Ängelholm

Ängelholm (Skåne län)

Årets konstkommuner 2017 bygger på en rikstäckande kommunenkät från Konstnärernas Riksorganisation. Nedan följer svaren från ovan kommun (även de kommuner som inte har besvarat enkäten denna gång har fått en kommunsida som förberedelse inför att nästa Årets Konstkommuner genomförs). Läs mer om Årets Konstkommuner.

Erbjuds grundskoleelever i kommunen skapande skola-projekt inom bild och form?

Ja

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Erbjuder kommunen kulturskola inom bild och form?

Nej

Kommentar till ovanstående fråga:

Vi har däremot haft ett samarbete mellan Kulturskolans danspedagog och vår utställningshall Galleri Moment med projektet Konst+Dans= Sant. Alla elever i årskurs 4 har fått en visning av pågående utställning och gjort en enklare skiss av vad de ser. Därefter går de över till Kulturskolan och omsätter skissen till rörelse och dans.


Vad är den billigaste avgiften för att delta en termin i kulturskolan?

350kr

Kommentar till ovanstående fråga:

Flera kurser kostar 350. Lergöksorkestern är gratis men drivs delvis av föräldrarföreningen som kan ta ut en mindre avgift.


Har kommunen en policy eller en strategi för att skapa en samhällsplanering och samhällsutveckling som genomsyras av kultur (motsvarande cultural planning)? Länka gärna till denna, eller kopiera in texten i kommentarsfältet.

Delvis

Kommentar till ovanstående fråga:

Kommunfullmäktige har gett beredning kultur, idrott och fritid i uppdrag att utarbeta en långsiktig målbild för kulturen som samhällsbyggare. Bakgrund: Kulturen är en viktig faktor för samhällets utveckling. Det efterfrågas allt mer upplevelser och att uppleva saker tillsammans. Meningsfull fritid berikar och bidrar till personlig utveckling och nya vänskaper. Framförallt för unga är fritidsaktiviteter viktiga, både inom idrotten och inom kulturen. Det handlar om att skapa sammanhang där unga får förebilder och gemenskap. Tillgänglighet i form av webbaserad kultur och hög kvalitet i kulturupplevelsen blir allt mer betydelsefull. Hur kan Ängelholm arbeta med att utveckla kulturen som en samhällsbyggare, skapa en ökad livskvalitet samt skapa fler gräns- mångfalds- och generationsöverskridande mötesplatser för kommunens medborgare? Uppdraget tangerar vissa delar i beredningsuppdraget ”Hållbar social integration” och beredningarna kultur, idrott och fritid samt lärande förväntas samarbeta kring dessa delar.


Tillämpar kommunen en mångfalds- och jämställdhetsplan inom konst- och kulturområdet?

Nej

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Har kommunen en policy eller strategi för att garantera konstnärer deras konstnärliga frihet, exempelvis principen om en armlängds avstånd? Länka gärna till denna, eller kopiera in texten i kommentarsfältet.

Nej

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Deltar personer med konstnärlig expertis/kompetens i beslut som rör den samtida konsten? Förklara gärna hur i kommentarsfältet.

Ja

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Har kommunen någon form av stipendier som årligen delas ut till bild- och formkonstnärer? Länka gärna till ev, hemsida om stipendier i kommentarsfältet.

Delvis

Kommentar till ovanstående fråga:

Kommunen har kulturstipendier på sammanlagt 17 000 kr som delas ut en gång per år. Dessa har sökts och delats ut till bildkonstnärer vid ett flertal tillfällen.


Har kommunen någon form av ateljéstöd eller stöd till kollektivverkstäder för konstnärer?Länka gärna till ev, hemsida om ateljéstödet i kommentarsfältet.

Ja

Kommentar till ovanstående fråga:

Kommunen ger ett bidrag för halva hyreskostnaden. http://kkv-angelholm.weebly.com/


Har kommunen en policy för att köpa konst och konsthantverk till jubilarer, för avtackningar och som presenter?

