Konsten att delta

Efter ett lyckat pilotprojekt som drevs inom Konstnärernas Riksorganisation till och med 2018, har nu Konsten att delta nu vidgats till att omfatta alla konstområden. KLYS är huvudman och projektet drivs vidare av Svenska Tecknare.

Du hittar aktuell information och anmälningsformulär på www.konstenattdelta.se

Om projektet

Konsten att delta drevs fram till och med 2018 som ett projekt med syfta att underlätta för utlandsfödda bild- och formskapare (nyanlända och de som varit en längre tid i landet) att bli en del av den svenska bild- och formbranschen. Det öppnade även för att det regionala kulturlivet ska kunna ta del av de interkulturella nätverk som utlandsfödda bild- och formskapare kan bidra med och skapa naturliga mötesplatser mellan kollegor. 

 
Samverkan för mångfald
Den här skriften riktar sig till Dig som är region- och kommunpolitiker, handläggare eller allmänt kulturintresserad. Den innehåller ett axplock av metoder, goda exempel och en längre intervju med kulturminister Alice Bah Kuhnke om hur en regionkan arbeta med kulturell integration. Ladda ner >>

Konsten att delta: bild och form är uppbyggt som ett ”mentorskapsprogram” och drevs fram till och med 2018 som ett pilotprojekt av Konstnärernas Riksorganisation i samarbete med Svenska Tecknare, Illustratörcentrum, Svenska Fotografers Förbund och KLYS (Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd) m.fl.

I flertalet studier lyfts det fram att kultursektorn är starkt segregerad. Vi vet att utlandsfödda bild och formskapare är en ofta förbisedd grupp. Konsten att delta: bild och form vill ändra på detta och bidra till ömsesidiga utbyten av kunskaper, nätverk och traditioner mellan människor med olika bakgrund. Projektet är en plattform för samverkan mellan bild och formskapare, institutioner, organisationer, föreningar m.fl. Projektet kommer att arrangera regionala träffar och mötesplatser för information och erfarenhetsutbyte mellan kollegor, institutioner och aktörer inom bild- och formområdet. Med projektet ges möjlighet för etablerade bild och formskapare att bli mentor/kollega för en person inom samma bransch och där igenom utöka sina nätverk.

Fyra grundstenar

Projektet bygger på frivillighet, ömsesidigt utbyte, samverkan och lyhördhet:

Frivillighet handlar om att båda parter som deltar gör det av egen fri vilja. Det rör sig inte om någon form av godmanskap, lotsverksamhet eller för att lära ut saker åt den nyanlände. Det handlar om att träffas som kollegor och ha utbyte av varandra och varandras erfarenheter. Både parter deltar på sin fritid för att man har intresse av att möta nya kollegor och nätverk.

Ömsesidigt utbyte syftar på att det inte enbart är den ena parten som ska få något ut av matchningen som görs. Det handlar inte om att den ene är lärare som lär ut något till den andre som enbart tar emot information. Tvärtom är meningen ett möte mellan kollegor där båda parter är villiga att lära sig av varandra. I ett initialt skede kan den nyanlände behöva veta mer om det svenska samhället och dess kultur, men syftet är ett utbyte på lika villkor.

Samverkan handlar om att kunna erbjuda både deltagare och kollegor/mentorer ett mervärde och breddat nätverk. Vi har därför etablerat samarbeten och samverkar med myndigheter, institutioner, organisationer både inom och utanför kultursektorn.

Lyhördhet syftar till att projektet bygger på lyhördhet och en flexibilitet efter deltagare och mentorers behov inom projektets ramar.

Matchning

Här hittar du anmälan/matchningsmall som du fyller i för att anmäla ditt intresse. När du fyllt i anmälan söker vi lämplig kollega och kallar inom en tid till ett matchningssamtal. 

Genom att skicka in intresseanmälan för deltagande i projektet, accepterar du att dina personuppgifter behandlas för att uppfylla projektets ändamål.

Handfast möte på lika villkor
Denna studie av integrationsprojektet Konsten att delta: Bild och Form ger en inblick i projektets praktik av kollegiala möten mellan konstnärskollegor med bakgrund från olika nationella och internationella kultur- och konstfält med målet att nå yrkesintegration inom det svenska konst- och kulturfältet.
Ladda ner >>

Aktiviteter

  • Deltagare och Kollega/mentor väljer själva i vilken form och när de vill umgås. De kan träffas på en fika, en konstutställning, i ateljén enskilt eller i större grupp, beroende på vad som passar och intresserar dem bägge.
     
  • Projektet kommer att arrangera regionala träffar för information och erfarenhetsutbyte mellan kollegor, institutioner och aktörer inom bild- och formområdet
  • Portfoliovisningar för att lära känna varandras konstnärskap och presentera sig för möjliga inköpare.

  • Avslutande utställning på Konstnärshuset okt-nov 2018.
     

Dokumentation

I slutet av november 2018 slöt 170 personer ur det svenska konstfältet samman på Moderna museet i Stockholm för att diskutera arbetet med en mer öppen och inkluderande konstvärld och kulturscen. Läs mer om seminariet "Konsten att agera".

Projektet "Konsten att delta" intog under hösten 2018 Konstnärshuset med utställningen ”Hub 2.0". Läs mer>>

Missade du seminariet "Hur kan utrikesfödda kulturskapares yrkesetablering underlättas?" den 25 september 2017? Här finns nu hela seminariet i nio filmklipp

Inom projektet arrangerade vi 2017 utställningen ”HUB” på Konstnärshuset. Den var välbesökt och uppmärksammades både i SVT och DN.

Kontakt

www.konstenattdelta.se