Stockholm

Stockholm (Stockholms län)

Årets konstkommuner 2017 bygger på en rikstäckande kommunenkät från Konstnärernas Riksorganisation. Nedan följer svaren från ovan kommun (även de kommuner som inte har besvarat enkäten denna gång har fått en kommunsida som förberedelse inför att nästa Årets Konstkommuner genomförs). Läs mer om Årets Konstkommuner.

Erbjuds grundskoleelever i kommunen skapande skola-projekt inom bild och form?

Delvis

Kommentar till ovanstående fråga:

De skolor som väljer att arbeta med skapande skola.


Erbjuder kommunen kulturskola inom bild och form?

Ja

Kommentar till ovanstående fråga:

Kulturskolan Stockholm erbjuder inom konst och media ämnena animation, bild och form, film, serieteckning eller foto. Du får grundläggande kunskaper i olika tekniker och material, beroende på ämne. På de högre nivåerna skapar du egna konstnärliga projekt. För dig som vill satsa mer inom ditt ämne finns Kulturskolans avancerade program i musik, dans, teater och konst & media. Det kan bli en start till högre studier i ämnet. Du söker KAP-programmen genom inträdesprov. Antagning sker på våren.


Vad är den billigaste avgiften för att delta en termin i kulturskolan?

300kr

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Har kommunen en policy eller en strategi för att skapa en samhällsplanering och samhällsutveckling som genomsyras av kultur (motsvarande cultural planning)? Länka gärna till denna, eller kopiera in texten i kommentarsfältet.

Delvis

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Tillämpar kommunen en mångfalds- och jämställdhetsplan inom konst- och kulturområdet?

Ja

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Har kommunen en policy eller strategi för att garantera konstnärer deras konstnärliga frihet, exempelvis principen om en armlängds avstånd? Länka gärna till denna, eller kopiera in texten i kommentarsfältet.

Ja

Kommentar till ovanstående fråga:

http://www.stockholm.se/KulturFritid/Stod/Kulturstod-och-Utvecklingsstod/Sa-bedoms-ansokan/


Deltar personer med konstnärlig expertis/kompetens i beslut som rör den samtida konsten? Förklara gärna hur i kommentarsfältet.

Ja

Kommentar till ovanstående fråga:

Ja, genom de personer som är med i referensgruppen och bedömer ansökningar. För närvarande två stycken, en lärare på konstfack och konsthallschefen för Eskilstuna konstmuseum. Dessa är endast rådgivande inför beslut. Samt ansvarig handläggare för ansökningar inom samtida konst med expertis inom fältet.


Har kommunen någon form av stipendier som årligen delas ut till bild- och formkonstnärer? Länka gärna till ev, hemsida om stipendier i kommentarsfältet.

Ja

Kommentar till ovanstående fråga:

http://www.stockholm.se/KulturFritid/Stod/Kulturstipendier/


Har kommunen någon form av ateljéstöd eller stöd till kollektivverkstäder för konstnärer?Länka gärna till ev, hemsida om ateljéstödet i kommentarsfältet.

Ja

Kommentar till ovanstående fråga:

http://www.stockholm.se/KulturFritid/Stod/Atelje/ Samt genom kulturstöd som beviljas kollektivverkstäder


Har kommunen en policy för att köpa konst och konsthantverk till jubilarer, för avtackningar och som presenter?

Nej

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Har kommunen tecknat ett avtal med Bildupphovsrätt i Sverige som reglerar användandet av konstbilder på webb eller i trycksaker?

Ej svarat

Kommentar till ovanstående fråga:

vet ej


Gör kommunen regelbundet inköp av ”lösa” konstverk från konsthallar, gallerier och/eller konstnärer?

Ja

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Hur stor budget hade kommunen för inköp av ”lös” konst till sina lokaler år 2016?

1000000kr

Kommentar till ovanstående fråga:

Men inköp uppgick totallt till 1363000 kr


Ger kommunen konstnärer i uppdrag att utföra konstnärliga gestaltningar av offentliga byggnader och miljöer? Länka gärna till era beslut, riktlinjer och metoddokument eller kopiera in texten i kommentarsfältet.

Ja - minst en procent av projektbudgeten ska läggas på konstnärliga gestaltningar i enlighet med enprocentregeln.

