Hultsfred

Hultsfred (Kalmar län)

Årets konstkommuner 2017 bygger på en rikstäckande kommunenkät från Konstnärernas Riksorganisation. Nedan följer svaren från ovan kommun (även de kommuner som inte har besvarat enkäten denna gång har fått en kommunsida som förberedelse inför att nästa Årets Konstkommuner genomförs). Läs mer om Årets Konstkommuner.

Erbjuds grundskoleelever i kommunen skapande skola-projekt inom bild och form?

Delvis

Kommentar till ovanstående fråga:

Vi har under tidigare år haft ett stort samarbete med Virserums konsthall som ligger i kommunen. Senast Lå 2015-2016 då de hade projekt med 2 teman kärlek för och f-åk 6 och demokrati för högstadiet.


Erbjuder kommunen kulturskola inom bild och form?

Delvis

Kommentar till ovanstående fråga:

Kommunen har musikskola och har tidigare inte haft bildverksamhet. Däremot har den nya Rektorn Mikael Petterson som även är rektor för gymnasiet dragit igång projekt för gymnasieelever med två professionella konstnärer som är verksamma i kommunen. Vi skulle gärna vilja fortsätta samarbetet och erbjuda exempelvis detta som skapande skola-projekt. Med den nya kulturskoleutredningen och viljan att uteckla kulturskolor i hela landet så kan det eventuellt vara möjligt att utveckla kulturskola där även bild och form skulle kunna vara en del.


Vad är den billigaste avgiften för att delta en termin i kulturskolan?

0kr

Kommentar till ovanstående fråga:

Avgiftsfritt under första året för barn och ungdomar fram till 20 års ålder.


Har kommunen en policy eller en strategi för att skapa en samhällsplanering och samhällsutveckling som genomsyras av kultur (motsvarande cultural planning)? Länka gärna till denna, eller kopiera in texten i kommentarsfältet.

Delvis

Kommentar till ovanstående fråga:

Vi har tidigare haft en kulturgaranti för skolan. På grund av de ekonomiska förutsättningarna inom skolan är vi i ett läge där vi kommer lägga upp nya planer inför kommande terminer och läsår. En styrgrupp för skola och kultur har startats. Hultsfreds kommun har antagit strategin RELEVANT - en strategi för samverkan mellan skola och kultur. Kontakten är god inom regionen. Kulturen har tidigare varit under regionförbundet och övergår nu till landstinget. Fler strategier är på gång: bland annat en strategi för hälsa & Kultur. Inom kommunen har vi även planer på att samverka med äldreomsorgen för att säkra kultur för de äldre. Även där skulle en kulturstyrgrupp kunna verka för mål, strategier och planering. Nytt bibliotek kommer att stå färdigt om ca. 2 år. Tanken är att Biblioteksverksamheten och kulturverksamheten ska komma att finnas under samma tak med utställningslokaler mm.


Tillämpar kommunen en mångfalds- och jämställdhetsplan inom konst- och kulturområdet?

Nej

Kommentar till ovanstående fråga:

Ingen speciell jämställdhetsplan för kulturområdet har tagits fram.


Har kommunen en policy eller strategi för att garantera konstnärer deras konstnärliga frihet, exempelvis principen om en armlängds avstånd? Länka gärna till denna, eller kopiera in texten i kommentarsfältet.

Nej

Kommentar till ovanstående fråga:

Vi har under förra året bildat en Konst- och kulturgrupp där konstnärer och kulturpersoner och exempelvis konstföreningar samlas. Det fungerar som ett forum där verksamma kulturaktörer samlas och diskuterar frågor och olika projekt. Bland annat har vi under förra året haft vår första konst- och kulturrunda och planerar nu vår andra under helgen vecka 43. andra gemensamma projekt är en katalog som vi kallar kulturvandring där verksamma konstnärer presenteras. Vi har också i kommunen möjlighet att ge bidrag till föreningar för integrationsprojekt exempelvis inom konst och musikområdet.


Deltar personer med konstnärlig expertis/kompetens i beslut som rör den samtida konsten? Förklara gärna hur i kommentarsfältet.

Nej

Kommentar till ovanstående fråga:

Nej det har inte varit något kommunen har haft. Som kultursekreterare vore det önskvärt att ha en beslutande grupp när det gäller konstfrågor något som vi får se över inför framtiden.


Har kommunen någon form av stipendier som årligen delas ut till bild- och formkonstnärer? Länka gärna till ev, hemsida om stipendier i kommentarsfältet.

