Sölvesborg

Sölvesborg (Blekinge län)

Årets konstkommuner 2017 bygger på en rikstäckande kommunenkät från Konstnärernas Riksorganisation. Nedan följer svaren från ovan kommun (även de kommuner som inte har besvarat enkäten denna gång har fått en kommunsida som förberedelse inför att nästa Årets Konstkommuner genomförs). Läs mer om Årets Konstkommuner.

Erbjuds grundskoleelever i kommunen skapande skola-projekt inom bild och form?

Ja

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Erbjuder kommunen kulturskola inom bild och form?

Nej

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Vad är den billigaste avgiften för att delta en termin i kulturskolan?

600kr

Kommentar till ovanstående fråga:

enbart musikskola


Har kommunen en policy eller en strategi för att skapa en samhällsplanering och samhällsutveckling som genomsyras av kultur (motsvarande cultural planning)? Länka gärna till denna, eller kopiera in texten i kommentarsfältet.

Nej

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Tillämpar kommunen en mångfalds- och jämställdhetsplan inom konst- och kulturområdet?

Nej

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Har kommunen en policy eller strategi för att garantera konstnärer deras konstnärliga frihet, exempelvis principen om en armlängds avstånd? Länka gärna till denna, eller kopiera in texten i kommentarsfältet.

Nej

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Deltar personer med konstnärlig expertis/kompetens i beslut som rör den samtida konsten? Förklara gärna hur i kommentarsfältet.

Ja

Kommentar till ovanstående fråga:

Konstkonsult och/eller Sölvesborgs konstförening anlitas vid konstnärlig utsmyckning. Kommunen har en överenskommelse med konstförening som driver utställningsverksamhet.


Har kommunen någon form av stipendier som årligen delas ut till bild- och formkonstnärer? Länka gärna till ev, hemsida om stipendier i kommentarsfältet.

Nej

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Har kommunen någon form av ateljéstöd eller stöd till kollektivverkstäder för konstnärer?Länka gärna till ev, hemsida om ateljéstödet i kommentarsfältet.

Nej

Kommentar till ovanstående fråga:

Inget permanent stöd men inarbetade samarbeten med amatörkonstnärer för utställningar och publika workshops.


Har kommunen en policy för att köpa konst och konsthantverk till jubilarer, för avtackningar och som presenter?

Delvis

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Har kommunen tecknat ett avtal med Bildupphovsrätt i Sverige som reglerar användandet av konstbilder på webb eller i trycksaker?

Nej

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Gör kommunen regelbundet inköp av ”lösa” konstverk från konsthallar, gallerier och/eller konstnärer?

Delvis

Kommentar till ovanstående fråga:

Köps in via stiftelse, sällan. Resurs i form av en procent av entreprenad är också skriven så att fritids- och kulturnämnden kan köpa in lös konst. Ännu ej genomfört.


Hur stor budget hade kommunen för inköp av ”lös” konst till sina lokaler år 2016?

0kr

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Ger kommunen konstnärer i uppdrag att utföra konstnärliga gestaltningar av offentliga byggnader och miljöer? Länka gärna till era beslut, riktlinjer och metoddokument eller kopiera in texten i kommentarsfältet.

Delvis - vi tillämpar enprocentsregeln för konstnärliga gestaltningar som en rekommendation eller målsättning.

Kommentar till ovanstående fråga:

