Nationell konstnärspolitik

Regionalt och kommunalt

Branschrapporter

Partienkäter

Konststartskommissionen

Coronakrisen

Utsikt från ateljéerna

Offentlig konst

MU-avtalet

Kampanjer

Formgivningsuppdrag

Ateljéer och annan infrastruktur

Arbetsvillkor och maktanalys

Internationellt

Konsten att delta

Digitalisering

Motioner från allmänna motionstiden 2023

En gång om året får riksdagsledamöterna lämna motioner, förslag, om alla frågor som riksdagen kan besluta om. Här nedan finns en sammanställning av ett litet urval av motioner från hösten 2023 där ordet ”konstnär” ingår i motionstexten.

En gång om året får riksdagsledamöterna lämna motioner, förslag, om alla frågor som riksdagen kan besluta om. Det sker under en period som kallas för den allmänna motionstiden som 2023 inträffade mellan den 12 september och den 5 oktober.

Det är framför allt riksdagsledamöter från de partier som inte ingår i regeringen som lämnar in motioner, och det gäller även Sverigedemokrater. Även om de flesta motioner avslås av riksdagen så är de intressanta som en fingervisning om vilka frågor som oppositionen och Sverigedemokraterna tycker är viktiga i de områden som vi bevakar och vilka politiker som är aktiva i de frågorna.

I år lämnades 2702 motioner in. Här nedan finns en sammanställning av ett litet urval av motioner där ordet ”konstnär” ingår i motionstexten med länkar till riksdagens hemsida och ett kort citat med våra kommentarer.

Ett urval av motioner

Åtgärder för en levande, dynamisk och konkurrenskraftig konstmarknad

Motion 2023/24:1059 av Lawen Redar (S)

Motionen lyfter två finanspolitiska åtgärder som är viktiga för våra medlemmar:

”I dagsläget investeras mer än en halv miljard kronor i utbudet av konst via kostnaden för konstutbildningar och Konstnärsnämndens stöd till konstnärer, medan efterfrågan på samtidskonst inte stimuleras alls. En åtgärd som hade genererat en sådan effekt är att göra konsten i primärmarknaden avdragsgill i likhet med flertalet europeiska länder. Där konsten i primärmarknaden är avdragsgill har försäljningen av konst till bolag ökat. Därtill finns redan regelmässig infrastruktur för att göra konsten avdragsgill då svenska företag redan idag kan köpa designmöbler avdragsgillt. Åtgärden handlar om att utveckla möjligheten till att även omfatta konst.
En annan åtgärd är en harmoniserad momssats på konst. Sverige har en av Europas högsta momssatser på konst om 25%, vilket påverkar köpviljan och minskar internationell konkurrenskraft, Därtill har gallerier och konstnärer olika momssatser, 25% respektive 12%, vilket försvårar harmonisering. Momsen bör harmoniseras med litteratur, teater och konsertverksamhet.”

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund, fritid

Motion 2023/24:2686 av Lawen Redar m.fl. (S)

Motionen innehåller flera förslag och avsiktsförklaringar i frågor som vi arbetar med eller bevakar:

”Regeringen har aviserat att en sammanslagning Kulturrådet och Konstnärsnämnden. Vi ser faror med en sådan sammanslagning och vill se att regeringen gör en konsekvensanalys.”

”Möjligheten att tillgängliggöra bild, form och konsthantverk för allmänheten och skapa arbetstillfällen och goda villkor för konstnärer är till stor del beroende av att det finns en infrastruktur med arrangörer och utställare över hela landet. Därigenom kan konsten tillgängliggöras för publiken. Vi vill att regeringen fortsatt ska värna bildkonst, arkitektur och design.”

”Enprocentregeln ska tillämpas vid allt offentligt byggande – i stat, regioner och kommuner – och tillämpas oftare vid markanvisning till privata byggherrar. Vi vill att regeringen värnar och följer upp hur enprocentregeln implementeras.”

”Pandemin tydliggjorde att många konstnärer arbetar under svåra sociala och ekonomiska villkor, vilket riskerar att leda till att färre kan verka som konstnärer och att det därmed finns sämre förutsättningar för att uppnå de kulturpolitiska målen. Försättningarna för att verka som konstnär behöver därför förbättras. De analysunderlag som tagits fram har bidragit till en fördjupad förståelse för konstnärers ekonomiska och sociala situation. … Statens kulturråds arbete med att göra det statliga MU-avtalet allmänt känt och tillämpat bedöms ha bidragit till den positiva utvecklingen inom tillämpningen.”

