Konst är en del av samhället

Vi kan inte tänka oss ett samhälle utan konstnärer och deras konst. Den offentliga konsten är ett exempel på ett konstnärligt uttryck som är tillgängligt för alla. Den finns i våra gemensamma rum: på gator, torg, parker och lekplatser, i bibliotek, sjukhus och kyrkor. Den finns i kollektivtrafiken och längs med våra vägar. Vi vill se mer konst i våra livsmiljöer.

Skapa mer konst genom enprocentsregeln. Enprocentsregeln är en princip för att finansiera offentlig konst som innebär att en procent av kostnaden för byggnader skall gå till konstnärliga gestaltningar. Det innebär att medborgarna får mer konst av hög kvalitet när det byggs. Principen har använts i Sverige sedan 1937 och många regioner och kommuner har antagit enprocentsregeln i sina riktlinjer. Vi vill att fler gör det.

Stärk konstnärernas roll inom politikområdet gestaltad livsmiljö. Riksdagen antog 2018 en proposition som innebär att regeringen avser att ta ett helhetsgrepp om arbetet med den gestaltade livsmiljön. Vi vill säkerställa att bild- och formkonsten inkluderas i det arbetet, att bild- och formkonstnärernas kompetens tillvaratas och att deras arbets- och avtalsvillkor tillgodoses.

Goda villkor för konstnärer skapar ett hållbart konstliv. Konstnärernas Riksorganisation har tagit fram standarder och rekommendationer för till exempel uppdrag som rör upphandling av offentlig konst. Att uppdragsgivare följer sådana rekommendationer är avgörande för ett hållbart konstliv. Goda villkor motverkar också snedrekryteringen och gör det möjligt för fler att söka sig till yrket.

Stärk bild- och formkonsten i skolan. Att barn och unga i hela landet – oavsett socioekonomisk bakgrund – tidigt får möjlighet att utöva konst och ta del av professionell konst är avgörande för att främja hållbarhet och mångfald i konstlivet. Därför är det viktigt att bild återinförs som ett obligatoriskt ämne på gymnasiet.