Härryda

Härryda (Västra Götalands län)

Årets konstkommuner 2017 bygger på en rikstäckande kommunenkät från Konstnärernas Riksorganisation. Nedan följer svaren från ovan kommun (även de kommuner som inte har besvarat enkäten denna gång har fått en kommunsida som förberedelse inför att nästa Årets Konstkommuner genomförs). Läs mer om Årets Konstkommuner.

Erbjuds grundskoleelever i kommunen skapande skola-projekt inom bild och form?

Delvis

Kommentar till ovanstående fråga:

Skapande skola-projekten spänner över samtliga konstformer och de projekt man väljer att satsa på varje år utgår dels från styrgruppen för skapande skola i vilken kulturskolechefen, en kultursamordnare, planeringsledaren för grundskola, ett par barnbibliotekarier samt några rektorer ingår och dels är skolornas kulturombud samt elevkulturombuden för kommunens senareskolor med och påverkar. På så vis blir utbudet av skapande skola-projekten för grundskolan lite olika för varje år. Bildprojekt finns ofta med i utbudet!


Erbjuder kommunen kulturskola inom bild och form?

Ja

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Vad är den billigaste avgiften för att delta en termin i kulturskolan?

500kr

Kommentar till ovanstående fråga:

Kulturskolan har två olika avgifter för sina terminskurser. 500 och 750 kr/termin. Samtliga bildkurser kostar 750 kr eftersom längden på dessa är 80 min/gång.


Har kommunen en policy eller en strategi för att skapa en samhällsplanering och samhällsutveckling som genomsyras av kultur (motsvarande cultural planning)? Länka gärna till denna, eller kopiera in texten i kommentarsfältet.

Nej

Kommentar till ovanstående fråga:

Det finns däremot ett samarbete mellan kulturverksamheten och en del av verksamheterna inom samhällsbyggnad.


Tillämpar kommunen en mångfalds- och jämställdhetsplan inom konst- och kulturområdet?

Nej

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Har kommunen en policy eller strategi för att garantera konstnärer deras konstnärliga frihet, exempelvis principen om en armlängds avstånd? Länka gärna till denna, eller kopiera in texten i kommentarsfältet.

Nej

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Deltar personer med konstnärlig expertis/kompetens i beslut som rör den samtida konsten? Förklara gärna hur i kommentarsfältet.

Delvis

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Har kommunen någon form av stipendier som årligen delas ut till bild- och formkonstnärer? Länka gärna till ev, hemsida om stipendier i kommentarsfältet.

Delvis

Kommentar till ovanstående fråga:

Ett kulturstipendium finns som man ansöker om. Detta går ofta till studenter som kommit lite längre i sin konstnärliga utbildning och går ofta till bild- och form- och musikstuderande.


Har kommunen någon form av ateljéstöd eller stöd till kollektivverkstäder för konstnärer?Länka gärna till ev, hemsida om ateljéstödet i kommentarsfältet.

Delvis

Kommentar till ovanstående fråga:

Kommunen har tidigare haft tre konstnärsateljéer för uthyrning till yrkesverksamma bildkonstnärer verksamma i kommunen. Sedan ett par år tillbaka återstår endast en. Denna subventionerar kulturverksamheten hyran för.


Har kommunen en policy för att köpa konst och konsthantverk till jubilarer, för avtackningar och som presenter?

Delvis

Kommentar till ovanstående fråga:

Kommunen har upphandlat två konstgallerier som de som får sin 25-årsgratifikation kan handla konst från för den bestämda summan. Kommunens kansli vänder sig numera nästan uteslutande till kulturverksamheten för inköp av representantgåvor. När det gäller avtackningar av politiker har kommunen tagit fram gåvor från konstnärer och konsthantverkare. Vid avtackning av tjänstemän sker oftast insamlingar inom kollegiet och det är också kollegorna som väljer gåvor utifrån den avtackades intresse och smak!


