Mark

Mark (Västra Götalands län)

Årets konstkommuner 2017 bygger på en rikstäckande kommunenkät från Konstnärernas Riksorganisation. Nedan följer svaren från ovan kommun (även de kommuner som inte har besvarat enkäten denna gång har fått en kommunsida som förberedelse inför att nästa Årets Konstkommuner genomförs). Läs mer om Årets Konstkommuner.

Erbjuds grundskoleelever i kommunen skapande skola-projekt inom bild och form?

Delvis

Kommentar till ovanstående fråga:

Vi arbetar med valbara projektformer inom de workshop-baserade områdena, som t ex bild och form. Då hänger det på att pedagogerna nappar på erbjudandet och anmäler sin klass. Många gånger ingår också de delarna i samverkan med exempelvis drama, eller skrivande.


Erbjuder kommunen kulturskola inom bild och form?

Nej

Kommentar till ovanstående fråga:

Under en mycket kort period fanns ämnet, i nuläget finns det inte införlivat i Kulturskolans ämnen.


Vad är den billigaste avgiften för att delta en termin i kulturskolan?

0kr

Kommentar till ovanstående fråga:

En särskild satsning 2017 gör att ingen avgift tas ut.


Har kommunen en policy eller en strategi för att skapa en samhällsplanering och samhällsutveckling som genomsyras av kultur (motsvarande cultural planning)? Länka gärna till denna, eller kopiera in texten i kommentarsfältet.

Nej

Kommentar till ovanstående fråga:

Det fanns ett arbete runt cultural planning där Marks kommun ingick i ett nätverk i Västra Götalandsregionen. Tyvärr lades arbetet på is av olika anledningar för några år sedan.


Tillämpar kommunen en mångfalds- och jämställdhetsplan inom konst- och kulturområdet?

Nej

Kommentar till ovanstående fråga:

Det finns ingen uttalad och definierad jämställdhetsplan för konst och kulturområdet. Däremot är det ett uttalat nämndmål att all verksamhet har jämlika och jämställda villkor. Det innebär att vi inom konst och kulturområdet arbetar efter de principerna i möjligaste mån.


Har kommunen en policy eller strategi för att garantera konstnärer deras konstnärliga frihet, exempelvis principen om en armlängds avstånd? Länka gärna till denna, eller kopiera in texten i kommentarsfältet.

Nej

Kommentar till ovanstående fråga:

Samma sak här, att ingen uttalad och definierad plan finns att hänvisa till. Vi arbetar däremot efter principen och låter den gälla.


Deltar personer med konstnärlig expertis/kompetens i beslut som rör den samtida konsten? Förklara gärna hur i kommentarsfältet.

Ja

Kommentar till ovanstående fråga:

Kulturansvarig har konstnärlig kompetens. Om det föreligger behov kontaktas också andra kompetenta yrkespersoner för bedömningar.


Har kommunen någon form av stipendier som årligen delas ut till bild- och formkonstnärer? Länka gärna till ev, hemsida om stipendier i kommentarsfältet.

Nej

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Har kommunen någon form av ateljéstöd eller stöd till kollektivverkstäder för konstnärer?Länka gärna till ev, hemsida om ateljéstödet i kommentarsfältet.

Delvis

Kommentar till ovanstående fråga:

Det finns ett bidrag som heter offentligt kulturuppdrag inom Marks kommun som kan anses fungera på liknande sätt i stöd för arbete som genomförs i kollektivverkstad.


Har kommunen en policy för att köpa konst och konsthantverk till jubilarer, för avtackningar och som presenter?

Ja

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Har kommunen tecknat ett avtal med Bildupphovsrätt i Sverige som reglerar användandet av konstbilder på webb eller i trycksaker?

Nej

Kommentar till ovanstående fråga:

Vej ej säkert


Gör kommunen regelbundet inköp av ”lösa” konstverk från konsthallar, gallerier och/eller konstnärer?

