Uppsala

Uppsala (Uppsala län)

Årets konstkommuner 2017 bygger på en rikstäckande kommunenkät från Konstnärernas Riksorganisation. Nedan följer svaren från ovan kommun (även de kommuner som inte har besvarat enkäten denna gång har fått en kommunsida som förberedelse inför att nästa Årets Konstkommuner genomförs). Läs mer om Årets Konstkommuner.

Erbjuds grundskoleelever i kommunen skapande skola-projekt inom bild och form?

Ja

Kommentar till ovanstående fråga:

Det varierar dock från skola till skola och från en huvudman till en annan vilka skapande skola projekt som erbjuds. Det förekommer projekt inom bild och form tillsammans med många andra projekt.


Erbjuder kommunen kulturskola inom bild och form?

Delvis

Kommentar till ovanstående fråga:

Uppsala kulturskola håller på att utvecklas. För tillfället finns inte ämnena bild och form inom ramen för kommunens kulturskola. Kommunen ger dock stöd till fristående kulturskoleverksamhet där bild och form finns som ämnen. Uppsala konstmuseum som är en del av kommunens kulturförvaltning och Bror Hjorths hus som är en stiftelse som kommunen finansierar erbjuder skapande verksamhet och annan konstpedagogisk verksamhet för barn och unga.


Vad är den billigaste avgiften för att delta en termin i kulturskolan?

0kr

Kommentar till ovanstående fråga:

Kulturskolan har viss verksamhet utan kostnad, t ex El Sistema. Merparten av verksamheten är dock avgiftsbelagd, t ex kostar induviduell undervisning 1200 kr/termin och gruppundervisning 650 kr/termin


Har kommunen en policy eller en strategi för att skapa en samhällsplanering och samhällsutveckling som genomsyras av kultur (motsvarande cultural planning)? Länka gärna till denna, eller kopiera in texten i kommentarsfältet.

Delvis

Kommentar till ovanstående fråga:

Kulturförvaltningen finns med i olika delar av planeringsprocessen. Kulturförvaltningen ansvarar för frågor som rör konstnärlig gestaltning i offentlig miljö.


Tillämpar kommunen en mångfalds- och jämställdhetsplan inom konst- och kulturområdet?

Delvis

Kommentar till ovanstående fråga:

Det finns ingen särskild plan men i riktlinjerna för offentlig konst finns angivet beställningar, uppdrag och inköp ska angivet att mångfalds- och jämställdhetsfrågor. Kriterierna som beaktas för val av konstnärer ska framförallt vara kvalitet, mångfald, ålderspridning samt genus för att få en så jämlik samling som möjligt.


Har kommunen en policy eller strategi för att garantera konstnärer deras konstnärliga frihet, exempelvis principen om en armlängds avstånd? Länka gärna till denna, eller kopiera in texten i kommentarsfältet.

Ja

Kommentar till ovanstående fråga:

Genom kommunens nya riktlinjer.


Deltar personer med konstnärlig expertis/kompetens i beslut som rör den samtida konsten? Förklara gärna hur i kommentarsfältet.

Ja

Kommentar till ovanstående fråga:

Det är kulturförvaltningens intendenter för offentlig konst som ansvarar för arbetet. Förvaltningen har medarbetare med konstvetenskaplig utbildning på såväl chefs- som medarbetarnivå. I många projekt knyts dessutom konstnärer och konsulter med specialkompetens till projekten.


Har kommunen någon form av stipendier som årligen delas ut till bild- och formkonstnärer? Länka gärna till ev, hemsida om stipendier i kommentarsfältet.

Ja

Kommentar till ovanstående fråga:

Uppsala kommun har stipendier för kulturarbetare som kan sökas av kulturskapare inom området bild och form. Kulturnämnden brukar årligen dela ut två arbetsstipendier på 100 000 kronor samt tio stipendier för fortbildning med mera på 25 000 kronor. https://www.uppsala.se/globalassets/dokument/foreningsbidrag/stadgar_kulturstipendier2012.pdf


Har kommunen någon form av ateljéstöd eller stöd till kollektivverkstäder för konstnärer?Länka gärna till ev, hemsida om ateljéstödet i kommentarsfältet.

