Regionala och lokala fokusfrågor

Riksorganisationens har för närvarande fyra lokala konstpolitiska fokusfrågor: MU-avtalet, enprocentregeln, kultursamverkansmodellen och ateljéstöd. Se kortfattade beskrivningar nedan. Se också verktyg för påverkan under rubriken Påverka lokalt i huvudmenyn, för hur ett arbete mer handbegripligt kan startas upp/genomföras sett till varje enskild fråga.

MU-avtalet

MU-avtalet ska följas av alla arrangörer och medverkansersättning ska betalas. Alla offentliga medel inom vårt fält ska följas av krav på att MU-avtalet efterlevs och medverkansersättning betalas när konstnärer anlitas. För att uppnå det måste arrangörerna prioritera konstnärernas ersättningar i sina budgetar. Något som är fullt möjligt redan nu för vissa men i andra fall måste arrangörernas budgetar öka för att detta ska kunna ske.

Vi verkar lokalt för att uppmana regionens/kommunens politiker att kräva att MU-avtalet ska följas och medverkansersättning betalas. Vi uppmanar alla arrangörer att prioritera konstnärernas ersättning i sina budgetar. Vi stödjer arrangörers behov av utökade budgetar när de prioriterar MU-avtalet och ersättning till produktion av konst.

Enprocentregeln

Enprocentregeln ger konst som når ut till hela befolkningen. Den ger också samhället möjlighet att ta tillvara konstnärernas resurser och kompetens samtidigt som konstnärernas möjlighet att försörja sig på sin konst ökar.

Vi verkar lokalt för att uppmana regionens/kommunens politiker att införa enprocentregeln för konstnärliga gestaltningar, samt att kommunens markpolicy innehåller riktlinjer för enprocentregeln.

Kultursamverkansmodellen

Kultursamverkansmodellen är statens sätt att fördela medel ut i landets regionala kulturverksamheter.

Vi verkar lokalt genom att delta i dialogprocesser och skriva remissvar på de regionala kulturplaner som utarbetas inom ramen för kultursamverkansmodellen. I dessa lyfter vi bild- och formkonstens och konstnärernas villkor.

Ateljéstöd

Ateljéstöd ökar konstnärernas möjlighet att investera långsiktigt i ateljéer och verkstäder. Ofta hyr konstnärerna på olika typer av korttidskontrakt i områden som så småningom blir mer attraktiva. Då ökar hyrorna och konstnärerna ser sig tvingade att flytta. Många kommuner har idag infört ateljéstöd till yrkesverksamma konstnärer som ger konstnärerna en tryggare arbetsmiljö.

 


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!