Hedemora

Hedemora (Dalarnas län)

Årets konstkommuner 2017 bygger på en rikstäckande kommunenkät från Konstnärernas Riksorganisation. Nedan följer svaren från ovan kommun (även de kommuner som inte har besvarat enkäten denna gång har fått en kommunsida som förberedelse inför att nästa Årets Konstkommuner genomförs). Läs mer om Årets Konstkommuner.

Erbjuds grundskoleelever i kommunen skapande skola-projekt inom bild och form?

Ja

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Erbjuder kommunen kulturskola inom bild och form?

Nej

Kommentar till ovanstående fråga:

Inför 2017 diskuteras hur vi ska utveckla vår musikskola till kulturskola.


Vad är den billigaste avgiften för att delta en termin i kulturskolan?

700kr

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Har kommunen en policy eller en strategi för att skapa en samhällsplanering och samhällsutveckling som genomsyras av kultur (motsvarande cultural planning)? Länka gärna till denna, eller kopiera in texten i kommentarsfältet.

Ja

Kommentar till ovanstående fråga:

Kulturpolitisk handlingsplan:Syftet med upprättandet av en ny plan är att klargöra och leda till insikt om kulturens betydelse i ett dynamiskt samhälle och vilka insatser kommunen tills vidare skall göra på kulturområdet.


Tillämpar kommunen en mångfalds- och jämställdhetsplan inom konst- och kulturområdet?

Ja

Kommentar till ovanstående fråga:

Kulturpolitisk handlingsplan: Alla flickor, pojkar, kvinnor och män ska ha möjlighet att delta i kulturlivet oavsett bakgrund och förutsättningar. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling. Tillgänglighet och deltagande: · att främja möjligheterna att delta i ett kulturliv som är tillgängligt för alla flickor, pojkar, kvinnor och män oavsett bakgrund och förutsättning.


Har kommunen en policy eller strategi för att garantera konstnärer deras konstnärliga frihet, exempelvis principen om en armlängds avstånd? Länka gärna till denna, eller kopiera in texten i kommentarsfältet.

Ja

Kommentar till ovanstående fråga:

Kulturpolitisk handlingsplan: Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund.Riktlinje: att främja möjligheterna för individen att skapa, vilket innebär att man får uttrycka sina kreativa/ kulturella behov och sin personlighet.


Deltar personer med konstnärlig expertis/kompetens i beslut som rör den samtida konsten? Förklara gärna hur i kommentarsfältet.

Ja

Kommentar till ovanstående fråga:

Vi har i kommunen anställt personer med konstnärlig utbildning.


Har kommunen någon form av stipendier som årligen delas ut till bild- och formkonstnärer? Länka gärna till ev, hemsida om stipendier i kommentarsfältet.

Delvis

Kommentar till ovanstående fråga:

Kulturstipendier: - Som stöd eller belöning för förtjänstfull kulturell insats med avsikt att stimulera fortsatt aktiv kulturgärning. - Kulturpriset tilldelas personer, organisationer och sammanslutningar som är bosatta/verksamma inom Hedemora kommun eller har annan särskild anknytning till kommunen. http://www.hedemora.se/kultur/kulturpris-och-fonder__1112


Har kommunen någon form av ateljéstöd eller stöd till kollektivverkstäder för konstnärer?Länka gärna till ev, hemsida om ateljéstödet i kommentarsfältet.

Nej

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Har kommunen en policy för att köpa konst och konsthantverk till jubilarer, för avtackningar och som presenter?

Ja

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Har kommunen tecknat ett avtal med Bildupphovsrätt i Sverige som reglerar användandet av konstbilder på webb eller i trycksaker?

Ja

Kommentar till ovanstående fråga:

Kommunen anlitar numera Mostphotos för att hämta bilder.


Gör kommunen regelbundet inköp av ”lösa” konstverk från konsthallar, gallerier och/eller konstnärer?

Ja

Kommentar till ovanstående fråga:

From 2017 har Kulturenheten medel i budget för att köpa in lös konst.


Hur stor budget hade kommunen för inköp av ”lös” konst till sina lokaler år 2016?

0kr

Kommentar till ovanstående fråga:

Inför 2017 har Kulturenheten 70 000 kr för lös konst.


Ger kommunen konstnärer i uppdrag att utföra konstnärliga gestaltningar av offentliga byggnader och miljöer? Länka gärna till era beslut, riktlinjer och metoddokument eller kopiera in texten i kommentarsfältet.

Delvis - vi tillämpar enprocentsregeln för konstnärliga gestaltningar som en rekommendation eller målsättning.

Kommentar till ovanstående fråga:

Kulturpolitisk handlingsplan: Konstnärlig utsmyckning: Bildningsnämnden ska verka för att det avsätts en procent (1 %) av byggkostnaden vid nybyggnation för konstnärlig utsmyckning. Bildningsnämnden verkar genom: att vara behjälplig vid konstnärlig gestaltning i kommunala institutioner, att dokumentera och synliggöra konsten i Hedemora Kommun, att vara behjälplig vid planering av offentlig konst i Hedemora kommun.


Ställer kommunen krav på privata exploatörer/byggherrar att tillämpa enprocentsregeln (till exempel genom markanvisningar och exploateringsavtal)? Förklara gärna på vilket sätt privata exploatörer/byggherrar binds upp att tillämpa enprocentsregeln i kommentarsfältet.

Nej

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Hur många konstnärliga gestaltningar av offentliga livsmiljöer har slutförts av kommunen eller genom att krav ställts av kommunen under åren 2015-2016? Presenteras dessa gestaltningar på en hemsida, länka gärna i kommentarsfältet.

1

Kommentar till ovanstående fråga:

http://www.hedemora.se/se-gora-uppleva/kultur__1106


Hur stor var budgeten för kommunens konstnärliga gestaltningarna under 2016?

195800kr


Hur många kommunala utställningsplatser för samtida konst och konsthantverk har kommunen i egen regi? Namnge gärna den/dem eller länka till en lista i kommentarsfältet.

3

Kommentar till ovanstående fråga:

Kommunhusets entré, Hedemorakonst i Vasahallen (vartannat år för amatörer och professionella) och Wahlmanska huset (för tillfället ingen utställning i wahlmanska huset). http://www.hedemora.se/kultur/utstallningar-i-entrn__3213


Hur många utställningsarrangörer för samtida konst och konsthantverk medfinansierar kommunen (utöver de i egen regi)? Namnge gärna den/dem eller länka till en lista.

0

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Använder sig kommunen av MU-avtalet (medverkans- och utställningsavtalet) vid utställningar i egen regi?

Delvis

Kommentar till ovanstående fråga:

Vi tillämpar ersättningar enligt kategori 4 i MU-avtalet.


När kommunen ger bidrag till andra arrangörer ställs då krav på att MU-avtalet ska tillämpas?

Nej

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Total rankningspoäng: 1245