Roller och ansvar inom styrelsen

En styrelse består av flera olika roller – ordförande, sekreterare, kassör och ledamöter. Funktionerna är desamma oavsett på vilken nivå i organisationen som du är förtroendevald.

Samtliga förtroendeposter, även ordföranden, väljs bara in av årsmötet som ledamöter och eventuella suppleanter, sedan konstituerar styrelsen sig själv. Styrelsen kan även adjungera utomstående personer för särskilda uppdrag inom styrelsearbetet.

Några inledande ord om styrelsen ansvar

Samtliga styrelseledamöter, oavsett roll, har tillsammans ett övergripande ansvar över lokalföreningens verksamhet och ekonomi. Styrelsen ska följa upp och säkerställa att verksamheten utförs ändamålsenligt och i enlighet med lokalföreningens stadgar, riksorganisationens policy och riktlinjer samt gällande lagar och regler. Detta ansvar kan aldrig delegeras till en av ledamöterna i styrelsen, så som sekreteraren eller ordföranden.

Ordföranden

Ordföranden är ofta en central person i styrelsen och föreningen. Den som driver på och verkar för arbetets framåtskridande. Styrelsens ordförande spelar en mycket viktig roll för hur effektivt och framgångsrikt styrelsearbetet blir. Den som är ordförande har ett helhetsansvar och ska se till att stimulera, uppmuntra och låta olika viljor komma till tals. Helt enkelt skapa förutsättningar för att uppgifter och ärenden diskuteras och behandlas på ett sådant sätt att alla i styrelsen känner delaktighet i ett beslut. Ordföranden måste ha auktoritet utan att agera på ett auktoritärt sätt. Det är viktigt att vara en god lyssnare och se till att man inte går in och dominerar en diskussion.

Vice ordförande

Vice ordförande – alla föreningar har inte en vice ordförande, men eftersom ordförandens roll är så pass viktig kan det vara bra att ha en ersättare om ordinarie ordföranden skulle vara borta. Ett annat alternativ är att ha två ordförande, men det kräver en mycket god kommunikation mellan de två ordförandena för att det ska fungera på ett bra sätt. Annars riskerar saker och ting att falla mellan stolarna.

Sekreteraren

Sekreteraren har en av de viktigaste funktionerna i styrelsen. Det är sekreterarens uppgift att skicka ut kallelser inför möten, sammanställa en dagordning, skriva ut protokoll från möten och händelser samt se till att de sprids till alla som ska ha dem. Protokollen bör skrivas så att man vid senare möten kan gå tillbaka och kontrollera vilka beslut som fattats samt vem som tog på sig att utföra arbetet. Dessutom ska protokollen kunna läsas och förstås även av de som inte var med på mötet.

Kassören

Kassörens främsta uppgifter är att hålla i föreningens ekonomi samt löpande uppdatera styrelsen om det ekonomiska läget. Hur omfattande uppgift det är, varierar från förening till förening. Kassören bevakar så att budgeten följs samt ser till att pengar kommer in och att räkningar betalas som de ska. När verksamhetsåret slutat (vanligtvis 31 december) ska kassören i god tid före årsmötet sammanställa en årsredovisning för verksamhetsåret och skicka den till revisorn (om sådan finns) så att handlingarna hinner granskas inför årsmötet.

Övriga ledamöter

Övriga ledamöter kan ha olika arbetsuppgifter. Det bestäms av styrelsen.

Suppleanter

Suppleanter är ersättare till de ordinarie ledamöterna. I mindre föreningar är det vanligt att också suppleanter kallas till styrelsemötena. Annars kallas suppleanter endast när en ordinarie styrelseledamot har fått förhinder att delta på ett möte. Om en ordinarie styrelseledamot lämnar styrelsen (för att inte komma tillbaka) så kan en suppleant gå in och ersätta denna ledamot på varje


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!