Jönköping

Jönköping (Jönköpings län)

Årets konstkommuner 2017 bygger på en rikstäckande kommunenkät från Konstnärernas Riksorganisation. Nedan följer svaren från ovan kommun (även de kommuner som inte har besvarat enkäten denna gång har fått en kommunsida som förberedelse inför att nästa Årets Konstkommuner genomförs). Läs mer om Årets Konstkommuner.

Erbjuds grundskoleelever i kommunen skapande skola-projekt inom bild och form?

Ja

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Erbjuder kommunen kulturskola inom bild och form?

Ja

Kommentar till ovanstående fråga:

Bildlinjen på Kulturskolan, för åldern 6-20 år •Teckna med blyerts, kol, tusch och kritor. •Färglära och grunderna för olika slags färger. •Teknikgrunder för gips, gjutningar och lera. Dessutom skrotkonst m.m. •Genomgång av de olika tryckteknikerna. För äldre elever även textiltryck. •Konsthistoria - se och samtala om konst.


Vad är den billigaste avgiften för att delta en termin i kulturskolan?

Ej svarat.

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Har kommunen en policy eller en strategi för att skapa en samhällsplanering och samhällsutveckling som genomsyras av kultur (motsvarande cultural planning)? Länka gärna till denna, eller kopiera in texten i kommentarsfältet.

Ja

Kommentar till ovanstående fråga:

I kulturplanen ingår en skrivningar kring en kulturell aspekt på samhällsplanering. Experter från vår kulturavdelning sitter även med i stadsplaneringsgruppen och har där inflytande över samhällsplaneringen. Vidare finns ett projekt som heter Stadens liv och innehåll som arbetar med just kultur i det offentliga rummet ur ett stadsplaneringsperspektiv. Att skapa dialog och samarbete med Stadsbyggnadskontoret och andra berörda aktörer för att medverka i att skapa en kulturellt rik stadsmiljö var kulturen är närvarande överallt i stadsmiljön. • Att använda kulturella evenemang och inslag samt konst i offentlig miljö för att medverka i att skapa en kulturellt rik stadsmiljö. • Att utnyttja nyskapande kulturellt kunnande i stadsutvecklingen berörande arkitektur, utformning av parker, torg, belysning och annat inom estetikens område. Samt att arbeta med byggnadsantikvariskt och kulturhistoriskt bevarande.


Tillämpar kommunen en mångfalds- och jämställdhetsplan inom konst- och kulturområdet?

Delvis

Kommentar till ovanstående fråga:

Vi arbetar oftast med ett mångfalds- och jämställdhetsperspektiv men behöver strukturera och systematisera det arbetet.


Har kommunen en policy eller strategi för att garantera konstnärer deras konstnärliga frihet, exempelvis principen om en armlängds avstånd? Länka gärna till denna, eller kopiera in texten i kommentarsfältet.

Nej

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Deltar personer med konstnärlig expertis/kompetens i beslut som rör den samtida konsten? Förklara gärna hur i kommentarsfältet.

Ja

Kommentar till ovanstående fråga:

Det finns en gestaltningsgrupp med förtroendevalda och personer med konstnärlig expertis som tar beslut om gestaltningar. Vid inköp av löskonst finns personer med konstnärlig expertis med. Minst tre personer deltar vid inköp.


Har kommunen någon form av stipendier som årligen delas ut till bild- och formkonstnärer? Länka gärna till ev, hemsida om stipendier i kommentarsfältet.

Nej

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Har kommunen någon form av ateljéstöd eller stöd till kollektivverkstäder för konstnärer?Länka gärna till ev, hemsida om ateljéstödet i kommentarsfältet.

Ja

Kommentar till ovanstående fråga:

Ja, finns till föreningen Konstgrafikerna i Jönköping och konstnärsföreningen Dymlingen.


Har kommunen en policy för att köpa konst och konsthantverk till jubilarer, för avtackningar och som presenter?

Delvis

Kommentar till ovanstående fråga:

Vid gåva för lång och trogen tjänst 25 år finns möjlighet att välja konst.


Har kommunen tecknat ett avtal med Bildupphovsrätt i Sverige som reglerar användandet av konstbilder på webb eller i trycksaker?

Ja

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Gör kommunen regelbundet inköp av ”lösa” konstverk från konsthallar, gallerier och/eller konstnärer?

Ja

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Hur stor budget hade kommunen för inköp av ”lös” konst till sina lokaler år 2016?

250000kr

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Ger kommunen konstnärer i uppdrag att utföra konstnärliga gestaltningar av offentliga byggnader och miljöer? Länka gärna till era beslut, riktlinjer och metoddokument eller kopiera in texten i kommentarsfältet.

Ja - minst en procent av projektbudgeten ska läggas på konstnärliga gestaltningar i enlighet med enprocentregeln.

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Ställer kommunen krav på privata exploatörer/byggherrar att tillämpa enprocentsregeln (till exempel genom markanvisningar och exploateringsavtal)? Förklara gärna på vilket sätt privata exploatörer/byggherrar binds upp att tillämpa enprocentsregeln i kommentarsfältet.

Nej

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Hur många konstnärliga gestaltningar av offentliga livsmiljöer har slutförts av kommunen eller genom att krav ställts av kommunen under åren 2015-2016? Presenteras dessa gestaltningar på en hemsida, länka gärna i kommentarsfältet.

4

Kommentar till ovanstående fråga:

Sju stycken som pågår.


Hur stor var budgeten för kommunens konstnärliga gestaltningarna under 2016?

3220000kr


Hur många kommunala utställningsplatser för samtida konst och konsthantverk har kommunen i egen regi? Namnge gärna den/dem eller länka till en lista i kommentarsfältet.

2

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Hur många utställningsarrangörer för samtida konst och konsthantverk medfinansierar kommunen (utöver de i egen regi)? Namnge gärna den/dem eller länka till en lista.

2

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Använder sig kommunen av MU-avtalet (medverkans- och utställningsavtalet) vid utställningar i egen regi?

Ja

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


När kommunen ger bidrag till andra arrangörer ställs då krav på att MU-avtalet ska tillämpas?

Nej

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Total rankningspoäng: 1496