Trollhättan

Trollhättan (Västra Götalands län)

Årets konstkommuner 2017 bygger på en rikstäckande kommunenkät från Konstnärernas Riksorganisation. Nedan följer svaren från ovan kommun (även de kommuner som inte har besvarat enkäten denna gång har fått en kommunsida som förberedelse inför att nästa Årets Konstkommuner genomförs). Läs mer om Årets Konstkommuner.

Erbjuds grundskoleelever i kommunen skapande skola-projekt inom bild och form?

Ja

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Erbjuder kommunen kulturskola inom bild och form?

Ja

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Vad är den billigaste avgiften för att delta en termin i kulturskolan?

670kr

Kommentar till ovanstående fråga:

Olika avgifter för olika typer av verksamheter. Ex. Körsång 300 kr, Film och Cirkus 450 kr, Bild och Form 670 kr. 1,5 tim/vecka.


Har kommunen en policy eller en strategi för att skapa en samhällsplanering och samhällsutveckling som genomsyras av kultur (motsvarande cultural planning)? Länka gärna till denna, eller kopiera in texten i kommentarsfältet.

Delvis

Kommentar till ovanstående fråga:

Prioriterade mål för Kulturverksamheten är: Prioriterade mål 1: Kulturverksamheten ska bidra till mer jämlika och jämställda livsvillkor Verksamheten ska medverka till social hållbarhet, genom att utjämna socioekonomiska skillnader, verka för mångfald och inkludering samt öka tillgängligheten till positiva och trygga mötesplatser som främjar tolerans och allas lika värde. Aktivt deltagande i kulturverksamheter är av väsentlig betydelse för innovationsdriven inkluderande och hållbar utveckling. Barn- och ungdomsverksamheten ska prioriteras. 2: Kulturverksamheten ska stärka kommunens attraktionskraft, tillväxt och utveckling Kultur attraherar humankapital, företag och externa investeringar och är en förutsättning för social och ekonomisk utveckling. Verksamheten ska medverka till att stärka kommunens varumärke, bl.a. genom att realisera de ambitioner som fastställs i ”Strategi för besöksnäring”. Kulturverksamheten ska även framgent engagera sig i arbetet med stadsmiljöfrågor och strategier för kreativa näringar samt kreativitet och entreprenörskap. I arbetet med Trollhättan som attraktiv studentstad har verksamheten en viktig roll att spela, liksom i arbetet med att erbjuda arrangemang för såväl trollhättebor som besökare. 3: Kulturverksamheten ska stimulera och medverka till ökad delaktighet och inflytande Verksamheten ska främja fri åsiktsbildning samt värna om yttrandefriheten och allas lika värde. Den ska ge människor möjlighet att vara delaktiga och kunna påverka, och genom att skapa förutsättningar till lärande och utveckling, bidra till ökad samhällsgemenskap och inkludering.


Tillämpar kommunen en mångfalds- och jämställdhetsplan inom konst- och kulturområdet?

Delvis

Kommentar till ovanstående fråga:

Nedanstående gäller för all kommunal verksamhet. Alltså ingen separat plan för varje verksamhet. Policy för social hållbarhet: Trollhättan Stad ska sträva efter att vara en kommun där invånarna lever ett gott liv med god hälsa utan orättfärdiga skillnader. Trollhättan ska vara en kommun där människors lika värde står i centrum. Trollhätteborna känner tillit och förtroende för varandra och är delaktiga i samhällsutvecklingen. Det innebär att: Stadens arbete ska bygga på långsiktighet, samverkan och helhetssyn, vara främjande och förebyggande och ha människan i fokus. Arbeta för att Trollhättan är en öppen, jämställd och inkluderande kommun, fri från diskriminering där alla oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, eller ålder ges lika rättigheter och möjligheter och mångfalden är en tillgång. Barnrättsperspektivet enligt FN:s barnkonvention ska genomsyra alla politiska beslut och stärkas i alla verksamheter. Främja en god, jämlik och jämställd hälsa för alla i Trollhättan. Stärka demokratin och öka alla invånares, insyn, delaktighet och inflytande i samhällsutvecklingen i allmänhet och i den kommunala verksamheten i synnerhet.Arbeta för att Trollhättan är en kommun fri från våld där alla Trollhättebor känner sig trygga och säkra såväl i hemmet som i det offentliga rummet.


