Olof Lavesson (M): ”Det är viktigt att staten agerar föredöme och lever upp till enprocentregeln”

08/09/2016
Olof Lavesson (M), ordförande kulturutskottet
Kulturministern har aviserat en nationell handlingsplan för bild- och formkonsten till hösten 2016. Nu bjuder vi in riksdagspartier att delta i debatten om visionerna och förslagen i handlingsplanen. Här skriver Olof Lavesson (M), ordförande i riksdagens Kulturskott, om Moderaternas konstpolitik.
BAKGRUND Kulturministern har aviserat en nationell handlingsplan för bild- och formkonsten inför budgetpropostionen i sept. 2016. Därför har det i tidningen KONSTNÄREN förts en debatt om innehållet i denna. Senast ut att debattera var konstnären Britt Ignell Karlbrand, läs tidigare debattartiklar här. Nu erbjuder vi riksdagspartierna att delta i debatten om konstpolitiska visioner och förslag. Här finns två av KRO/KIF-ordförandenas artiklar om handlingsplanen: artikel på DN-debatt om handlingsplanen och artikel i UNT om slutsatser som går att dra av vårens partienkät.

Kulturen och konsten är som bäst när den fritt får utmana våra sinnen. Den är viktig för yttrandefriheten, kreativiteten, bildningen, demokratin, humanismen och öppenheten. Konsten bidrar till att problematisera och utmana invanda föreställningar och tankemönster. Ett rikt kulturliv skapar, bevarar och utvecklar omistliga värden i samhället. Kulturen har ett självklart egenvärde och skall vara en fri kraft i ett demokratiskt samhälle. En fri och levande konst och kultur prövar gränserna för de friheter vi ofta tar för givna och utgör därför en garanti för ett fritt samhälle. En av den moderata kulturpolitikens portalparagrafer är därför att det ska råda armlängds avstånd mellan politik och kultur.

Vem som äger de offentliga rummen idag, hur de kommer att se ut om 15-20 år, var de politiska samtalen sker och vilken roll kulturen och konsten har i stadsutvecklingen, i byggandet av det hållbara samhället, är exempel på de frågor som berör kulturpolitiken i en bredare bemärkelse, samt sätter in konsten i ett än större sammanhang. Detta är inte minst viktigt i den fysiska gestaltningen av vårt samhälle. Eftersom Sverige genomgår en period med mycket ny- och ombyggnation är det viktigt att vi bevakar det som sker på byggnationssidan, för att det konstnärliga utsmyckandet ska få en central plats.

Eftersom Sverige genomgår en period med mycket ny- och ombyggnation är det viktigt att vi bevakar det som sker på byggnationssidan, för att det konstnärliga utsmyckandet ska få en central plats.

En central punkt i detta är enprocentregeln, att en procent av byggkostnaden ska gå till konstnärlig utsmyckning, men det förutsätter att det också byggs runtom i landet. Konstnärsnämndens undersökning från 2013 konstaterade att en majoritet av kommunerna och nästan alla landsting tillämpar regeln. Genom Kultursamverksansmodellen som Alliansen införde, skapas en bra grund för att kommuner, landsting och regioner tar ett större helhetsgrepp kring kulturen i vår vardag och hur enprocentregeln ska efterlevas. Likaså är det viktigt att staten agerar som föredöme och själv lever upp till enprocentregelns krav. Det är vår uppfattning om att det finns goda förutsättningar för att konstnärlig gestaltning ska vara en självklar del vid all byggnation.

Kulturen har ett stort egenvärde men detta innebär inte att stödet till kulturen kan motiveras av dess betydelse för tillväxt och välfärd. Många konstnärer och andra kulturutövare som driver sin verksamhet är också i många fall småföretagare. Här anser Moderaterna att det behövs ytterligare förutsättningar för konstnärer att leva på sin konst och utveckla sin verksamhet. Varje konstnär ska som alla andra yrkesutövande rätt till en rimlig ersättning. Dock återstår frågan om att det som i ekonomiska termer kan översättas i faktisk arbetstid. Här behöver kraven för detta analyseras vidare, men nedlagd tid måste också kunna översättas i ekonomisk ersättning.

Arbetet med att utveckla de konstnärliga utbildningarna måste fortsätta. Både vad gäller kvalitet och attraktivitet, men också vad gäller att koppla utbildningarna till företagande eller entreprenörskap. Detta för att stärka konstnärers möjlighet att kunna leva, verka och överleva på sin konst. På samma sätt behöver kunskapen om konstnärers villkor stärkas hos berörda myndigheter. Vidare bör staten arbeta för att stärka den digitala upphovsrätten, i syfte att värna upphovsrättsinnehavares rätt från att få sina verk spridna på ett olovligt sätt.

Den moderata kulturpolitiken utgår från kulturen och konsten som ett frö, som griper in i flera andra politikområden och som behöver dessa för att förädlas och växa. Här måste den kulturpolitiska diskussionen bredda sig, långt utanför kulturbudgetens ramar. En tävlan om vem som ger mest i stöd, riskerar att begränsa den kulturpolitiska debatten, det är min mening att den förtjänar att breddas, i övertygelsen att en god kultur genomsyrar allt.

Olof Lavesson
Ordförande kulturutskottet och kulturpolitisk talesperson (M)