Huddinge

Huddinge (Stockholms län)

Årets konstkommuner 2017 bygger på en rikstäckande kommunenkät från Konstnärernas Riksorganisation. Nedan följer svaren från ovan kommun (även de kommuner som inte har besvarat enkäten denna gång har fått en kommunsida som förberedelse inför att nästa Årets Konstkommuner genomförs). Läs mer om Årets Konstkommuner.

Erbjuds grundskoleelever i kommunen skapande skola-projekt inom bild och form?

Ja

Kommentar till ovanstående fråga:

Huddinge kommun tillämpar en kulturgaranti där skapande skola är en del. Garantin går ut på att alla barn och unga i Huddinge har samma rätt till kulturupplevelser och eget skapande. Varje år erbjuds minst en årskurs (1000 elever) bild och form genom kulturagarantin. Vi erbjuder även högkvalitativ konstverkstad på Fullersta Gård gratis till alla skolor att boka själva. www.pedagoghuddinge.se/boka-kultur


Erbjuder kommunen kulturskola inom bild och form?

Nej

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Vad är den billigaste avgiften för att delta en termin i kulturskolan?

1000kr

Kommentar till ovanstående fråga:

Beloppet är ordinarie avgift. Tredje barn i en familj betalar 400kr.


Har kommunen en policy eller en strategi för att skapa en samhällsplanering och samhällsutveckling som genomsyras av kultur (motsvarande cultural planning)? Länka gärna till denna, eller kopiera in texten i kommentarsfältet.

Delvis

Kommentar till ovanstående fråga:

Vi arbetar aktivt med sociala hållbarhetsfrågor i samhällsplaneringen och tar för tillfället fram en ny samhällsbyggnadsprocess. Huddinge har en framgångsrik och förvaltningsövergripande process för framtagandet av offentlig konst, ska utreda enprocentregeln under innevarande år, samverkar med samhällsbyggnadsavdelningen gällande utvecklingen av regionala kärnor samt parker och torg för att skapa fler kulturella mötesplatser.


Tillämpar kommunen en mångfalds- och jämställdhetsplan inom konst- och kulturområdet?

Ja

Kommentar till ovanstående fråga:

VI tillämpar kommunens jämställdhetsstrategi: Vi ska arbeta med jämställdhetsintegrering som strategi för att uppnå ett jämställt samhälle. Strategin innebär kortfattat att ett jämställdhetsperspektiv ska vara en del i alla beslut, på alla nivåer och i alla steg av processen, av de aktörer som normalt sett deltar i beslutsfattandet. Detta kommer dock även ingå i framtagandet av riktlinjer för inköp av konst 2017.


Har kommunen en policy eller strategi för att garantera konstnärer deras konstnärliga frihet, exempelvis principen om en armlängds avstånd? Länka gärna till denna, eller kopiera in texten i kommentarsfältet.

Delvis

Kommentar till ovanstående fråga:

Nej. Kommunen följer dock principen, men frågorna ingår även i aktuell utredning om framtagande av riktlinjer för inköp av konst.


Deltar personer med konstnärlig expertis/kompetens i beslut som rör den samtida konsten? Förklara gärna hur i kommentarsfältet.

Ja

Kommentar till ovanstående fråga:

Konstnärlig expertis finns på förvaltningen och ska vara med i alla beslut som rör konsten i Huddinge.


Har kommunen någon form av stipendier som årligen delas ut till bild- och formkonstnärer? Länka gärna till ev, hemsida om stipendier i kommentarsfältet.

Ja

Kommentar till ovanstående fråga:

https://huddinge.se/organisation-och-styrning/sa-arbetar-vi-med/stipendier-och-priser/arbetsstipendium-for-konstnarlig-verksamhet/


Har kommunen någon form av ateljéstöd eller stöd till kollektivverkstäder för konstnärer?Länka gärna till ev, hemsida om ateljéstödet i kommentarsfältet.

Delvis

Kommentar till ovanstående fråga:

Nej. Vi ger dock stöd till konstföreningar i form av upplåtelse av lokal, hyresbidrag, verksamhetsbidrag samt arrangemangsbidrag.