Har precis kommit igång. 2016-01-15 antogs Riktlinjer för konstnärlig utsmyckning i offentlig miljö och vid ny-, om- och tillbyggnad av kommunala lokaler Övergripande mål och syfte Fritids- och kulturnämndens mål inom kulturområdet skall gälla som övergripande mål för den konstnärliga utsmyckningen vid uppförande av kommunala byggnader och i konstnärlig gestaltning av övriga offentliga miljöer. Den konstnärliga utsmyckningen skall planeras i samråd med representanter för berörd personal, arkitekter och projektledare och med beaktande av den rumsliga miljön. Den konstnärliga kvalitén skall ha högsta prioritet. Ett mångsidigt utbud avseende konstverkens teknik, formspråk och uttryck skall eftersträvas så att utsmyckningarna hos kommunens förvaltningar kan bemöta alla människors behov av konstupplevelse. Den konst och utsmyckning som anskaffas skall ha ett bestående värde och ge utrymme för strömningar inom den samtida bildkonsten. Riktlinjer för konstnärlig utsmyckning 1. Dessa bestämmelser gäller anskaffning av konstnärlig utsmyckning i offentlig miljö eller i samband med ny-, om- och tillbyggnad (byggnation) av kommunala lokaler samt vid exploatering av nya bostadsområden. 2. Anslaget för konstnärlig utsmyckning används dels för att beställa fast konst och dels för inköp av lös konst. Med fast konst avses i huvudsak konst som en konstnär utför efter att ha tecknat avtal med kommunen om att utsmycka en viss lokal eller plats i form av skulptur, väggmålning, tavlor, textilier eller dylikt. Den fasta konsten bör vara fast förankrad eller märkt på så sätt att den ej kan uppfattas som lös konst. Annan konst är lös konst. 3. I samband med att investeringsbudgeten för det kommande året antas anslås särskilda medel för konstnärlig utsmyckning, vilka ställs till Fritids- och kulturnämndens förfogande. Anslaget ska utgöra en procent (1%) av genomförda investeringar vid ny-, om- och tillbyggnad (byggnation) av kommunala lokaler samt vid exploatering av nya exploateringsområden. Kostnader för fastighetsförvärv ska inte ingå. Avsatta medel kan tillföras projekt i den offentliga miljön som inte berörts av entreprenad vid ny- om- eller tillbyggnad. 4. De avsatta medlen för konstnärlig utsmyckning skall enbart användas till att genomföra den konstnärliga utsmyckningen i dess helhet inklusive kostnaderna för arbete, material, transporter, montering och övrigt för utsmyckningens utförande. 5. Den av Fritids- och kulturnämnden utsedda ”gruppen för offentlig utsmyckning” har att besluta om fördelning av medlen för konstnärlig utsmyckning per objekt, mellan fast och lös konst samt anskaffa densamma. 6. Fritids- och kulturnämnden ansvarar för tillämpningen av dessa bestämmelser. Beslut KF 23 november 2015, Dnr 2015/231 (Besluts- och arbetsorganisation för utsmyckning vid 1%-regeln) Medel för inköp och anläggning av offentlig konst avsätts årligen till Fritids- och kulturnämnden. Anslaget ska utgöra en procent (1%) av genomförda investeringar vid ny-, om- och tillbyggnad av kommunala lokaler samt vid exploatering av nya exploateringsområden. Beslutsorganisation Fritids- och kulturnämnden utser inom sig Gruppen för offentlig utsmyckning bestående av tre politiska ledamöter samt av kulturchefen som adjungerande medlem. Kulturchefen har att sammankalla gruppen. Gruppen för offentlig utsmyckning har att fatta beslut om hur resursen används och ska följa av kommunfullmäktige antagna riktlinjer för konstnärlig utsmyckning vid ny-, om- och tillbyggnad av kommunala lokaler (Dnr 2015/231). Arbetsorganisation Den konstnärliga utsmyckningen ska planeras i samråd med representanter för berörd personal, arkitekter och projektledare och med beaktande av den rumsliga miljön. Besluten bereds av en arbetsgrupp som sätts samman av kulturchefen och fritids- och kulturnämndens ordförande. Denna arbetsgrupp utformas olika beroende på projektets karaktär men ska innehålla: • Kulturchef eller kultursamordnare • Stadsarkitekt och parkansvarig • extern konstkonsult Projektledaren för entreprenaden kan ingå i arbetsgruppen eller hållas informerad. Arbetsgruppen ska ta in synpunkter från • berörd personal på tilltänkt plats för konstverket • representanter för föreningsliv och/eller representanter för allmänhet som dagligen vistas i området (t ex boende i ett bostadsområde, affärsidkare i centrum, barn och unga på platser som berör dem) För denna dialog kan en referensgrupp bildas. Referensgrupp beslutas av Gruppen för offentlig utsmyckning men sammankallas och administreras av arbetsgruppen. Inga arvoden utgår för deltagande i referensgrupp. Arbetsgruppens organisation Kultursamordnaren alt. kulturchefen är sammankallande. Konstkonsulten engageras av Fritids- och kulturnämnden på avtal som upprättas för en treårsperiod och där konsulten ersätts per uppdrag, finansierat av resursen 1% av entreprenad. Konstkonsultens uppdrag blir att • På uppdrag av Gruppen för offentlig utsmyckning för en specifik miljö ta fram utsmyckningsförslag, förslag på konstnärer samt att motivera förslagen. • Projektera, ta fram tidplan och ekonomisk kalkyl för inköp och installation • I samverkan med kommunens inköpsansvarig bevaka att kommunen följer regler för offentlig upphandling vid sina konstinköp • Skriva protokoll för arbetsgruppens möten. Konstkonsulten knyts projektvis på konsultbasis och uppdraget varierar från projekt till projekt. Arvode avtalas från uppdrag till uppdrag, men uppgår som mest till 10% av de medel som kommer från 1% av entreprenad. Sofia Lenninger Kultur- och bibliotekschef


Ställer kommunen krav på privata exploatörer/byggherrar att tillämpa enprocentsregeln (till exempel genom markanvisningar och exploateringsavtal)? Förklara gärna på vilket sätt privata exploatörer/byggherrar binds upp att tillämpa enprocentsregeln i kommentarsfältet.

Nej

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Hur många konstnärliga gestaltningar av offentliga livsmiljöer har slutförts av kommunen eller genom att krav ställts av kommunen under åren 2015-2016? Presenteras dessa gestaltningar på en hemsida, länka gärna i kommentarsfältet.

0

Kommentar till ovanstående fråga:

Avtal skrivs just nu på första utsmyckningen. 2016 ägnades åt att ta fram riktlinjer och arbetsorganisation samt åt urvalsprocess


Hur stor var budgeten för kommunens konstnärliga gestaltningarna under 2016?

230000kr


Hur många kommunala utställningsplatser för samtida konst och konsthantverk har kommunen i egen regi? Namnge gärna den/dem eller länka till en lista i kommentarsfältet.

1

Kommentar till ovanstående fråga:

Kommunen äger och sköter konsthall - utställningar finansieras via kommunala medel men produceras och visas av lokal konstförening. Visar 7 utställningar per år med samtidskonst.


Hur många utställningsarrangörer för samtida konst och konsthantverk medfinansierar kommunen (utöver de i egen regi)? Namnge gärna den/dem eller länka till en lista.

Ej svarat.

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Använder sig kommunen av MU-avtalet (medverkans- och utställningsavtalet) vid utställningar i egen regi?

Nej

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


När kommunen ger bidrag till andra arrangörer ställs då krav på att MU-avtalet ska tillämpas?

Nej

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Total rankningspoäng: 539