Reform 04. Förverkliga allas rätt till konst genom enprocentsregeln för konstnärliga gestaltningar


Staten bör: 

Enprocentsregeln för konstnärliga gestaltningar innebär att minst en procent av budgeten vid ny-, om- och tillbyggnationer av fastigheter, infrastruktur och offentliga miljöer ska investeras i byggnadsanknuten konstnärlig gestaltning. De goda exemplen är många och förekommer på tusentals platser runt om i Sverige.  Regeln har bidragit till att den offentliga konsten är ett de mest tillgängliga konstnärliga uttryck vi har i våra livsmiljöer. Den platsspecifika konsten når även medborgare som inte aktivt söker sig till konstupplevelser, till exempel barn till föräldrar med litet intresse för konst.Inom politikområdet Gestaltad Livsmiljö har Statens konstråd till uppgift att verka för att konsten blir ett naturligt och framträdande inslag i samhällsmiljön. Detta sker genom att myndigheten beställer och förvärvar god samtidskonst till statens byggnader och andra lokaler för statlig verksamhet, medverkar till att konst tillförs även andra gemensamma miljöer än sådana som brukas av staten samt sprider kunskap om konstens betydelse för en god samhällsmiljö. Genom uppdraget att verka för en stärkt kunskapsutveckling inom området offentlig konst och gestaltning av gemensamma miljöer (prop. 2017/18:1 utg.omr. 17, bet. 2017/18:KrU1, rskr. 2017/18:91), stärks Statens konstråds ansvar för kompetensutveckling och rådgivning även gentemot kommuner och andra aktörer. Vidare är syftet med uppdraget bl.a. att sprida kunskap om konstens betydelse för en god livsmiljö samt inspirera till utveckling genom praktiska exempel. I myndighetssamverkan har Statens konstråd ett ansvar att lyfta det konstnärliga perspektivet och konstens roll i arbetet för hållbara gestaltade livsmiljöer. Konstnärernas Riksorganisation välkomnar att konsten nu inkluderas i politikområdet Gestaltad Livsmiljö och att Statens Konstråd har det övergripande ansvaret för konstens roll i dessa processer. Vi hävdar dock att Konstnärernas Riksorganisation bör inkluderas som samtalspartner just eftersom vi är de som besitter störst kunskap om bild- och formkonstnärernas villkor.   Regeln är en av samhällets viktigaste verktyg för att bidra till uppfyllandet av "var och ens rätt att njuta av konst" (artikel 27) , som det står i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Enprocentsregeln antogs första gången av riksdagen 1937 i syfte att skapa ett ekonomiskt utrymme för konst i planering och byggande av offentliga miljöer. ”Konsten är på väg att bliva allas egendom”, som dåvarande ecklesiastikministern Arthur Engberg  uttryckte det. Här har vi samlat information om enprocentsregeln och länkar till centrala sidor. På sidan finns även statistik över tillämpningen av regeln och tydliga rekommendationer till regioner och kommuner.Konstnärsnämndens rapport om enprocentsregelns tillämpning i regioner och kommuner.