Söderhamn

Söderhamn (Gävleborgs län)

Årets konstkommuner 2017 bygger på en rikstäckande kommunenkät från Konstnärernas Riksorganisation. Nedan följer svaren från ovan kommun (även de kommuner som inte har besvarat enkäten denna gång har fått en kommunsida som förberedelse inför att nästa Årets Konstkommuner genomförs). Läs mer om Årets Konstkommuner.

Erbjuds grundskoleelever i kommunen skapande skola-projekt inom bild och form?

Delvis

Kommentar till ovanstående fråga:

Kommunens Kulturskola har ingen bild och formverksamhet, men däremot vår centrala "ungdomsgård" Verkstäderna. Där finns Drömverkstan med slöjdverkstäder, smedja och "ateljeé". Vissa skolklasser förlägger verksamhet där på skoltid, men den mesta av verksamheten är frivillig. Detta är dock inte inom ramen för Skapande skola.


Erbjuder kommunen kulturskola inom bild och form?

Delvis

Kommentar till ovanstående fråga:

Se svar ovan.


Vad är den billigaste avgiften för att delta en termin i kulturskolan?

350kr

Kommentar till ovanstående fråga:

För barn och unga upp till 19 år, eventuell instrumenthyra tillkommer


Har kommunen en policy eller en strategi för att skapa en samhällsplanering och samhällsutveckling som genomsyras av kultur (motsvarande cultural planning)? Länka gärna till denna, eller kopiera in texten i kommentarsfältet.

Delvis

Kommentar till ovanstående fråga:

Det finns ingen uttalad policy eller strategi som är antagen i de politiska rummen, men Kulturenheten och delar av tjänstepersonerna som arbetar med samhällsbyggnad ser "poängen" med att involvera konst och kultur i planeringen av samhällsbyggande och därför tas viss hänsyn till detta i planeringsarbete. Dessvärre är resurserna (tid, erfarenhet och kompetens) inom dessa områden något begränsade vilket många gånger resulterar i att konsten och kulturen ändå hamnar i skymundan. Kultur- och konstansvarig är involverad i arbetet med en ny Översiktsplan samt i planprogram som handlar om utveckling av centrum och andra delar av staden. Ett av Kultur- och konstansvarigs ansvarsområden är att bevaka dessa frågor (konst och kultur som en del av samhällsbyggnaden), men det blir ofta ensamt och ganska kämpigt att "försvara" frågan när den ställs emot ekonomi och praktiskt genomförande. 1 % regeln ska tillämpas när det kommer till kommunens egna investeringar men är enbart en stark rekommendation för de kommunala bolagen.


Tillämpar kommunen en mångfalds- och jämställdhetsplan inom konst- och kulturområdet?

Nej

Kommentar till ovanstående fråga:

"Återförsäljarna" av konst, den lokala konstföreningen och vår numera enda gallerist, styr utbudet i hög utsträckning. Vårt uppdrag är att stötta lokala konstnärer, gallerister, utställare i första hand vilket gör att vi inte har samma möjlighet att påverka det. Vi försöker så gott vi kan att hitta ett så brett och samtidigt "spetsigt" utbud som vi kan med de resurser vi har. Vi strävar alltid efter ett utbud med mångfald.


Har kommunen en policy eller strategi för att garantera konstnärer deras konstnärliga frihet, exempelvis principen om en armlängds avstånd? Länka gärna till denna, eller kopiera in texten i kommentarsfältet.

Delvis

Kommentar till ovanstående fråga:

För oss tjänstepersoner som arbetar med konstnärer och kulturarbetare är "armlängds avstånd" en självklarhet.


Deltar personer med konstnärlig expertis/kompetens i beslut som rör den samtida konsten? Förklara gärna hur i kommentarsfältet.

Delvis

Kommentar till ovanstående fråga:

Vi strävar efter att alltid involvera kompetens/expertis när vi ser att vi själva saknar det.


Har kommunen någon form av stipendier som årligen delas ut till bild- och formkonstnärer? Länka gärna till ev, hemsida om stipendier i kommentarsfältet.

Delvis

Kommentar till ovanstående fråga:

Ett årligt kulturpris och Kulturstipendium för unga. Inte särskilt för bild- och formkonstnärer.


Har kommunen någon form av ateljéstöd eller stöd till kollektivverkstäder för konstnärer?Länka gärna till ev, hemsida om ateljéstödet i kommentarsfältet.

