De länsvisa talespersonernas uppdrag

De länsvisa talespersonerna har nyckelfunktion i riksorganisations arbete med de politiska målsättningarna på regionnivå/länsnivå. Nedan beskrivs hur talespersonerna utses och hur arbetet samordnas. Se också verktyg för lokal påverkan under rubriken Påverka lokalt i huvudmenyn.

Så utses de länsvisa talespersonerna

Ofta är det den länsvisa lokalföreningens ordförande som axlar uppdraget talesperson i länet. I de län som saknar en lokalförening men som omfattas av en regionförening, har regionföreningens styrelse möjlighet att utse talesperson i länet. Om länet inte heller omfattas av en regionförening utses talespersonen av riksstyrelsen i samråd med länets aktiva medlemmar.

Utspel i länspressen

Ett par gånger per år går riksorganisationen ut med länsvisa pressmeddelanden eller debattartiklar i syfte att uppmärksamma villkoren för konstnärer och påverka konstpolitiska beslut. Den länsvisa talespersonen läser dessa och bedömer om åsikterna hamnar rätt i den lokala kontexten. I de flesta fall står talespersonen bakom de åsikter som framförs tillsammans med riksordförandena. I vanliga fall skriver kansliet utkasten, bearbetar dem efter synpunkter och sköter kontakten med medierna. Efter pressmeddelanden händer det att en lokal redaktion vill göra en intervju med den länsvisa talespersonen. Då intervjuas talespersonen eller så rekommenderar hen en annan konstnär i regionen/länet. Under de senaste åren har vi publicerat lokala artiklar i alla 21 län med länsvisa talespersoner.

Kulturplaner, KLYS-samråd och dialogprocesser

Var tredje till fjärde år skriver regionerna kulturplaner. Den länsvisa talespersonen tillfrågas om denne kan läsa remissutkast som Konstnärernas Riksorganisation riks skriver om den regionala kulturplanen. Det handlar om att kvalitetssäkra innehållet och komma med ändringsförslag bland annat utifrån sina kunskaper om de lokala förutsättningarna samt att ställa sig bakom remissvaret. I de fall det hinns med skickar Konstnärernas Riksorganisation remissvaret till medlemmarna i regionen för synpunkter samt skriver och publicerar en debattartikel med utgångspunkt i åsikterna som framförs i remissvaret. Den länsvisa talespersonen/lokala styrelsen uppmuntras även att skicka remissvaret och debattartikeln till kulturpolitikerna i regionen. Den länsvisa talespersonen kan även representera riksorganisationen i regionala KLYS-samråd* och dialogprocesser.

Riksorganisationens arvodering av talespersoner

Talespersonerna har möjlighet att erhålla ett arvode för arbetet med kulturplanernas remissvar. För uppdraget som omfattar att läsa in sig på och ge respons på kulturplanen utgår ett dagsarvode enligt riksstyrelsens arvodestariff.

Riksorganisationen har tagit ett principiellt ställningstagande att det är Sveriges län och landsting som ska arvodera för talespersonernas deltagande i regionala KLYS-samråd och dialogprocesser. Emellertid har talespersonerna möjlighet att erhålla ett arvode för två halvdagsmöten eller ett heldagsmöte per år enligt riksstyrelsens arvodestariff i de fall landstingen inte betalar ut något arvode för talespersonens deltagande. En förutsättning för att arvodet ska utgå är att talespersonen i förhand anmäler uppdraget till rikskansliet.

*KLYS står för Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd. Se mer information på www.klys.se


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!