Uppdrag & avtal

Vi hjälper våra medlemmar och deras uppdragsgivare med praktiska verktyg såsom avtalsmallar, information om arvodesrekommendationer och upphovsrätt samt riktlinjer för upphandlingar och offentliga utsmyckningsuppdrag, tävlingar med mera. Genom att vi gemensamt sätter upp och följer riktlinjer för vad som är skälig ersättning och bra arbetsvillkor stärker vi den konstnärliga yrkesrollen och ser till att yrket inte urholkas.

MU - ett statligt ramavtal för konstnärers medverkan och ersättning vid utställning

MU-avtalet kallas ramavtalet för konstnärers ersättning för medverkan vid utställningar. Det tecknades mellan staten och Konstnärernas Riksorganisation, Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare, Svenska Fotografers förbund och Svenska Tecknare och trädde i kraft 2009. Avtalets syfte är att skapa bättre förutsättningar för bild- och formkonstnärer att få betalt för utfört arbete. MU-avtalet är bindande för statliga institutioner men principerna bör vara vägledande för andra arrangörer med offentlig finansiering.

Medverkansersättning

I avtalet står det att en arrangör ska skapa ett enskilt avtal med en konstnär som bestämmer nivån på medverkansersättning i ett utställningssammanhang. I det enskilda avtalet ska det framgå hur en konstnär ersätts för:

 • kostnader som uppstår i samband med utställningen, till exempel frakt, försäkring, resor, teknisk utrustning med mera
 • arbete inför, under och efter utställning. (Exempel på arbete som ska regleras är upphovsmannens arbete med produktion, katalog, hängning/montering, möten, deltagande i programverksamhet och efterarbete.)
 • upphovsrättsligt nyttjande av upphovsmannens verk efter avslutad utställning. (Exempel på nyttjande är publicering av bilder på arrangörens webbplats.)
   

Utställningsersättning

I MU-avtalet ingår utställningsersättning, som inte kan förhandlas bort. I avtalet finns tariffer som beräknas utifrån utställningslokal, hur länge utställningen pågår och hur många konstnärer som medverkar i en utställning. Det finns också en minimiersättning som ska betalas ut oavsett hur länge en utställning pågår.

Skattetekniskt betraktas utställningsersättningen som ersättning för upplåtelse av konstnärens visningsrätt (upphovsrättsersättning). Ersättningen är obligatorisk och kan ej förhandlas bort. Ersättningen blir en omsättning i konstnärens verksamhet och debiteras med moms (6 %). Ersättningen är inte betalning för utfört arbete. Den orsakar därför inte skyldighet för arrangören att betala sociala avgifter och innehålla preliminär A-skatt i de fall mottagaren saknar F-skattsedel. Det saknar alltså betydelse om konstnären betalar A-skatt eller F-skatt. Om moms skall betalas ut styrs av om konstnären driver näring, dvs. deklarerar sin verksamhet på NE-blankett. Om konstnären deltar i många utställningar där utställningsersättning erhålls rekommenderas att konstnären momsregistrerar sig.

Är du arrangör eller konstnär och vill tillämpa MU-avtalet?
Det är enkelt för arrangörer och konstnärer att tillämpa MU-avtalet. Det är bara att använda sig av MU-avtalsmallen. På så sätt går man genom utställningens villkor. Sätt er ned – arrangör och konstnär – tillsammans och fyll i avtalet. Mallen används alltså för upprätta ett enskilt avtal inför en utställning. Mu-avtalsmallen (se vänsterspalten här på sidan) har tagits fram gemensamt av flera aktörer från konstscenen. För mer information och frågor om MU-avtalet besök Kulturrådets MU-sida eller Frågor och svar om MU-avtalet som har tagits fram av Kulturrådet och konstnärsorganisationerna.

För att underlätta budgeteringen av konstnärens medverkansersättning och omkostnader i samband med utställningen har vi tagit fram den här mallen i excel.

Är du arrangör och har svårt att få pengarna att räcka?
Är det svårt att få budgeten att räcka till? Konstnärernas Riksorganisation har tagit fram 17 skäl för kommuner och regioner att tillämpa MU-avtalet och sex verktyg för att kvalitetssäkra arbetet. Du hittar dem här.

