Stadgar regionförening

Stadgar för regionförening

§1. Ändamål
Regionföreningen ska företräda Konstnärernas Riksorganisation i regionala frågor och lokala frågor inom regionen om lokala länsföreningar saknas. Verksamheten ska eftersträva öppenhet, delaktighet och engagemang. Medlemmar i regionen ska ha god tillgång till information om verksamheten och möjlighet att påverka dess innehåll. Regionföreningen ska rätta sig efter riksorganisationens stadgar och andra riksmötesbeslut och i övrigt agera i överensstämmelse med organisationens övergripande mål.

§2. Medlemmar
Regionföreningen består av inom området bosatta KRO-medlemmar.

§3. Regionmöte
Regionmöte hålls vartannat år, åren mellan riksmöte och senast den 30 september. Kallelse till möte ska vara alla medlemmar tillhanda senast fyra veckor före regionmötet. Regionmötet ska behandla följande ärenden:

 1. Anteckning av mötesdeltagare

 2. Val av mötesordförande, sekreterare och två justerare

 3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysning

 4. Fastställande av dagordning

 5. Regionföreningsstyrelsens redogörelse för två års verksamhet

 6. Revisorernas berättelse för två år

 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

 8. Inkomna motioner och regionföreningsstyrelsens förslag

 9. Val av styrelseledamöter och suppleanter

 10. Val av revisorer

 11. Val av valberedning i regionen

 12. Övriga ärenden som anmälts till regionföreningsstyrelsen

Valberedningens förslag, samt motioner till mötet, ska lämnas till regionföreningsstyrelsen senast den 15 mars det år som regionmötet hålls. Detta ska tillsammans med styrelsens verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och revisionsberättelse göras tillgängligt för samtliga medlemmar senast 4 veckor före mötet.

§4. Regionföreningsstyrelse
Regionföreningsstyrelsen ska bestå av minst fem ordinarie ledamöter och två suppleanter. Regionföreningsstyrelsen utser inom sig ordförande och andra uppdrag. Ordförande ska vara riksstyrelsens kontaktperson i regionen. Regionföreningsstyrelsen ansvarar för regionens verksamhet och ekonomi i överensstämmelse med beslut som fattas på riksmöte och regionmöte.

Regionföreningsstyrelsen har det strategiska ansvaret för arbetet med att förverkliga KRO:s mål i respektive region. I detta ingår:

 • att sätta sig in i organisationens riktlinjer och policybeslut

 • att delta i organisationens gemensamma aktiviteter

 • att upprätta verksamhetsplan och budget för regionens arbete

 • att genomföra regionmöte

Regionföreningsstyrelsen ska samarbeta med riksstyrelsen och andra regioner och respektera de överväganden och prioriteringar som riksstyrelsen gör, som ansvarig för organisationen mellan riksmöten.

§5. Ekonomi
Medlemsavgiften till riksorganisationerna gäller även för medlemskap i regionen.

§6. Förvaltning
Regionföreningens firma tecknas av ordföranden och den eller dem regionföreningens styrelse utser. Regionföreningen ska ha ett organisationsnummer samt ett särskilt bankkonto för insättning av föreningens medel. Bokföring av regionföreningens räkenskaper ska ske med vedertagna bokföringsmetoder och i enlighet med gällande regler. Regionföreningens räkenskaper avslutas per kalenderår och ska tillsammans med protokoll och årsberättelse vara tillgängliga för revisorerna senast den 15 mars.

§7. Revision
För självständig granskning av räkenskaper och regionföreningsstyrelsens förvaltning ska finnas två revisorer, varav en ordinarie och en suppleant.

Om regionmötet så begär, ska revision dessutom utföras av en auktoriserad revisor. Denne utses då av regionföreningsstyrelsen. Revisorerna ska varje år avge en revisionsberättelse.

§8. Ändring av stadgar
Ändringar av eller tillägg till dessa stadgar ska beredas av riksstyrelsen. Beslut om ändring av stadgar fattas av Riksmötet.

§9. Upplösning av regionen
Upplösning av regionen sker med två tredjedels majoritets beslut vid ett årsmöte. I anslutning till beslut om upplösning ska mötet även ange hur föreningens tillgångar ska användas.

Riksmöte 2017-05-06
Konstnärernas Riksorganisation