Delvis

Kommentar till ovanstående fråga:

Ja vi har ett årligt kulturstipendium. Där olika konstnärer, kulturpersoner och kulturaktörer kan nomineras.


Har kommunen någon form av ateljéstöd eller stöd till kollektivverkstäder för konstnärer?Länka gärna till ev, hemsida om ateljéstödet i kommentarsfältet.

Nej

Kommentar till ovanstående fråga:

Genom kultur- och fritids förvaltningen betalas endast bidrag t till ideella föreningar. Där det även kan vara för konstprojekt i samband med integration.


Har kommunen en policy för att köpa konst och konsthantverk till jubilarer, för avtackningar och som presenter?

Ja

Kommentar till ovanstående fråga:

Ja vi har gåvor med konst- konsthantverks som delas ut vid speciella tillfällen.


Har kommunen tecknat ett avtal med Bildupphovsrätt i Sverige som reglerar användandet av konstbilder på webb eller i trycksaker?

Delvis

Kommentar till ovanstående fråga:

Information och policy om upphovsrätt finns på kommunens hemsida.


Gör kommunen regelbundet inköp av ”lösa” konstverk från konsthallar, gallerier och/eller konstnärer?

Ja

Kommentar till ovanstående fråga:

Vi har en konstbudget på 50 tkr. Mycket av den gamla konsten behöver renoveras så en del av potten går till det.


Hur stor budget hade kommunen för inköp av ”lös” konst till sina lokaler år 2016?

50000kr

Kommentar till ovanstående fråga:

Går både till konstinköp, inramning och restaurering.


Ger kommunen konstnärer i uppdrag att utföra konstnärliga gestaltningar av offentliga byggnader och miljöer? Länka gärna till era beslut, riktlinjer och metoddokument eller kopiera in texten i kommentarsfältet.

Delvis - vi tillämpar enprocentsregeln för konstnärliga gestaltningar som en rekommendation eller målsättning.

Kommentar till ovanstående fråga:

Konstnärsnämnden har varit och informerat om bland annat enprocentsregeln. Regionalt ville konsthallen i Kalmar genomföra en utbildning för kommuntjänstemän och politiker. Tyvärr gick inte ansökan om medel för utbildningen igenom.


Ställer kommunen krav på privata exploatörer/byggherrar att tillämpa enprocentsregeln (till exempel genom markanvisningar och exploateringsavtal)? Förklara gärna på vilket sätt privata exploatörer/byggherrar binds upp att tillämpa enprocentsregeln i kommentarsfältet.

Nej

Kommentar till ovanstående fråga:

Nej inte vad jag vet. Det är något vi behöver ta tag i.


Hur många konstnärliga gestaltningar av offentliga livsmiljöer har slutförts av kommunen eller genom att krav ställts av kommunen under åren 2015-2016? Presenteras dessa gestaltningar på en hemsida, länka gärna i kommentarsfältet.

2

Kommentar till ovanstående fråga:

Konstnärlig utsmyckning i samband med en utbyggnad på ett äldreboende och en Väggmålning av Carolina Falkholt. Gjordes som en del i en triptyk i samarbete med konsthallen och Kommunen/Kultur- och fritid.


Hur stor var budgeten för kommunens konstnärliga gestaltningarna under 2016?

0kr


Hur många kommunala utställningsplatser för samtida konst och konsthantverk har kommunen i egen regi? Namnge gärna den/dem eller länka till en lista i kommentarsfältet.

1

Kommentar till ovanstående fråga:

Biblioteket i Hultsfred har viss utställningsyta.


Hur många utställningsarrangörer för samtida konst och konsthantverk medfinansierar kommunen (utöver de i egen regi)? Namnge gärna den/dem eller länka till en lista.

3

Kommentar till ovanstående fråga:

Virserums konsthall och Föreningen Kopparslagaren som har ett mindre galleri och viss yta på biblioteket i Hultsfred.


Använder sig kommunen av MU-avtalet (medverkans- och utställningsavtalet) vid utställningar i egen regi?

Delvis

Kommentar till ovanstående fråga:

Eftersom inte många utställningar sker i kommunens regi, så har det inte alltid varit aktuellt. Senast pågående utställning har utställningsbidrag betalts till konstnären.


När kommunen ger bidrag till andra arrangörer ställs då krav på att MU-avtalet ska tillämpas?

Delvis

Kommentar till ovanstående fråga:

Nej vi har inte gått ut med ett krav. Däremot har vi vidarebefordrat information om MU-avtalet och förutsätter att konsthallen som har utställningar i egen regi följer MU avtalet. Den mindre konstföreningen gör upp avtal med sina utställare.


Total rankningspoäng: 1008