”I oktober 2021 tillsatte den socialdemokratiska regeringen en utredning för att se över reglerna för sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Utredningen syftade till att förbättra möjligheten för företagare att få ökad trygghet och bättre förutsägbarhet i vad som gäller för dem. … Vi ser nu fram emot remissinstansernas synpunkter och en kommande proposition i utredningens anda. Vi socialdemokrater ser fram emot att kunna förbättra situationen för företagare inom kulturområdet.”

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Motion 2023/24:2354 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

Motionen föreslår att anslaget till bild och formområdet höjs för att MU-avtalet skall kunna efterföljas och att anslaget till den individuella visningsersättningen ökar.

”4:4 Bidrag till bild- och formområdet: Vänsterpartiet föreslår utökat anslag för att se till att MU-avtalet efterföljs. För oss är det viktigt att konstnärer får betalt för hela processen kring en utställning och vi riktar därför ett stöd till de institutioner som behöver leva upp till avtalet. Vänsterpartiet föreslår en ökning av anslaget med 5 miljoner kronor jämfört med regeringens förslag 2024.”

”5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer: Vänsterpartiet vill se en ökning av den individuella visningsersättningen. Ersättningen är ett generellt konstnärsstöd avsett att kompensera konstnären för den inskränkning som görs i upphovsrättslagen. Vänsterpartiet föreslår en ökning av anslaget med 5 miljoner kronor jämfört med regeringens förslag 2024.”

Det gröna framtidsbygget

Motion 2023/24:2689 av Märta Stenevi m.fl. (MP)
Se också: Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid, Motion 2023/24:2676 av Amanda Lind m.fl. (MP)

Motionen innehåller flera förslag för att stärka konstnärernas villkor.

”Kulturskapares ekonomiska och sociala villkor behöver förbättras och upphovsrätten moderniseras. Den konstnärliga utvecklingen är beroende av att professionella konstnärer och kulturskapare har möjlighet att arbeta under rimliga villkor i hela landet. Kulturlivet måste i högre utsträckning fungera som en trygg arbetsmarknad. Det offentliga ska arbeta för trygga anställningar och goda arbetsvillkor inom kultursektorn i stort.
Således är det viktigt att utredningarna om trygghetssystemen - A-kassan, socialförsäkringen och SGI - landar rätt och det är en prioriterad fråga för Miljöpartiet. Utöver detta vill vi stärka och utvidga systemet med konstnärsalliansen, och avsätta 30 miljoner permanent till Konstnärsallianserna för att förstärka stipendierna till konstnärer då Tidöpartierna sänker summan från 2023 till 2024 (5.2).”

Centerpartiets budgetmotion 2024

Motion 2023/24:2733 av Muharrem Demirok m.fl. (C)

Motionen lyfter frågan om avdragsrätt vid förstahandsinköp av konst.

”Kulturen blir friare om den står på fler ben. Offentlig finansiering behövs i många fall och kan och bör ofta inte ersättas. Men vi vill samtidigt förbättra möjligheterna till privat finansiering. Vi har sedan tidigare förslag kring att bland annat underlätta kultursponsring, sänka dansbandsmomsen, införa avdragsrätt för företag vid förstahandsinköp av konst med mera. Det finns behov att ytterligare förslag till åtgärder på detta område som kan bidra till en bredare finansiering av kulturen.”

Se också: Kultur, civilsamhälle, idrott och medier i hela landet, Motion 2023/24:2483 av Catarina Deremar m.fl. (C)

Kulturarvet

Motion 2023/24:988 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

Vänsterpartiet vill återinföra fri entré-reformen.

”Fri entré till statliga museer är ett sätt att sänka trösklarna och öka människors tillgång till kultur och konst. Genomförandet av fri entré-reformen har varit av stor betydelse för att vårt gemensamma kulturarv blir tillgängligt för alla, oavsett storlek på plånboken.”

Kulturpolitiska frågor

Motion 2023/24:1885 av Amanda Lind och Jacob Risberg (båda MP)

Motionen innehåller flera intressanta förslag om hur principen om armlängds avstånd kan stärkas.

