Ulrika Källén 2 fotograf Thron Ullberg

Aktuella utredningar om de sociala trygghetssystemen

BILD: Thron Ullberg

Vi i Konstnärernas Riksorganisation har sedan länge arbetat för att bild- och form. Vi driver ofta den här typen av sektorsövergripande konstnärspolitiska frågor tillsammans med KLYS (Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd) där vi är en av 14 medlemsorganisationer. Vi ställde några frågor till Ulrica Källén som är verksamhetsledare på KLYS om de aktuella utredningarna.konstnärer som är egenföretagare ska få tillgång till de sociala trygghetssystemen.

Vilka utredningar är viktigast för bild- och formkonstnärerna, som ju är egenföretagare i stor utsträckning?

Jag skulle säga att det är den så kallade SGI-utredningen (SOU 2023:30) och a-kasseutredningen (SOU 2020:37) som är de mest relevanta för egenföretagande bild- och formkonstnärer. I båda dessa föreslås stärkt social trygghet för frilansare och kombinatörer genom bättre tillgång till sjuk- och föräldrapenning och arbetslöshetsförsäkring för dessa grupper.

Vilken är den viktigaste förändringen som föreslås i utredningarna enligt dig?

Den förändring som kommer ha störst betydelse för kulturskapare generellt är nog den som handlar om att ändra reglerna för beräkning av sjukpenning för frilansare och kombinatörer, eftersom dessa nu kommer att kunna räkna in alla sina inkomster i sin sjukpenninggrundande inkomst (SGI). För bild- och formkonstnärer kan också förslaget om att göra statliga stipendier SGI-grundande ha ett stort värde för den sociala tryggheten.

Var ligger utredningarna just nu i den politiska processen?

SGI-utredningen presenterade sitt slutbetänkande i somras och det har skickats ut på remiss till bland andra KLYS under hösten. KLYS arbetar just nu med sitt remissyttrande som ska vara socialdepartementet tillhanda i december. Vi behöver följa upp remissyttrandet med möten hos socialförsäkringsministern och socialförsäkringsutskottet i riksdagen, för att säkerställa att förslagen omsätts till en proposition till riksdagen.

A-kasseutredningen har beretts hos arbetsmarknadsdepartementet sedan sommaren 2020, men i september aviserade den nya regeringen att de kommer att gå vidare med utredningens förslag och ta fram en proposition under nästa år. KLYS planerar ett möte med arbetsmarknadsdepartementet för att styra upp vissa brister i förslagen.

Vad ser du för farhågor när det gäller utredningarna?

En farhåga är att SGI-utredningens och a-kasseutredningens förslag inte tas vidare och beslutas riksdagen. En annan är – om de genomförs – att de inte tillämpas på det sätt som det var tänkt.

Finns det andra socialpolitiska processer som KLYS arbetar med?

Vi arbetar bland annat med tillämpningsfrågor inom Försäkringskassan och hos landets a-kassor. KLYS skulle vilja se bättre kunskap och förståelse för yrkesverksamma kulturskapares särskilda förutsättningar hos dessa. I många år har vi drivit frågan om en Försäkringskassan Kultur Media motsvarande Af Kultur Media inom Arbetsförmedlingen.

Vilka frågor kan vi behöva ta extra strid för framöver?

En fråga vi skulle behöva ta strid för framöver är att trygga frilansande kulturskapares pensioner. För många konstnärliga yrkesverksamma riskerar de att blir mycket låga i framtiden. ●


Jon Brunberg, kulturpolitisk strateg och pressansvarig på Konstnärernas Riksorganisation, intervjuade Ulrica Källén


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!