Ja

Kommentar till ovanstående fråga:

Vi köper årligen in lös konst och när så behövs, avsätter delar av budgeten till offentlig gestaltning.


Hur stor budget hade kommunen för inköp av ”lös” konst till sina lokaler år 2016?

100000kr

Kommentar till ovanstående fråga:

Används även till gestaltningar.


Ger kommunen konstnärer i uppdrag att utföra konstnärliga gestaltningar av offentliga byggnader och miljöer? Länka gärna till era beslut, riktlinjer och metoddokument eller kopiera in texten i kommentarsfältet.

Nej* - men vi ger årligen uppdrag åt konstnärer att arbeta med konstnärliga gestaltningar, men har inga beslut om enprocentregeln.

Kommentar till ovanstående fråga:

Vi ger uppdrag när det finns möjlighet till sådana. Dock inte regelbundet på en årlig basis. Det finns en politisk vilja att införa enprocentregeln från kultur- och fritidsnämnden och förvaltningen arbetar i den riktningen.


Ställer kommunen krav på privata exploatörer/byggherrar att tillämpa enprocentsregeln (till exempel genom markanvisningar och exploateringsavtal)? Förklara gärna på vilket sätt privata exploatörer/byggherrar binds upp att tillämpa enprocentsregeln i kommentarsfältet.

Nej

Kommentar till ovanstående fråga:

Inte i nuläget.


Hur många konstnärliga gestaltningar av offentliga livsmiljöer har slutförts av kommunen eller genom att krav ställts av kommunen under åren 2015-2016? Presenteras dessa gestaltningar på en hemsida, länka gärna i kommentarsfältet.

2

Kommentar till ovanstående fråga:

En cirkulationsplats fick en konstnärlig gestaltning, dels med medel från sponsrande företag, dels från kultur- och fritidsförvaltningen, samt teknik- och serviceförvaltningen. Till konstnärer (även de som skickade in skissbidrag), avsattes 35 000 kronor från kultur- och fritidsförvaltningen. Ett familjecenter utsmyckades inomhus med konst som specifikt köptes in för ändamålet för 50 000 kronor 2016 från kultur- och fritidsförvaltningen.


Hur stor var budgeten för kommunens konstnärliga gestaltningarna under 2016?

50000kr


Hur många kommunala utställningsplatser för samtida konst och konsthantverk har kommunen i egen regi? Namnge gärna den/dem eller länka till en lista i kommentarsfältet.

4

Kommentar till ovanstående fråga:

Ett museum, Rydals museum, med tre interna arenor för utställningar. Två inbjudna utställningsrum och en ansökningsbar lokal, fri för alla att söka en lokal som benämns Konsthall (Kinnaborgssalen) och används mycket av konstföreningar till utställningsverksamhet två bibliotek som löpande visar lokala konsthantverkare/konstnärer.


Hur många utställningsarrangörer för samtida konst och konsthantverk medfinansierar kommunen (utöver de i egen regi)? Namnge gärna den/dem eller länka till en lista.

3

Kommentar till ovanstående fråga:

En kollektivverkstad som söker offentligt kulturuppdrag, Marks konstgrafiska verkstad, två konstföreningar som bedriver utställningsverksamhet i lokaler, fria från hyra och med möjlighet att söka bidrag för att täcka kostnader vid utställningar, Marks konstklubb och Marks konstgille.


Använder sig kommunen av MU-avtalet (medverkans- och utställningsavtalet) vid utställningar i egen regi?

Nej

Kommentar till ovanstående fråga:

Men en utredning för att undersöka möjligheterna att tillämpa MU-avtal för Rydals museum är i startskedet.


När kommunen ger bidrag till andra arrangörer ställs då krav på att MU-avtalet ska tillämpas?

Nej

Kommentar till ovanstående fråga:

Eftersom inget avtal finns idag.


Total rankningspoäng: 728