Ja

Kommentar till ovanstående fråga:

Kulturnämnden har antagit riktlinjer för ateljéstöd för professionella konstnärer inom bild och form verksamma i Uppsala kommun och avsatt 400 000 kronor till ateljéstöd. https://www.uppsala.se/contentassets/07e92609f01c4cc4a56101b679fb7e20/ateljestod-riktlinjer.pdf


Har kommunen en policy för att köpa konst och konsthantverk till jubilarer, för avtackningar och som presenter?

Ja

Kommentar till ovanstående fråga:

De medarbetare som arbetat 25 år för Uppsala kommun kan välja ett konstverk som hederbelöning. I samband med andra avtackningar brukar ofta gåvor i form av konst och konsthantverk överlämnas men det finns ingen specifik riktlinje om att ge konst istället för andra gåvor. https://www.uppsala.se/contentassets/2d7f0a47130a404e805900718d523d94/ks-arende-9-bestammelser-for-utdelning-av-uppsala-kommuns-fortjansttecken.pdf


Har kommunen tecknat ett avtal med Bildupphovsrätt i Sverige som reglerar användandet av konstbilder på webb eller i trycksaker?

Ja

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Gör kommunen regelbundet inköp av ”lösa” konstverk från konsthallar, gallerier och/eller konstnärer?

Ja

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Hur stor budget hade kommunen för inköp av ”lös” konst till sina lokaler år 2016?

6000000kr

Kommentar till ovanstående fråga:

Kulturnämnden har 6 miloner kr till konstgestaltningar i offentlig miljö och inköp av annan konst till lokaler.


Ger kommunen konstnärer i uppdrag att utföra konstnärliga gestaltningar av offentliga byggnader och miljöer? Länka gärna till era beslut, riktlinjer och metoddokument eller kopiera in texten i kommentarsfältet.

Delvis - vi tillämpar enprocentsregeln för konstnärliga gestaltningar som en rekommendation eller målsättning.

Kommentar till ovanstående fråga:

Budgeten är 6 miljoner kr/år vilket motsvarar 1% av kommunens förvaltningars investeringsbudget. Konstinvesteringar inom ramen för alla kommunala bolag ingår inte i denna budget utan hanteras i särskild ordning.


Ställer kommunen krav på privata exploatörer/byggherrar att tillämpa enprocentsregeln (till exempel genom markanvisningar och exploateringsavtal)? Förklara gärna på vilket sätt privata exploatörer/byggherrar binds upp att tillämpa enprocentsregeln i kommentarsfältet.

Delvis

Kommentar till ovanstående fråga:

En dialog förs om detta med olika stor framgång.


Hur många konstnärliga gestaltningar av offentliga livsmiljöer har slutförts av kommunen eller genom att krav ställts av kommunen under åren 2015-2016? Presenteras dessa gestaltningar på en hemsida, länka gärna i kommentarsfältet.

Ej svarat.

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Hur stor var budgeten för kommunens konstnärliga gestaltningarna under 2016?

6000000kr


Hur många kommunala utställningsplatser för samtida konst och konsthantverk har kommunen i egen regi? Namnge gärna den/dem eller länka till en lista i kommentarsfältet.

Ej svarat.

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Hur många utställningsarrangörer för samtida konst och konsthantverk medfinansierar kommunen (utöver de i egen regi)? Namnge gärna den/dem eller länka till en lista.

Ej svarat.

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Använder sig kommunen av MU-avtalet (medverkans- och utställningsavtalet) vid utställningar i egen regi?

Ja

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


När kommunen ger bidrag till andra arrangörer ställs då krav på att MU-avtalet ska tillämpas?

Ja

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Total rankningspoäng: 1642