Värna den konstnärliga friheten

Yttrandefriheten är en grundbult i vårt demokratiska samhälle som är fastlagd i våra grundlagar, till exempel i yttrandefrihetsgrundlagen som bland annat har till ändamål är att säkra ett fritt konstnärligt skapande. Politiken kan besluta om kulturpolitikens inriktning och bidra till att finansiera kulturlivet, men ska däremot inte lägga sig i konstens innehåll. Den principen kallas för armlängds avstånd. Och den måste försvaras!

Garantera armlängds avstånd mellan konstens innehåll och politiken. Vi ser tyvärr att allt fler politiker börjat uttala sig om eller kräver att få besluta om konstens innehåll. Det strider mot grundlagskraven. Att yttrandefriheten upprätthålls är avgörande för ett demokratiskt samhälle. Därför måste också den konstnärliga friheten garanteras på statlig såväl som regional och kommunal nivå.

Ge skydd till konstnärer på flykt. I många länder är yttrandefriheten begränsad och många konstnärer utsatta för förföljelse. Fristadssystemet ger konstnärer säkerhet och möjlighet att vara fortsatt verksamma. Vi vill att fristadssystemet utvecklas och att fler regioner och kommuner ansluter sig till det.