Kommentar till ovanstående fråga:

http://www.stockholmkonst.se/


Ställer kommunen krav på privata exploatörer/byggherrar att tillämpa enprocentsregeln (till exempel genom markanvisningar och exploateringsavtal)? Förklara gärna på vilket sätt privata exploatörer/byggherrar binds upp att tillämpa enprocentsregeln i kommentarsfältet.

Nej

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Hur många konstnärliga gestaltningar av offentliga livsmiljöer har slutförts av kommunen eller genom att krav ställts av kommunen under åren 2015-2016? Presenteras dessa gestaltningar på en hemsida, länka gärna i kommentarsfältet.

Ej svarat.

Kommentar till ovanstående fråga:

2015 avslutades 17 konstnärliga gestaltningsprojekt i Stockholm konsts regi. 2016 avslutades 26 konstnärliga gestaltningsprojekt i Stockholm konsts regi. Som tillägg under punkt 20: Konstnärliga gestaltningar beror på de beställningar som fastighetsägarna gör i samband med ny- eller ombyggnationer. Under 2016 uppgick intäkter och kostnader till ca 19,5 mnkr för både pågående och avslutade projekt. Projekten sträcker sig som regel över flera år. Budget för Stockholm konst är noll kronor eftersom det är fastighetsägarna som betalar för gestaltningarna. Men Stockholm konst hade därutöver med egna budgetmedel utfört gestaltningsprojekt Muralmålning 465 tkr, Brunkebergstorg 75 tkr (pågående) och Ytterstadssatsning 1,2 mnkr (olika pågående). Denna siffra presenteras under punkt 20.


Hur stor var budgeten för kommunens konstnärliga gestaltningarna under 2016?

1740000kr


Hur många kommunala utställningsplatser för samtida konst och konsthantverk har kommunen i egen regi? Namnge gärna den/dem eller länka till en lista i kommentarsfältet.

2

Kommentar till ovanstående fråga:

Liljevalchs Kulturhuset Stadsteatern


Hur många utställningsarrangörer för samtida konst och konsthantverk medfinansierar kommunen (utöver de i egen regi)? Namnge gärna den/dem eller länka till en lista.

79

Kommentar till ovanstående fråga:

Under 2016 medfinansierade Stockholms stad 79 stycken kulturaktörer inom samtida konst och konsthantverk. Tolv stycken av dessa tilldelades flera stöd vid olika tillfällen under året.


Använder sig kommunen av MU-avtalet (medverkans- och utställningsavtalet) vid utställningar i egen regi?

Delvis

Kommentar till ovanstående fråga:

Liljevalchs/Stockholm konst följer MU-avtalet och utöver detta står institutionen vid utställningar för generösa projektbidrag, visningsersättningar och kataloger etc. Liljevalchs har av KRO lyfts fram som ett föredöme avseende arvodering till konstnärer – och det är institutionens credo att konstnär som utför ett arbete skall arvoderas för detsamma. Liljevalchs har dock valt att inte följa MU-avtalet och dess visningsersättning avseende Vårsalongen eftersom den utställning är något deltagaren själv söker till med redan utförda verk. Därtill finns i detta sammanhang en uppenbar risk att amatörer (i ordets bästa mening) jämställs med utbildade konstnärer vilket Liljevalchs anser som principiellt fel. Undantag från denna ståndpunkt görs om någon deltagare utför ett platsspecifikt verk – då arvoderas detta naturligtvis. I budget angavs att ”Kommunstyrelsen ska tillsammans med kulturnämnden säkerställa att stadens samtliga förvaltningar och bolag tillämpar MU-avtalet och ersätter konstnärer för deras arbetstid.” Någon övergripande kartläggning har inte gjorts av förvaltningen utan enligt anvisningarna till verksamhetsberättelsen ska samtliga nämnder och bolagsstyrelser i verksamhetsberättelsen redovisa att de säkerställt att MU-avtalet tillämpas.


När kommunen ger bidrag till andra arrangörer ställs då krav på att MU-avtalet ska tillämpas?

Nej

Kommentar till ovanstående fråga:

Men man tar alltid i beaktning gällande bifigad budget att löner och tjänsteersättningar bör ingå i stödansökningar vilket är meriterande då det visar att den ekonomiska bärkraften i programmet är god.


Total rankningspoäng: 1403