Ja

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Har kommunen tecknat ett avtal med Bildupphovsrätt i Sverige som reglerar användandet av konstbilder på webb eller i trycksaker?

Nej

Kommentar till ovanstående fråga:

Däremot tecknar vi avtal med utställande konstnärer att vi får använda bilder med deras verk vid exempelvis marknadsföring.


Gör kommunen regelbundet inköp av ”lösa” konstverk från konsthallar, gallerier och/eller konstnärer?

Ja

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Hur stor budget hade kommunen för inköp av ”lös” konst till sina lokaler år 2016?

200000kr

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Ger kommunen konstnärer i uppdrag att utföra konstnärliga gestaltningar av offentliga byggnader och miljöer? Länka gärna till era beslut, riktlinjer och metoddokument eller kopiera in texten i kommentarsfältet.

Ja - minst en procent av projektbudgeten ska läggas på konstnärliga gestaltningar i enlighet med enprocentregeln.

Kommentar till ovanstående fråga:

Avser ny- och tillbyggnad. Vi har även 2016 börjat praktisera det för andra projekt, dock inte med 1% som riktmärke.


Ställer kommunen krav på privata exploatörer/byggherrar att tillämpa enprocentsregeln (till exempel genom markanvisningar och exploateringsavtal)? Förklara gärna på vilket sätt privata exploatörer/byggherrar binds upp att tillämpa enprocentsregeln i kommentarsfältet.

Nej

Kommentar till ovanstående fråga:

Kommunen kan inte ställa krav, däremot har vi i konstpolicyn påpekat att vi rekommenderar exploatörer att praktisera 1% regeln, i likhet med kommunen, samt att kommunens konstnärliga råd ställer sin kompetens till förfogande vid rådgivning.


Hur många konstnärliga gestaltningar av offentliga livsmiljöer har slutförts av kommunen eller genom att krav ställts av kommunen under åren 2015-2016? Presenteras dessa gestaltningar på en hemsida, länka gärna i kommentarsfältet.

1

Kommentar till ovanstående fråga:

Inköp av konstverk med anledning av kommunens 500-års firande. Det pågår även utsmyckning av en ny högstadieskola som beräknas vara klar i mitten av april.


Hur stor var budgeten för kommunens konstnärliga gestaltningarna under 2016?

3200000kr


Hur många kommunala utställningsplatser för samtida konst och konsthantverk har kommunen i egen regi? Namnge gärna den/dem eller länka till en lista i kommentarsfältet.

5

Kommentar till ovanstående fråga:

Galleri Moment (utställningshall i samverkan mellan Ängelholms kommun och Ängelholms Konstförening), gamla Rådhuset (konstnären ansvarar för hängning och bemanning av utställningen), Kronohäktet (riktar sig främst till föreningar såsom KKV, Fotoklubben Kamera m.fl), Stadsbiblioteket och våra närbibliotek. Vi vill också lyfta Land Art där vi 2016 gav tre konstnärer i uppdrag att ta fram varsitt verk i skogen mellan havet och staden. Under 2017 kommer detta projekt växa och gå in i X(Sites) där fyra skånska, fem halländska och Göteborgs stad samverkar med konst längs Kattegattleden (Sveriges första cykelled).


Hur många utställningsarrangörer för samtida konst och konsthantverk medfinansierar kommunen (utöver de i egen regi)? Namnge gärna den/dem eller länka till en lista.

0

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Använder sig kommunen av MU-avtalet (medverkans- och utställningsavtalet) vid utställningar i egen regi?

Nej

Kommentar till ovanstående fråga:

Däremot köper vi in verk från alla utställare på Galleri Moment (12/år)


När kommunen ger bidrag till andra arrangörer ställs då krav på att MU-avtalet ska tillämpas?

Nej

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Total rankningspoäng: 1016