MU-barometern 2015
Årligen görs över sex miljoner besök på svenska konstutställningar. Den svenska konstscenen är central för ett vitalt kulturliv, men också för samhället och demokratin i stort. Trots det får konstnärerna, de som producerar innehållet till landets konstutställningar, sällan betalt för sitt arbete. Utställningsarrangörer av konst lägger i genomsnitt bara en knapp procent av sina verksamhetskostnader på konstnärerna. Det visar Konstnärernas Riksorganisations nya MU-barometer. MU-barometern består dels av en digital sökbar lista över utställningsarrangörers tillämpning av MU-avtalet, dels en analyserande rapport.

Konstnärs kulturbidrag till utställningsarrangör
För att öka kunskapen om konstnärers kostnader vid utställningar behöver vi på Konstnärernas Riksorganisation fler exempel från våra medlemmars konstnärliga praktik. Du som ställt ut nyligen kan hjälpa oss genom att fylla i vår enkla mall för att beräkna ditt (konstnärens) totala kulturbidrag till en utställningsarrangör. 

Arvodesrekommendationer

Konstnärernas Riksorganisations arvodesrekommendationer avser bildkonstnärer, konsthantverkare, formgivare och liknande yrkesgrupper och anger lägsta rekommenderade nivå. Förhandling om ersättningsnivå och övriga villkor bör alltid förhandlas.

Gäller för konsult/expertarvoden, panelarvoden samt skapande skola. Gäller från och med 2019-03-01.
Alla kostnader anges exklusive moms om ej annat anges.

Tänk på att komma överens om ersättning för resa och eventuellt logi.

1. Uppdrag, ersättning per timme
Minimiarvode vid uppdrag såsom produktionsarbete, projektverksamhet, medverkansersättning vid utställning, tillfälliga konsult-, rådgivnings- och juryuppdrag, guidningar. 

975 kr per timme F-skatt
742 kr per timme A-skatt (arvodet är minskat med sociala avgifter 31,42%, men inkluderar semesterersättning 12%)
 

2. Anställning

Vid uppdrag, 3 månader eller längre, kan det vara aktuellt med en anställning.  Rekommenderad månadslön är 29 000 – 45 000 kr (A-skatt) brutto, nivån sätts med hänsyn till utbildning, erfarenhet, ansvar, verksamhetsområde och tjänstens beskaffenhet. Arbetsgivaren står för sociala avgifter, semesterersättning och avsättning för tjänstepension (4,5%). Vid fakturering (F-skatt) räknas beloppet för månadslön upp med 50%.

3. Framträdanden såsom föredrag, gästföreläsningar, ateljévisningar

Framträdande vid mindre arrangemang
För framträdanden upp till 15 minuter: lägst 3 000 kronor (F-skatt)
För framträdanden upp till 2 timmar: lägst 7 500 kronor (F-skatt)
Varar framträdande och frågestund eller dylikt i anslutning därtill längre än två timmar utgår ersättning för följande timmar med lägst 975 kronor (F-skatt) per påbörjad timme.

Vid större arrangemang förhandlas ersättning för framträdande utifrån arrangemangets  specifika förutsättningar och framträdandets omfattning.

4. Panelarvode
När yrkesverksamma kulturskapare deltar i panel utgår ett arvode om lägst 3000 kr (F-skatt).

5. Gestaltningsuppdrag
Arvodesnivåer bygger på arvodesnivå för uppdragsarbete. Vid uppdrag med fastlagd budget bör i normalfallet riktlinjen vara att minst 40 % av beställningsuppdragets budget går till konstnären som ersättning för nedlagt arbete. Hänsyn bör dock tas till arbetets och verkets art och omfattning. Vid skissuppdrag bör tid för skissarbete fastställas och arvoderas på förhand. Vid parallella uppdrag och tävlingar bör beställaren avsätta minst 15 % av budgeten för utsmyckningen till skissarvode för deltagande konstnärer. Se också Tävlingsregler nedan.

Utökade Arvodesrekommendationer vid gestaltningsuppdrag är under arbete.

6. Utställningar
Vid utställningar bör alltid MU-avtalet följas och medverkansersättning förhandlas. Ersättning för arbetstid bör följa rekommenderad minimiarvode för uppdragsarbete under punkt 1. Utställningsersättning är en upphovsrättslig ersättning och utgår enligt MU-avtalets tariff. Se Mu-avtal och MU-avtalsmall. 