Har kommunen en policy eller strategi för att garantera konstnärer deras konstnärliga frihet, exempelvis principen om en armlängds avstånd? Länka gärna till denna, eller kopiera in texten i kommentarsfältet.

Nej

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Deltar personer med konstnärlig expertis/kompetens i beslut som rör den samtida konsten? Förklara gärna hur i kommentarsfältet.

Delvis

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Har kommunen någon form av stipendier som årligen delas ut till bild- och formkonstnärer? Länka gärna till ev, hemsida om stipendier i kommentarsfältet.

Nej

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Har kommunen någon form av ateljéstöd eller stöd till kollektivverkstäder för konstnärer?Länka gärna till ev, hemsida om ateljéstödet i kommentarsfältet.

Nej

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Har kommunen en policy för att köpa konst och konsthantverk till jubilarer, för avtackningar och som presenter?

Nej

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Har kommunen tecknat ett avtal med Bildupphovsrätt i Sverige som reglerar användandet av konstbilder på webb eller i trycksaker?

Ja

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Gör kommunen regelbundet inköp av ”lösa” konstverk från konsthallar, gallerier och/eller konstnärer?

Ja

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Hur stor budget hade kommunen för inköp av ”lös” konst till sina lokaler år 2016?

100000kr

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Ger kommunen konstnärer i uppdrag att utföra konstnärliga gestaltningar av offentliga byggnader och miljöer? Länka gärna till era beslut, riktlinjer och metoddokument eller kopiera in texten i kommentarsfältet.

Delvis - vi tillämpar enprocentsregeln för konstnärliga gestaltningar som en rekommendation eller målsättning.

Kommentar till ovanstående fråga:

Trollhättan använder Fyrbodalsmodellen; Offentlig miljö som Konstform som utgångspunkt för sitt arbete när det gäller den offentliga miljön. www.fyrbodal.se. En förvaltningsövergripande beredningsgrupp finns. Gruppen hanterar olika frågor kring gestaltning av den offentliga miljön. Gruppen ger förslag på användning av de medel som avsätts, 1 % av alla kommunala investeringar (inklusive de kommunala bolagen men undantaget va-kollektivet). Gruppens förslag handlar om den offentliga miljön i stort och inte enbart det som ovan avses med konstnärlig gestaltning. Arbetet söker sina former, i dagsläget inga utlysningar. Förhoppningsvis kommer detta att ändras över tid. Ett normalår är anslaget för beredningsgruppen c:a en miljon kr.


Ställer kommunen krav på privata exploatörer/byggherrar att tillämpa enprocentsregeln (till exempel genom markanvisningar och exploateringsavtal)? Förklara gärna på vilket sätt privata exploatörer/byggherrar binds upp att tillämpa enprocentsregeln i kommentarsfältet.

Nej

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Hur många konstnärliga gestaltningar av offentliga livsmiljöer har slutförts av kommunen eller genom att krav ställts av kommunen under åren 2015-2016? Presenteras dessa gestaltningar på en hemsida, länka gärna i kommentarsfältet.

0

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Hur stor var budgeten för kommunens konstnärliga gestaltningarna under 2016?

Ej svarat.


Hur många kommunala utställningsplatser för samtida konst och konsthantverk har kommunen i egen regi? Namnge gärna den/dem eller länka till en lista i kommentarsfältet.

3

Kommentar till ovanstående fråga:

Konsthallen Konsthallens Annex Pumphuset (Konsthallens sommargalleri)


Hur många utställningsarrangörer för samtida konst och konsthantverk medfinansierar kommunen (utöver de i egen regi)? Namnge gärna den/dem eller länka till en lista.

2

Kommentar till ovanstående fråga:

Folkets Hus Kulturhuset Göta Älvdalens Konstnärsförening


Använder sig kommunen av MU-avtalet (medverkans- och utställningsavtalet) vid utställningar i egen regi?

Ja

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


När kommunen ger bidrag till andra arrangörer ställs då krav på att MU-avtalet ska tillämpas?

Nej

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Total rankningspoäng: 1220