Delvis

Kommentar till ovanstående fråga:

Kommunen har bland annat renoverat/"standardhöjt" en gammal industrilokal för ateljéverksamhet. Verksamheten drivs av en lokal konstförening.


Har kommunen en policy för att köpa konst och konsthantverk till jubilarer, för avtackningar och som presenter?

Delvis

Kommentar till ovanstående fråga:

När vi delar ut hedersomnämnande för värdefulla kulturinsatser årligen brukar vi köpa konst som gåva. Kommunens kommunikationsavdelning delar i bland ut lokalproducerad mat, konsthantverk, böcker av lokala författare eller med lokal anknytning till gäster och jubilarer.


Har kommunen tecknat ett avtal med Bildupphovsrätt i Sverige som reglerar användandet av konstbilder på webb eller i trycksaker?

Nej

Kommentar till ovanstående fråga:

Men vi vill ju så klart göra rätt när det kommer till upphovsrätt och är därför noggranna att använda de bilder vi har rätt att använda, alt ställa kontrollfrågor om vi känner oss osäkra.


Gör kommunen regelbundet inköp av ”lösa” konstverk från konsthallar, gallerier och/eller konstnärer?

Ja

Kommentar till ovanstående fråga:

Vi har en årlig budget på 160 000 kr för konstinköp. Denna budget räknas upp årligen. Köper konst från de lokala utställarna i första hand, men besöker då och då andra utställare/gallerister och konstnärer utanför kommunen och länets gränser.


Hur stor budget hade kommunen för inköp av ”lös” konst till sina lokaler år 2016?

160000kr

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Ger kommunen konstnärer i uppdrag att utföra konstnärliga gestaltningar av offentliga byggnader och miljöer? Länka gärna till era beslut, riktlinjer och metoddokument eller kopiera in texten i kommentarsfältet.

Ja - minst en procent av projektbudgeten ska läggas på konstnärliga gestaltningar i enlighet med enprocentregeln.

Kommentar till ovanstående fråga:

1% regeln omfattas inte av de kommunala bolagen, men är ändå en stark rekommendation.


Ställer kommunen krav på privata exploatörer/byggherrar att tillämpa enprocentsregeln (till exempel genom markanvisningar och exploateringsavtal)? Förklara gärna på vilket sätt privata exploatörer/byggherrar binds upp att tillämpa enprocentsregeln i kommentarsfältet.

Nej

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Hur många konstnärliga gestaltningar av offentliga livsmiljöer har slutförts av kommunen eller genom att krav ställts av kommunen under åren 2015-2016? Presenteras dessa gestaltningar på en hemsida, länka gärna i kommentarsfältet.

0

Kommentar till ovanstående fråga:

Inga byggnationer som genrerade 1 % medel genomfördes och avslutades under 2015-16. Budgeten för konstnärlig gestaltning är kopplad till byggnationer bestäms utifrån vilka investeringar/byggen som blir av. Investeringsbudgeten varierar beroende på planerade investeringar. Kan därför inte svara på ovan fråga.


Hur stor var budgeten för kommunens konstnärliga gestaltningarna under 2016?

Ej svarat.


Hur många kommunala utställningsplatser för samtida konst och konsthantverk har kommunen i egen regi? Namnge gärna den/dem eller länka till en lista i kommentarsfältet.

3

Kommentar till ovanstående fråga:

Vi driver ingen egen konsthall eller utställningsverksamhet, men upplåter några av våra lokaler för konstutställningar. Våra lokala konstföreningar bedriver utställningsverksamhet i kommunala lokaler.


Hur många utställningsarrangörer för samtida konst och konsthantverk medfinansierar kommunen (utöver de i egen regi)? Namnge gärna den/dem eller länka till en lista.

4

Kommentar till ovanstående fråga:

Söderhamns konstförening (ideell förening) Konstkraft Ljusne (ideell förening) Galleri Glas och Ram (ramverkstad som drivs i privat regi) Galleri Mazarin (endast foto)


Använder sig kommunen av MU-avtalet (medverkans- och utställningsavtalet) vid utställningar i egen regi?

Ja

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


När kommunen ger bidrag till andra arrangörer ställs då krav på att MU-avtalet ska tillämpas?

Delvis

Kommentar till ovanstående fråga:

Vi rekommenderar arrangörer av utställningar att tillämpa MU-avtalet, men det är inget krav. Det blir en fråga för konstnär och utställare att komma överens om.


Total rankningspoäng: 1310