Nationell konstnärspolitik

Regionalt och kommunalt

Branschrapporter

Partienkäter

Konststartskommissionen

Coronakrisen

Utsikt från ateljéerna

Offentlig konst

MU-avtalet

Kampanjer

Formgivningsuppdrag

Ateljéer och annan infrastruktur

Arbetsvillkor och maktanalys

Internationellt

Konsten att delta

Digitalisering

konstbranschenisiffror2019.png

Konstbranschen i siffror 2019

För att öka kunskapen om hur konstbranschen ser ut, vad den omfattar och vart den är på väg presenteras nu för andra gången rapporten om Konstbranschen i siffror 2019. Den första rapporten lanserades år 2017.

Syftet med Konstbranschen i siffror 2019 har varit att beskriva, utifrån aktuell statistik, tendenser och nuläge för delar av den svenska konstbranschen. Rapporten är en uppföljning av den rapport som Konstnärernas Riksorganisation presenterade 2017. Utgångspunkten har därför varit att redogöra för de områden som ingick i den rapporten och att utgå från samma metodik.

Vi konstaterar att antalet gallerier och konsthandlare fortsätter att minska, om än långsamt. Den årliga nettoomsättningen för denna grupp av företag har dock ökat något. Konst som säljs via auktioner är det svårt att få en heltäckande statistik över. Vi har utgått från Bildupphovsrätts följerättsstatistik, vilket kan ses om indikativt men inte heltäckande. Enligt denna har försälj- ningen via auktioner legat relativt jämt de två senaste åren. Delar av utvecklingen i branschen pekar på nedåtgående trender. Framför allt gäller det antalet konstföreningar på arbetsplatser och deras inköp till medlemslotterier. Även om den nedåtgående trenden ser ut att ha avstannat något kommer det vara intressant att följa framåt och i förlängningen hur det påverkar konstlivet.

Offentliga aktörers inköp av konst har ökat de se- naste åren och kommuner är fortsatt den grupp av offentliga aktörer som står för den största delen av inköpen, följt av regioner. Digitaliseringens möjligheter inom konstbranschen avspeglar sig i de ökade antalet digitala plattformar såväl som till- växt i omsättning. Export av konst har även ökat något de senaste åren medan import av konst har minskat. Om vi kan se en strukturell förändring i branschen med ökad digitalisering och internationalisering är intressant att undersöka vidare.

Ladda ner dokument här:

konstbranschen_i_siffror_2019_200210.pdf


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!