Har kommunen en policy för att köpa konst och konsthantverk till jubilarer, för avtackningar och som presenter?

Nej

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Har kommunen tecknat ett avtal med Bildupphovsrätt i Sverige som reglerar användandet av konstbilder på webb eller i trycksaker?

Delvis

Kommentar till ovanstående fråga:

Outredd fråga på kommunen. Kommunikationsavdelningen menar att det är tecknat, men enligt BUS är så inte fallet. Ärendet är på gång och vi var för avsikt att teckna ett avtal.


Gör kommunen regelbundet inköp av ”lösa” konstverk från konsthallar, gallerier och/eller konstnärer?

Nej

Kommentar till ovanstående fråga:

Inte sedan 2014, men frågorna ingår i en aktuell utredning om framtagandet av riktlinjer för inköp av konst.


Hur stor budget hade kommunen för inköp av ”lös” konst till sina lokaler år 2016?

0kr

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Ger kommunen konstnärer i uppdrag att utföra konstnärliga gestaltningar av offentliga byggnader och miljöer? Länka gärna till era beslut, riktlinjer och metoddokument eller kopiera in texten i kommentarsfältet.

Nej* - men vi ger årligen uppdrag åt konstnärer att arbeta med konstnärliga gestaltningar, men har inga beslut om enprocentregeln.

Kommentar till ovanstående fråga:

Kommunfullmäktige har gett kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att under 2017, i samverkan med kultur- och fritidsförvaltningen, utreda hur kommunen ska arbeta med frågor rörande konstnärlig gestaltning vid ny-, om- och tillbyggnationer av fastigheter och annan offentlig infrastruktur.


Ställer kommunen krav på privata exploatörer/byggherrar att tillämpa enprocentsregeln (till exempel genom markanvisningar och exploateringsavtal)? Förklara gärna på vilket sätt privata exploatörer/byggherrar binds upp att tillämpa enprocentsregeln i kommentarsfältet.

Nej

Kommentar till ovanstående fråga:

Utredning påbörjad. Se fråga 17.


Hur många konstnärliga gestaltningar av offentliga livsmiljöer har slutförts av kommunen eller genom att krav ställts av kommunen under åren 2015-2016? Presenteras dessa gestaltningar på en hemsida, länka gärna i kommentarsfältet.

6

Kommentar till ovanstående fråga:

Siffran gäller konstnärliga utsmyckningar utförda av det kommunala fastighetbolaget Huge 2015-2016. Huge står för närvarande för den absoluta majoriteten av offentlig konst i kommunen. Nedanstående siffra gäller också dessa utsmyckningar.


Hur stor var budgeten för kommunens konstnärliga gestaltningarna under 2016?

2683500kr


Hur många kommunala utställningsplatser för samtida konst och konsthantverk har kommunen i egen regi? Namnge gärna den/dem eller länka till en lista i kommentarsfältet.

2

Kommentar till ovanstående fråga:

Fullersta Gård: www.fullerstagard.se Vårby bibliotek med Barnkonsten https://bibliotek.huddinge.se/web/arena/barnkonsten


Hur många utställningsarrangörer för samtida konst och konsthantverk medfinansierar kommunen (utöver de i egen regi)? Namnge gärna den/dem eller länka till en lista.

2

Kommentar till ovanstående fråga:

Flygeln Fullersta Gård, Huddinge konstnärsklubb i www.huddingekonstnarsklubb.se Galleri Lyktan, kulturföreningen Lyktan www.lyktan.net (Flera föreningar med egen konstverksamhet Bellis, Segeltorps kulturförening, ABF Huddinge, Föreningen Huddinge kulturhus)


Använder sig kommunen av MU-avtalet (medverkans- och utställningsavtalet) vid utställningar i egen regi?

Ja

Kommentar till ovanstående fråga:

Ja, på kommunens konstcentrum Fullersta Gård.


När kommunen ger bidrag till andra arrangörer ställs då krav på att MU-avtalet ska tillämpas?

Nej

Kommentar till ovanstående fråga:

Nej.


Total rankningspoäng: 1117