Ekerö

Ekerö (Stockholms län)

Årets konstkommuner 2017 bygger på en rikstäckande kommunenkät från Konstnärernas Riksorganisation. Nedan följer svaren från ovan kommun (även de kommuner som inte har besvarat enkäten denna gång har fått en kommunsida som förberedelse inför att nästa Årets Konstkommuner genomförs). Läs mer om Årets Konstkommuner.

Erbjuds grundskoleelever i kommunen skapande skola-projekt inom bild och form?

Delvis

Kommentar till ovanstående fråga:

Inom filmämnet


Erbjuder kommunen kulturskola inom bild och form?

Delvis

Kommentar till ovanstående fråga:

Inom filmämnet


Vad är den billigaste avgiften för att delta en termin i kulturskolan?

500kr

Kommentar till ovanstående fråga:

Deltagande i ensemblespel


Har kommunen en policy eller en strategi för att skapa en samhällsplanering och samhällsutveckling som genomsyras av kultur (motsvarande cultural planning)? Länka gärna till denna, eller kopiera in texten i kommentarsfältet.

Delvis

Kommentar till ovanstående fråga:

Enligt antagen kulturstrategi ska kultur i vid bemärkelse integreras i samtliga nämnder och styrelsers verksamhet. Enligt kommunens gestaltningspolicy ska den byggda miljön i Ekerö tillföras nya värden genom ett samspel mellan konst, arkitektur och landskap. Kultur- och fritidsnämndens mål: Konstnärlig gestaltning i kommunens byggda miljöer gör att dessa blir estetiskt tilltalande, ger medborgaren en upplevelse och väcker nyfikenhet.


Tillämpar kommunen en mångfalds- och jämställdhetsplan inom konst- och kulturområdet?

Delvis

Kommentar till ovanstående fråga:

Medborgarna ska ha tillgång till mångsidig, flexibel och attraktiv biblioteks- och kulturverksamhet. Samtliga kulturverksamheter ska arbeta med jämlikhet och normkritiskt förhållningssätt


Har kommunen en policy eller strategi för att garantera konstnärer deras konstnärliga frihet, exempelvis principen om en armlängds avstånd? Länka gärna till denna, eller kopiera in texten i kommentarsfältet.

Ja

Kommentar till ovanstående fråga:

Enligt principer och riktlinjer för konstnärlig gestaltning antar kultur- och fritidsnämnden ett konstprogram med syfte, konstnärliga kvalitéer och samspel med arkitektur och miljö, idéinnehåll, på vilket sätt kommer konstverket samverka och bidra till att förstärka den omgivande miljön, placering och materialval, ekonomi, samspel med andra aktörer samt process. Efter intresseanmälan och skissförslag kommit in beslutar en referensgrupp med konstkompetens samt representanter för verksamheten om genomförandet.


Deltar personer med konstnärlig expertis/kompetens i beslut som rör den samtida konsten? Förklara gärna hur i kommentarsfältet.

Ja

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Har kommunen någon form av stipendier som årligen delas ut till bild- och formkonstnärer? Länka gärna till ev, hemsida om stipendier i kommentarsfältet.

Delvis

Kommentar till ovanstående fråga:

Ett kulturstipendium delas årligen ut som uppmuntran till utbildning, fortsatt förkovran eller forskning inom kulturområdet. Ett kulturpris delas årligen ut till pristagare som genom sin verksamhet lyft kommunen medialt, bedrivit nyskapande verksamhet eller bedrivit annat förtjänstfullt arbete inom kulturområdet.


Har kommunen någon form av ateljéstöd eller stöd till kollektivverkstäder för konstnärer?Länka gärna till ev, hemsida om ateljéstödet i kommentarsfältet.

Nej

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Har kommunen en policy för att köpa konst och konsthantverk till jubilarer, för avtackningar och som presenter?

Delvis

Kommentar till ovanstående fråga:

Verksamheten bestämmer själv vilken typ av gåva, ibland ett konstverk eller konsthantverk.


Har kommunen tecknat ett avtal med Bildupphovsrätt i Sverige som reglerar användandet av konstbilder på webb eller i trycksaker?

Nej

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Gör kommunen regelbundet inköp av ”lösa” konstverk från konsthallar, gallerier och/eller konstnärer?

Ja

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Hur stor budget hade kommunen för inköp av ”lös” konst till sina lokaler år 2016?

80000kr

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Ger kommunen konstnärer i uppdrag att utföra konstnärliga gestaltningar av offentliga byggnader och miljöer? Länka gärna till era beslut, riktlinjer och metoddokument eller kopiera in texten i kommentarsfältet.

Nej* - men vi ger årligen uppdrag åt konstnärer att arbeta med konstnärliga gestaltningar, men har inga beslut om enprocentregeln.

Kommentar till ovanstående fråga:

Medel för konstnärlig gestaltning skall omfatta kommunala byggnader och dess inre och yttre miljöer, offentliga rum som torg, parker och trafikmiljöer. Främst skall verksamheten inriktas mot nybyggnationer, om- och tillbyggnader. Kultur- och fritidsnämnden beslutar årligen om konstnärligt gestaltning genom ett urval av kommande kommunala investeringsprojekt i förslag till investeringsbudget.


Ställer kommunen krav på privata exploatörer/byggherrar att tillämpa enprocentsregeln (till exempel genom markanvisningar och exploateringsavtal)? Förklara gärna på vilket sätt privata exploatörer/byggherrar binds upp att tillämpa enprocentsregeln i kommentarsfältet.

Delvis

Kommentar till ovanstående fråga:

Vid markanvisning av kommunal mark till exploatörer skall en förutsättning vara att god gestaltning uppnås vid genomförandet. I exploateringsavtalet regleras vidare vad exploatören skall anlägga enligt detaljplan och gestaltningsprogram.


Hur många konstnärliga gestaltningar av offentliga livsmiljöer har slutförts av kommunen eller genom att krav ställts av kommunen under åren 2015-2016? Presenteras dessa gestaltningar på en hemsida, länka gärna i kommentarsfältet.

1

Kommentar till ovanstående fråga:

Ytterligare tre gestaltningsuppdrag beräknas färdigställas under 2017.


Hur stor var budgeten för kommunens konstnärliga gestaltningarna under 2016?

1000000kr


Hur många kommunala utställningsplatser för samtida konst och konsthantverk har kommunen i egen regi? Namnge gärna den/dem eller länka till en lista i kommentarsfältet.

2

Kommentar till ovanstående fråga:

Galleri Utkiken i kulturhuset.


Hur många utställningsarrangörer för samtida konst och konsthantverk medfinansierar kommunen (utöver de i egen regi)? Namnge gärna den/dem eller länka till en lista.

1

Kommentar till ovanstående fråga:

Mälaröarnas konstförening


Använder sig kommunen av MU-avtalet (medverkans- och utställningsavtalet) vid utställningar i egen regi?

Nej

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


När kommunen ger bidrag till andra arrangörer ställs då krav på att MU-avtalet ska tillämpas?

Nej

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Total rankningspoäng: 994