter

Konststartskommissionen

Coronakrisen

Utsikt från ateljéerna

Offentlig konst

MU-avtalet

Kampanjer

Formgivningsuppdrag

Ateljéer och annan infrastruktur

Arbetsvillkor och maktanalys

Internationellt

Konsten att delta

Digitalisering

Utsikt från ateljéerna 2008

KRO/KIF har bland sina medlemmar genomfört en enkätundersökning om konstnärers förhållen. Enkäten genomfördes som del av ett större projekt för att undersöka och kartlägga jämställdheten inom bild- och formområdet, dels på grund av bristen på statistik både vad gäller ekonomiska, företagsnära och sociala frågor men också rent generellt för hela bild- och formområdet. Undersökningen genomfördes parallellt med Konstnärsnämndens rapport om konstnärers ekonomiska villkor inom kultursektorn för att ge KRO/KIF egna siffror för att kunna jämföra med dem som Konstnärsnämnden skulle komma fram till. 

Fakta om rapporten
Den 17 november 2008 skickade KRO/KIF ut en enkät om Konstnärers förhållanden till 4547 bild- och formkonstnärer. 1903 eller 42 procent svarade, varav 69 procent kvinnor och 31 procent män. De som svarade tillhörde flera olika bild- och formorganisationer bland andra BUS, KRO, KIF och Konsthantverkscentrum, KHVC. Drygt hälften befann sig i åldersgrupperna över 50 år. Frågorna i enkäten omfattade jämställdhet, konstnärliga, ekonomiska, företagsnära och sociala förhållanden. 

Ladda ner dokument här:

utsikt_2008.pdf


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!