Instruktion för valberedning i regionförening

Valberedningen består av fem av regionmötet utsedda ordinarie ledamöter samt två suppleanter. Valberedningen utser inom sig ordförande och sekreterare och bör ha god representation avseende ålder, genus, bakgrund, verksamhetsområde och geografisk hemort. 

Förslag till förtroendeval

Valberedningen har till uppgift att föreslå ledamöter och suppleanter till:

  1. Regionföreningsstyrelsen (se regionstadgar §4)

  2. Revisor och revisorssuppleant (se regionstadgar §7)

Valberedningens arbete

  1. Valberedningen ska inför regionmöte i god tid tillfråga medlemmar med förtroendeposter om de önskar kvarstå.

  2. KRO:s kansli ska bistå regionvalberedningen med uppgifter om regionens medlemmar.

  3. Valberedningen ska etablera en så bred kontakt med medlemmarna som möjligt.

  4. Valberedningen ska noga informera sina kandidater om arten av respektive uppdrag, och bör därför vara väl informerad.

  5. Vid nominering ska god representation avseende ålder, genus, bakgrund, verksamhetsområde, geografiska hemort tillgodoses samt särskilt beakta representation från både bild och formområdet.

  6. Valberedningens förslag ska offentliggöras senast den 15 mars samma år som regionmötet hålls.

  7. Valberedningen är föredragande på regionmötet.

Riksmöte 2017-05-06 Konstnärernas Riksorganisation