7. Ersättning för upphovsrättsligt nyttjande 
För upphovsrättsligt nyttjande av konstverk tillämpas Bildupphovsrätts tariffer.

8. Formgivning
Ersättning för uppdrag, se punkt 1-2. Utökade arvodesrekommendationer vid formgivningsuppdrag och rekommenderade royaltynivåer är under arbete.

9. Uppdrag i skola
Klassbesök (grundskola, gymnasium, folkhögskola, max 35 elever)

 • 1 lektion upp till 60 minuter 4 000 kr
 • 2 lektioner 5 500 kr
 • 3 lektioner 6 500 kr
 • 4 lektioner 7 500 kr
 • Ytterligare lektion samma dag 1 500 kr
 • En vecka, 4 lektioner per dag 27 500 kr
 • Storsamling (flera klasser), lägst 7 500 kr

Uppdrag betecknade som klassbesök avser inte projekt eller andra aktiviteter som kräver mer omfattande förberedelser och planering.

Skapande skola
Skapande skola är en regeringssatsning för mer kultur i grundskolan och i förskoleklasser. Vid större Skapande skola-projekt bör alltid särskild förhandling om arvode ske. Ett arvode om lägst 975 kr per timme(F-skatt) bör då tillämpas. Vid beräkning av antalet timmar ska kulturskaparen ha rätt att räkna med tid för möten och förberedelser.

Resor och omkostnader 
Kostnader för resor och uppehälle på annan ort än hemorten ska ersättas. Därutöver bör traktamente utgå enligt gällande normer. Frakt och försäkring av verk bör, om inget annat avtalats skriftligt, bekostas av uppdragsgivaren.

Moderatorsuppdrag 
Lägst 7500 kr för upp till två timmar.
Varar framträdande och frågestund eller dylikt, i anslutning därtill, under längre än två timmar utgår ersättning för följande timmar med lägst 996 kronor per påbörjad timme.

Goda råd vid alla typer av uppdrag

 • Specificera uppdragets innehåll och omfattning
 • Kom överens om antal timmar som beräknas för engagemanget på förhand
 • Respektera upphovsrätten
 • Upprätta skriftliga avtal
 • Beakta att arvodet, förutom lön och lönekostnader, ska täcka kringkostnader för att driva en verksamhet, såsom materialkostnader, ateljé/kontorshyra, försäkringar och telefon/IT
 • Ta hjälp av konstnärsorganisationernas och centrumbildningarnas rekommendationer och avtal

Läs gärna mer om moms i Skatteverkets broschyr ”Moms inom kulturområdet”(RSV 562) (www.skatteverket.se).

 

Tävlingsregler

En tävling föreligger när flera arkitekter/ingenjörer/konstnärer eller företag inom dessa kompetensområden samtidigt utarbetar förslag för samma uppgift utifrån samma förutsättningar, i konkurrens om ett utlovat uppdrag och/eller prissumma.

Tävling är en form av kvalificerat utvecklings- och utredningsarbete som ger alternativa lösningar på en given problemställning. Tävlingsarrangörer och brukare erhåller därmed ett brett underlag för information, debatt och beslut. I de tidiga skedena av ett projekt läggs grunden för dess kvaliteter - såväl arkitektoniska, tekniska, funktionella som ekonomiska.

En väl genomförd tävling där deltagarna ges resurser att satsa sin kreativitet och kompetens för att åstadkomma det för arrangören bästa förslaget är i högsta grad värdeskapande. Det är därför av stor vikt att arvoden och prissummor läggs på en nivå som innebär en skälig ersättning för detta arbete.

 Tävlingsregler >> 

Till beställare av konstnärliga gestaltningar

Vi är mycket glada att det är många som vill sprida utlysningar för stipendier och konstnärliga gestaltningar via Konstnrärernas Riksorganisationers nätverk. När det gäller tävlingar för konstnärliga gestaltningar vet vi att det är många av er som har arbetat bra metoder för urval och villkor.

Checklista: 3 steg mot bättre villkor
1. Intresseanmälan från professionella konstnärer sker med referensbilder på egna genomförda projekt (alltså ej genom obetalt skissarbete).
2. Utifrån referensbilderna väljs 1–5 konstnärer ut och inbjuds göra skissförslag. 
3. En konstnär väljs utifrån skissarbetet för att genomföra uppdraget mot specificerad och skälig ersättning.