Gunilla C. Carlsson (S): ”Utveckla enprocentsregeln!”

29/08/2016
Gunilla C. Carlsson (S), kulturpolitisk talesperson
Kulturministern har aviserat en nationell handlingsplan för bild- och formkonsten till hösten 2016. Nu bjuder vi in riksdagspartier att delta i debatten om konstpolitiska visioner och förslag. Här skriver Gunilla C. Carlsson om Socialdemokraternas politik.
BAKGRUND Kulturministern har aviserat en nationell handlingsplan för bild- och formkonsten inför budgetpropostionen i sept. 2016. Därför har det i tidningen KONSTNÄREN förts en debatt om innehållet i denna. Senast ut att debattera var konstnären Britt Ignell Karlbrand, läs tidigare debattartiklar här. Nu erbjuder vi riksdagspartierna att delta i debatten om konstpolitiska visioner och förslag. Här finns två av KRO/KIF-ordförandenas artiklar om handlingsplanen: artikel på DN-debatt om handlingsplanen och artikel i UNT om slutsatser som går att dra av vårens partienkät.

Vi socialdemokrater ser kulturen som en viktig del av välfärden. Konsten och kulturen är starka krafter som kan bidra till att skapa ett rikare samhälle att leva i. Kultur har ett värde i sig vilket inte står i motsatsställning till att många av framtidens jobb finns inom kulturen och de kreativa näringarna. En grundläggande förutsättning för detta är att vi ser den kulturella infrastrukturen som ett gemensamt ansvar.

Bildkonstnärerna är den grupp som har svårast att försörja sig som konstnärer. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har därför beslutat att ta fram en nationell handlingsplan för bild- och formkonsten.

Det är av yttersta viktig att konstnärer får betalt för sitt arbete. Det är givetvis en självklarhet att skäliga ersättningar betalas ut från konstnärliga institutioner och myndigheter.

Vi har också sagt att vi är beredda se över frågan om att villkora statliga medel till utställningsarrangörer med att MU-avtalet ska tillämpas och arbetstid ersättas.

Finansieringen av MU-avtalet måste ske inom institutionernas budgetar – nivån på dem kan alltid diskuteras. Vi vill också betona vad som står I Kulturrådets regleringsbrev för 2016: ”Statens kulturråd ska, mot bakgrund av gällande MU-avtal mellan staten och berörda konstnärsorganisationer om konstnärers medverkan och ersättning vid utställning av konstverk, särskilt redovisa i vilken grad institutioner som omfattas av kultursamverkansmodellen tillämpar avtalet.”

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har därför beslutat att ta fram en nationell handlingsplan för bild- och formkonsten.

Vi tror på en utveckling av enprocentregeln, och i detta arbete bär såväl stat, regioner och kommuner ett ansvar. Vi ser värdet av att konstnärer kommer tidigt in i byggprocessen.

För att stärka bildkonsten är det också viktigt att den finns i skolan. Det är självklart att alla gymnasieelever ska utveckla och använda sin fantasi och kreativitet samt förmågan att kommunicera genom att delta i estetisk verksamhet. Det krävs också kunskaper för att ta del av och tolka det kulturella utbudet. Estetik, kreativitet och förmåga att uttrycka sig konstnärligt är vidare en tillgång i många yrken och bör därför ingå som ett gymnasiegemensamt ämne i de nationella programmen i gymnasieskolan.

I regeringens kulturpolitik finns även andra satsningar som innebär fler arbetstillfällen för bildkonstnärer, satsningen på musik- och kulturskolan är en. En annan är projekten ”Kreativa platser” och ”Konst händer” inom ramen för regeringens satsning på ”Äga rum - konst och kultur i vissa bostadsområden”.  Statens konstråd ska genom sitt projekt ”Konst händer” producera exempel på offentlig konst i miljonprogrammets miljöer och utveckla metoder för invånarinflytande

Gunilla C. Carlsson (S), vice ordförande i riksdagens kulturutskott och kulturpolitisk talesperson