Oxelösund

Oxelösund (Södermanlands län)

Årets konstkommuner 2017 bygger på en rikstäckande kommunenkät från Konstnärernas Riksorganisation. Nedan följer svaren från ovan kommun (även de kommuner som inte har besvarat enkäten denna gång har fått en kommunsida som förberedelse inför att nästa Årets Konstkommuner genomförs). Läs mer om Årets Konstkommuner.

Erbjuds grundskoleelever i kommunen skapande skola-projekt inom bild och form?

Nej

Kommentar till ovanstående fråga:

Skapande skola har hittills omfattat olika teater- och cirkusprojekt. Skapande i bild och form har ingått men har då handletts av skolans pedagoger.


Erbjuder kommunen kulturskola inom bild och form?

Nej

Kommentar till ovanstående fråga:

Inte idag, men kulturskola diskuteras och blir förhoppningsvis verklighet inom några år.


Vad är den billigaste avgiften för att delta en termin i kulturskolan?

Ej svarat.

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Har kommunen en policy eller en strategi för att skapa en samhällsplanering och samhällsutveckling som genomsyras av kultur (motsvarande cultural planning)? Länka gärna till denna, eller kopiera in texten i kommentarsfältet.

Delvis

Kommentar till ovanstående fråga:

Det pågår just nu ett arbete som ska resultera i en kulturplan för 2018-2021 där Cultural planning-metoden tillämpas. Om allt vill sig väl tar fullmäktige planen i december.


Tillämpar kommunen en mångfalds- och jämställdhetsplan inom konst- och kulturområdet?

Ej svarat

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Har kommunen en policy eller strategi för att garantera konstnärer deras konstnärliga frihet, exempelvis principen om en armlängds avstånd? Länka gärna till denna, eller kopiera in texten i kommentarsfältet.

Nej

Kommentar till ovanstående fråga:

Inte idag men en av de prioriterade områdena i utkastet till kulturplanen är att ta fram en strategi för offentlig konst (utlysning, arbetsgång, konstnärlig frihet, vårdplan etc).


Deltar personer med konstnärlig expertis/kompetens i beslut som rör den samtida konsten? Förklara gärna hur i kommentarsfältet.

Delvis

Kommentar till ovanstående fråga:

I vissa fall, ja. Det är väldigt avhängigt projektets storlek. Och vi har ytterst sällan projekt eller inköpsprocesser av den digniteten.


Har kommunen någon form av stipendier som årligen delas ut till bild- och formkonstnärer? Länka gärna till ev, hemsida om stipendier i kommentarsfältet.

Nej

Kommentar till ovanstående fråga:

Vi har kulturstipendium som delas ut till olika kulturutövare eller -främjare.


Har kommunen någon form av ateljéstöd eller stöd till kollektivverkstäder för konstnärer?Länka gärna till ev, hemsida om ateljéstödet i kommentarsfältet.

Nej

Kommentar till ovanstående fråga:

Kommunen är väldigt liten till ytan och har inget eget professionellt "konstnärsliv". Ett sådant är hänvisat till Nyköping som ligger 10 minuter bort. Där finns kollektivverkstad, ateljer mm.


Har kommunen en policy för att köpa konst och konsthantverk till jubilarer, för avtackningar och som presenter?

Nej

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Har kommunen tecknat ett avtal med Bildupphovsrätt i Sverige som reglerar användandet av konstbilder på webb eller i trycksaker?

Nej

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Gör kommunen regelbundet inköp av ”lösa” konstverk från konsthallar, gallerier och/eller konstnärer?

Ja

Kommentar till ovanstående fråga:

Då budgeten för konstinköp är mycket blygsam köper vi uteslutande in konst från de utställningar vi själva arrangerar eller som arrangeras av våra konstföreningar i våra gallerier.


Hur stor budget hade kommunen för inköp av ”lös” konst till sina lokaler år 2016?

20000kr

Kommentar till ovanstående fråga:

2016 hade vi dessutom ett litet budgetöverskott som innebar ytterligare konstinköp, så totalsumman landade på runt det dubbla.


Ger kommunen konstnärer i uppdrag att utföra konstnärliga gestaltningar av offentliga byggnader och miljöer? Länka gärna till era beslut, riktlinjer och metoddokument eller kopiera in texten i kommentarsfältet.

Delvis - vi tillämpar enprocentsregeln för konstnärliga gestaltningar som en rekommendation eller målsättning.

Kommentar till ovanstående fråga:

Vi får ständigt påminna de styrande om detta. Förhoppningsvis ska kulturplanen (som är sektorövergripande) råda bot på glömskan.


Ställer kommunen krav på privata exploatörer/byggherrar att tillämpa enprocentsregeln (till exempel genom markanvisningar och exploateringsavtal)? Förklara gärna på vilket sätt privata exploatörer/byggherrar binds upp att tillämpa enprocentsregeln i kommentarsfältet.

Nej

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Hur många konstnärliga gestaltningar av offentliga livsmiljöer har slutförts av kommunen eller genom att krav ställts av kommunen under åren 2015-2016? Presenteras dessa gestaltningar på en hemsida, länka gärna i kommentarsfältet.

0

Kommentar till ovanstående fråga:

Det har inte byggts något under dessa två år.


Hur stor var budgeten för kommunens konstnärliga gestaltningarna under 2016?

0kr


Hur många kommunala utställningsplatser för samtida konst och konsthantverk har kommunen i egen regi? Namnge gärna den/dem eller länka till en lista i kommentarsfältet.

2

Kommentar till ovanstående fråga:

Allaktivitetshuset Koordinaten har två gallerier, ett större, Galleri K för konstföreningar och mer etablerade konstnärer och konsthantverkare, ett mindre, Galleri O är vikt åt utställningar med lokal anknytning.


Hur många utställningsarrangörer för samtida konst och konsthantverk medfinansierar kommunen (utöver de i egen regi)? Namnge gärna den/dem eller länka till en lista.

1

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Använder sig kommunen av MU-avtalet (medverkans- och utställningsavtalet) vid utställningar i egen regi?

Nej

Kommentar till ovanstående fråga:

Inte idag, men det är en ambition.


När kommunen ger bidrag till andra arrangörer ställs då krav på att MU-avtalet ska tillämpas?

Nej

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Total rankningspoäng: 540