Har kommunen tecknat ett avtal med Bildupphovsrätt i Sverige som reglerar användandet av konstbilder på webb eller i trycksaker?

Ja

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Gör kommunen regelbundet inköp av ”lösa” konstverk från konsthallar, gallerier och/eller konstnärer?

Ja

Kommentar till ovanstående fråga:

Kommunen avsätter årligen 100 000 kronor för inköp av s k lös konst. Denna upphandlas via gallerier eller genom uppdrag via konstkonsulter.


Hur stor budget hade kommunen för inköp av ”lös” konst till sina lokaler år 2016?

100000kr

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Ger kommunen konstnärer i uppdrag att utföra konstnärliga gestaltningar av offentliga byggnader och miljöer? Länka gärna till era beslut, riktlinjer och metoddokument eller kopiera in texten i kommentarsfältet.

Delvis - vi tillämpar enprocentsregeln för konstnärliga gestaltningar som en rekommendation eller målsättning.

Kommentar till ovanstående fråga:

Kommunen har sedan beslut i kommunfullmäktige § 55, 1999 arbetat långsiktigt med upphandling av offentlig konst. 2004-11-22 fastställde kommunstyrelsen den "handlingsplan för konst i offentlig miljö" som i stora delen fortfarande ligger till grund för de konstnärliga gestaltningsuppdragen. Fram till årsskiftet 2016/17 har kommunen avsatt 1% av den totala nettoinvesteringsbudgeten i en budget för konstnärlig gestaltning. Från 2017 halverades budgeten och 0,5 % av den totala invest. budgeten avsätts. För 2017 innebar det en konstbudget med 1 661 000 kronor.


Ställer kommunen krav på privata exploatörer/byggherrar att tillämpa enprocentsregeln (till exempel genom markanvisningar och exploateringsavtal)? Förklara gärna på vilket sätt privata exploatörer/byggherrar binds upp att tillämpa enprocentsregeln i kommentarsfältet.

Nej

Kommentar till ovanstående fråga:

Frågan har dock börjat diskuteras av politiken.


Hur många konstnärliga gestaltningar av offentliga livsmiljöer har slutförts av kommunen eller genom att krav ställts av kommunen under åren 2015-2016? Presenteras dessa gestaltningar på en hemsida, länka gärna i kommentarsfältet.

7

Kommentar till ovanstående fråga:

På grund av en viss eftersläpning pågår 12 projekt som alla planeras att avslutas under 2017. Tre projekt kommer att påbörjas inom kort.


Hur stor var budgeten för kommunens konstnärliga gestaltningarna under 2016?

3600000kr


Hur många kommunala utställningsplatser för samtida konst och konsthantverk har kommunen i egen regi? Namnge gärna den/dem eller länka till en lista i kommentarsfältet.

2

Kommentar till ovanstående fråga:

En konsthall (Nemeshallen) i Mölnlycke kulturhus samt utställningsskärmar utomhus vid Landvetters kulturhus där fotokonst visas under vissa delar av året.


Hur många utställningsarrangörer för samtida konst och konsthantverk medfinansierar kommunen (utöver de i egen regi)? Namnge gärna den/dem eller länka till en lista.

0

Kommentar till ovanstående fråga:

Det finns i kommunen kulturbidrag att söka för olika typer av projekt. Gäller också för konst och konsthantverk.


Använder sig kommunen av MU-avtalet (medverkans- och utställningsavtalet) vid utställningar i egen regi?

Delvis

Kommentar till ovanstående fråga:

Ersättningen vid utställningarna i kommunens konsthall (Nemeshallen) beräknas utifrån MU-avtalet. MU-avtalet ses mer som en rekommendation. Undertecknad ingår i en referensgrupp i Kultur i väst där vi diskuterar hur vi ska få regionens kommuner att anamma avtalet!


När kommunen ger bidrag till andra arrangörer ställs då krav på att MU-avtalet ska tillämpas?

Nej

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Total rankningspoäng: 972