Nationell konstnärspolitik

Regionalt och kommunalt

Branschrapporter

Partienkäter

Konststartskommissionen

Coronakrisen

Utsikt från ateljéerna

Offentlig konst

MU-avtalet

Kampanjer

Formgivningsuppdrag

Ateljéer och annan infrastruktur

Arbetsvillkor och maktanalys

Internationellt

Konsten att delta

Digitalisering

Nationell agenda för företagsutveckling av området slöjd, konsthantverk och småskalig designproduktion

Agendans mål och mottagare
Målet för nationell agenda är att förbättra företagens möjligheter till ett positivt ekonomiskt utfall. Den vänder sig till myndigheter och regioner samt till branschorganisationer och högskolor inom området. Agendan har tillkommit i dialog mellan myndigheterna Tillväxtverket och Nämnden för hemslöjdsfrågor och branschorganisationerna Stiftelsen Konsthantverkscentrum, Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare (KIF), Sveriges designer och Svensk Form. Projektet har finansierats av Tillväxtverket och Nämnden för hemslöjdsfrågor. Konsthantverkscentrum har lett projektet. I agendan presenteras konkreta nationella insatser för att utveckla kulturföretag inom slöjd, konsthantverk och småskalig design. Med kulturföretag avses professionella utövare inom dessa tre branscher som är verksamma i företag. Gemensamt för de tre områdena är att de i hög grad utgörs av mikroföretag med småskalig produktion. Företag i dessa branscher omsätter vanligtvis under en miljon kronor och drivs oftast av en person alternativt några få.

Områdenas samhällsekonomiska betydelse
De flesta av de kulturföretag som Nationell agenda avser är mikroföretag. Småskalig tillverkning med en nära relation mellan utövare, produktion och mottagare är ett område med stor potential. Såväl kunskapsutveckling, innovationskraft och traditionsbevarande kan länkas till lokal produktion. Företag inom dessa branscher skapar förutom konstnärliga värden även ekonomiska värden som sysselsättning. De köper tjänster av underleverantörer och materialleverantörer samt utgör resmål som skapar samhällsekonomiska intäkter. 

Ladda ner dokument här:

nationell_agenda_a4_slutversion.pdf


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!