Rapportarkiv

Stora kulturpolitiska partienkäten inför valet 2014

Inför valet 2014 ställde KRO, KIF och åtta andra bild- och formorganisationer 39 enkätfrågor till riksdagspartierna och F!. Frågorna handlade om ett stort antal teman: Kultur- och konstpolitiska visioner, verktyg och finansiering, kultursamverkansmodellen, MU-avtalet, upphovsrätten, skattepolitiken, trygghetssystemen och skolfrågor.

I PDF-bilagan, som har klickbar innehållsförteckning, finns sammanställningar över partiernas kompletta svar på respektive fråga.

Enkätsvaren visar bland annat:

 • Alla partier utom M och KD vill göra ökade satsningar på kulturområdet. MP, V, C och F! vill satsa minst en procent av statsbudgeten på kultur. S, FP och SD svarar att de vill öka investeringarna på kulturområdet.
   
 • Alla riksdagspartier och F! svarar att kulturområdet är en självklar del av välfärden och att samhället därför ska erbjuda medborgarna kulturverksamhet av hög kvalitet.
   
 • Alla partierna svarar ja på frågan om man ska ha tillgång till ett mångfacetterat utbud av kultur oavsett var man bor i landet.
   
 • Alla partier utom C och KD svarar ja på frågan om det ska utarbetas en nationell strategi och ett handlingsprogram för bild- och formkonsten i dialog med konstnärsorganisationerna.
   
 • FP, F!, MP, S och V svarar att de vill att det utarbetas ett statligt direktiv för enprocentsregeln för konstärliga gestaltning av offentliga miljöer avseende statliga bolag, verk och myndigheter.
   
 • På frågan om ”svensk kulturpolitik ska följa maktdelningsprincipen om att politiker beslutar om storleken på anslagen men inte över det konstnärliga innehållet” svarar F! och alla riksdagspartier utom SD ja.
   
 • Alla riksdagspartier utom KD vill att konstnärer ska få avtalsenliga ersättningar vid offentligt finansierade utställningar. 
   
 • Alla partierna utom SD och KD vill stärka jämställdhets- och mångfaldsarbetet inom kulturmyndigheter och konstinstitutioner.
   
 • ​Alla riksdagspartierna och F! svarar ja på frågan om socialförsäkringssystemen ska fungera som trygghet även för konstnärer och kulturskapare som ofta har små och oregelbundna inkomst samt är både företagare och anställd. Alla partierna svarar också att den stora Socialförsäkringsutredning som just nu pågår bör lämna förslag om förändringar i trygghetssystemen för att tillgodose kulturskapares särskilda förutsättningar.

 

 

Ladda ner dokment här:

Kulturvalet.pdf