”Kulturpolitiken ska ha utgångspunkt i den konstnärliga frihet och yttrandefriheten och stimulera en mångfald av kulturella uttryck. Kulturen ska ges förutsättningar, värde och kraft utan att politiken försöker styra dess innehåll eller form. Den fria konsten bryter ny mark och utmanar invanda mönster och föreställningar. För Miljöpartiet är principen om armlängds avstånd grundläggande och ska värnas och stärkas.
Vi förordar bland annat att Kulturrådet ges i uppdrag att bidra med kunskapshöjande insatser och stöd till landets kulturaktörer, kommuner och regioner om principen om armlängds avstånd och hur den kan tillämpas i praktiken. Principen om armlängds avstånd bör även stärkas i bibliotekslagen och i den pågående översynen av kultursamverkansmodellen. Den nationella infrastrukturen för ett brett, kvalitativt utbud av bildkonst, form och konsthantverk måste stärkas. Dessutom behöver villkoren för konstnärer och kulturskapare förbättras, vilket vi utvecklat i motionen Paket för att stärka den fria konsten (2022/23:2176).”

Säkra upphovsrätten i ljuset av AI

Motion 2023/24:1522 av Amanda Lind m.fl. (MP)

Flera motioner lyfter vikten av en stärkt upphovsrätt då AI tränas på upphovsrättsskyddat material.

”Förutom olika slags frågor kring kulturens värde och funktion, konstnärlig kvalitet, etik och autenticitet, är frågor kring upphovsrättslagstiftningen helt central. AI tränas idag på stora mängder befintligt material och det är svårt, för att inte säga omöjligt, för upphovsrättshavare att hävda sina rättigheter till materialet. Det handlar om författare, bildkonstnärer, kompositörer, musiker, skådespelare och filmskapare vars verk och prestationer utnyttjas utan att man gett sitt medgivande, och utan att de eventuella ekonomiska värden som skapas av de AI-genererade verken tillfaller dem.”

Se också AI och upphovsrätt, Motion 2023/24:17 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V)

Näringslivspolitik för grön omställning och stärkt konkurrenskraft

Motion 2023/24:893 av Elin Söderberg m.fl. (MP)

Motionen lyfter ett förslag till KKN-strategi

”Miljöpartiet tillsatte i regering en utredning som skulle lämna förslag till en samlad nationell strategi med syftet att främja långsiktig och hållbar utveckling av de kulturella och kreativa näringarna i hela landet. Uppdraget har redovisats och är nu på remiss. Regeringen bör snarast gå vidare och besluta om en KKN-strategi med konkreta steg för att stärka villkoren och samordningen för KKN-området.”

Långsiktigt planerande och byggande

Motion 2023/24:412 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD)

Motionen tar upp frågor som rör medborgarnas inflytande över gestaltningen av gemensamma miljöer, inklusive offentlig konst, förslag som vi är tveksamma till.

”Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att befolkningens preferenser ska efterfrågas vid planering och gestaltning av offentlig miljö och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur medborgare kan ges konsekvent möjlighet till inflytande över byggande, stadsplanering och offentlig konst i stadsmiljön och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur kulturell planering kan införas och tillkännager detta för regeringen.”

En socialförsäkring med människan i centrum

Motion 2023/24:2677 av Annika Hirvonen m.fl. (MP)

Motionen lyfter det förslag från den så kallade SGI-utredningen om att stipendier ska göras sjukpenninggrundande, ett förslag som vi också förordar.

”Det är också angeläget att framöver se till att sjukförsäkringen anpassas bättre till kulturarbetare, studenter och företagare, men också till behovsanställda, alltså de som jobbar inom den så kallade gig-ekonomin. Under Miljöpartiets tid i regering tillsatte vi den utredning som nu presenterat förslaget “Ett trygghetssystem för alla Nytt regelverk för sjukpenninggrundande inkomst,” SOU 2023:30. Förslaget innebär att sgi som huvudregel ska beräknas på historiska inkomster för både anställda och företagare. Detta skulle göra att nämnda grupper kan få en sgi som motsvarar vad de faktiskt betalat in till försäkringssystemen. Om det är mer fördelaktigt ska fortsatt en möjlighet finnas att få sin sgi beräknad på förväntade inkomster. Förslaget innebär även att ett antal konstnärsstipendier ska bli sjukpenninggrundande. Idag innebär stipendierna tvärtom i värsta fall att konstnärerna får ersättning från staten som samtidigt kan leda till att de förlorar sin sgi. Även om det finns detaljer i förslagen som bör diskuteras vidare och som kan utvecklas tycker vi i Miljöpartiet att det är mycket angeläget att regeringen går vidare med utredningens förslag om ett trygghetssystem för alla och presenterar en proposition för riksdagen.”

Ladda ner dokument här:


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!